Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Tavoitteena on:

1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.

2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.

3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

4) Vahvistetaan tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottamista sekä vahvistetaan digitalisaatioon, normien purkamiseen ja sääntelyn uudistamiseen sekä kokeilutoimintaan liittyvää koordinaatiota.

5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

6) Valtioneuvoston kanslialla on vastuu ja keskeinen rooli valtioneuvoston toiminnan yhtenäistämisessä ja sisäisten toimintatapojen kehittämisessä.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Henkilötyövuosien määrä320600650
Osaaminen (koulutustasoindeksi)5,55,55,5
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi   
— henkilöstön työtyytyväisyysindeksi3,53,53,7
— johtajuusindeksi3,43,53,7
— osaamisen johtamisindeksi3,53,53,5
— työolojen johtamisindeksi3,84,04,0
— sairauspoissaolot työpäivää/htv777
Innostava johtaminen ja esimiestyö   
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä3,23,53,7
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä3,33,53,8
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit   
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus3,03,53,7
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä3,23,53,7
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky   
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa3,33,53,9
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo3,63,73,7

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot34 055114 737126 058
Bruttotulot67525450
Nettomenot33 380114 712125 608
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 493  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 716  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Edustustilojen vuokrien hinnankorotus201
Kestävän kehityksen pääsihteeristö (siirto momentilta 35.01.01) (1 htv)100
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015)250
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen-500
Siirto momentille 23.01.02-75
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01)250
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01)350
Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen-285
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv)5 278
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv)849
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv)894
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv)714
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv)1 512
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv)1 234
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv)1 032
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv)777
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv)2 077
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv)1 488
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv)770
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.0424
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01)200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-5 639
Palkkaliukumasäästö-145
Palkkausten tarkistukset126
Toimintamenojen tuottavuussäästö-154
Toimintamenosäästö (HO 2015)-450
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)2
Vuokramenojen indeksikorotus653
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-586
Yhteensä10 896

2016 talousarvio125 608 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 tilinpäätös33 603 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 086 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu8 558 000
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015)250 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät115 078 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit800 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä400 000
Yhteensä125 086 000

Vähennys talousarvioesityksen 125 608 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (-2 htv) (siirto momentilta 24.01.01) 352
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentilta 25.01.01)42
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 26.01.01)-118
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentilta 27.01.01)32
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 28.01.01) -107
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 29.01.01)-241
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 30.01.01)-62
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 31.01.01) -17
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 32.01.01)-503
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 33.01.01) -211
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 35.01.01)-89
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva-hanke) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)400
Yhteensä-522

2016 talousarvio125 086 000
2015 IV lisätalousarvio-145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 tilinpäätös33 603 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 086 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 73 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 290 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 137 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen sekä 80 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01, missä on otettu huomioon lisäyksenä 260 000 euroa Ratakadun henkilöstöravintolan menoihin ja vähennyksenä 180 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön Bulevardi 6:n toimitilojen vuokramenoihin.


2016 II lisätalousarvio-73 000
2016 talousarvio125 086 000
2015 tilinpäätös114 567 000
2014 tilinpäätös33 603 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 73 000 euroa.

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 5 593 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja 2 §:n muuttamisesta. Muutoksella jatketaan valtioneuvoston jäsenten palkkioiden 5 %:n alennusta.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku-68
Poliittinen toiminta (HO 2015)-1 983
Siirto momentilta 23.01.0175
Siirto momentilta 26.01.0175
Siirto momentilta 27.01.0175
Siirto momentilta 28.01.01150
Siirto momentilta 29.01.0175
Siirto momentilta 30.01.0175
Siirto momentilta 32.01.01150
Siirto momentilta 33.01.01150
Siirto momentilta 35.01.0175
Yhteensä-1 151

2016 talousarvio5 593 000
2015 talousarvio6 744 000
2014 tilinpäätös5 175 842

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 18 000 euroa talousarvioesityksen 5 593 000 euroon nähden aiheutuu palkkion alennuksesta ja tarkistuksesta sivukulujen laskentaan. Yhteensä valtioneuvoston jäsenten seitsemän prosentin palkkiovähennys on vaikutukseltaan 125 000 euroa.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2015 vp). Palkkioihin on ehdotettu kahden prosentin suuruista vähennystä, joka vastaa vuositasolla noin viikon palkkiota. Kun talousarvioesityksen yhteydessä jatkettiin valtioneuvoston jäsenten viiden prosentin palkkion alennusta, on valtioneuvoston jäsenten palkkioihin kohdistuva alennus yhteensä seitsemän prosenttia. Laki on määräaikainen ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja olemaan väliaikaisesti voimassa 31 päivään toukokuuta 2019, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle.


