Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       50. Integration

Talousarvioesitys 2016

01. FörvaltningPDF-versio

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 531 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 376 000 euro av kontoavskrivningar av fordringar i reskontran, 75 000 euro är en överföring från moment 26.01.01 för förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring och 80 000 euro en överföring från moment 32.01.08 till följd av att utvidgningen av kemikalielagens tillämpningsområde flyttas till 2021.


2020 IV tilläggsb. 531 000
2020 budget 35 421 000
2019 bokslut 33 700 000
2018 bokslut 32 874 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 886 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 330 000 euro för behandlingen av bidrag för avstående från oljeuppvärmning i bostadshus, 563 000 euro för kontoavskrivningar av fordringar i reskontran, och 195 000 euro som överföring från moment 32.01.03 för uppgifter som gäller rättsligt stöd, och som avdrag har beaktats 202 000 euro som överföring till moment 31.10.20 till telematikuppgifter inom vägtrafikstyrningen och vägtrafikledningen.


2020 IV tilläggsb. 1 886 000
2020 II tilläggsb. 7 920 000
2020 I tilläggsb. 500 000
2020 budget 174 918 000
2019 bokslut 173 223 000