2016 talousarvio5 575 000
2015 talousarvio6 744 000
2014 tilinpäätös5 175 842

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa: Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2016 talousarvio1 000 000
2015 talousarvio1 000 000
2014 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio867 000
2015 talousarvio867 000
2014 tilinpäätös510 456

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 28.30.0269
Siirto momentilta 29.40.0317
Siirto momentilta 30.01.051 461
Siirto momentilta 30.20.0214
Siirto momentilta 30.70.0191
Siirto momentilta 31.50.01330
Siirto momentilta 32.20.01196
Siirto momentilta 32.20.491 617
Siirto momentilta 33.02.0358
Siirto momentilta 33.03.04582
Siirto momentilta 33.03.50332
Siirto momentilta 35.01.04233
Yhteensä5 000

2016 talousarvio11 400 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio6 400 000
2014 tilinpäätös5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin

2) rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen, mukaan lukien tarvittaessa osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, ja muihin omistus- ja yritysjärjestelyihin liittyviin menoihin

3) kokeilujen edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määräraha on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu hallitusohjelman Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -strategiseen tavoitteeseen sisältyvän kärkihankkeen 4 (Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri) toteuttamisen menoista kokeilukulttuurin edistämiseksi Suomessa.

Määrärahaa käytetään yhteiskunnan kehittämiseen suunnatun digitaalisen rahoitusalustan hankkimiseen ja ylläpitoon, rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen liittyviin menoihin sekä muihin hankkeesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi määrärahaa käytetään erityisesti pienten kansalaislähtöisten kokeilujen edistämiseen.

Määräraha myönnetään hankkeelle toiminnan järjestämiseksi kertaluonteisesti. Kokeilutoiminnan rahoitusalustan perustaminen, hallinnointi ja kokeilujen tukeminen ei tuota lisämenoja valtiolle alkuinvestoinnin jälkeen. Tarkoituksena on luoda pysyvä toimintamalli, jossa rahoitusalusta pystyy toimimaan itsenäisesti ilman valtion erillistä rahoitusta.

Kokeilut tuottavat eniten yhteiskunnallista hyötyä, kun tieto kasaantuu, parhaat ideat valitaan toteutukseen nopeasti ja joustavasti riippumatta siitä, mistä ne ovat lähtöisin ja tietoa ja kokemuksia hyödynnetään päätöksenteossa järjestelmällisesti. Kevyillä kansalaislähtöisillä pienkokeiluilla syntyy uusia hyödyllisiä toimintatapoja, joiden hyöty voidaan testata sekä levittää tehokkaammin tarkasti mitattavilla vahvoilla kokeiluilla. Rahoitusalustalla varmistettaisiin pienkokeilujen ja niistä (tai muista syötteistä) polveutuvien kokemusten pohjalta käynnistettävien vahvojen kokeilujen rahoitus.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2016 II lisätalousarvio2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin

2) rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen, mukaan lukien tarvittaessa osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, ja muihin omistus- ja yritysjärjestelyihin liittyviin menoihin

3) kokeilujen edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 24.01.29830
Siirto momentilta 25.01.29137
Siirto momentilta 26.01.29122
Siirto momentilta 27.01.29107
Siirto momentilta 28.01.29240
Siirto momentilta 29.01.29183
Siirto momentilta 30.01.29162
Siirto momentilta 31.01.29119
Siirto momentilta 32.01.29327
Siirto momentilta 33.01.29227
Siirto momentilta 35.01.29125
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)8
Tasomuutos150
Yhteensä2 737

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio19 435 000
2015 talousarvio16 698 000
2014 tilinpäätös3 656 851

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.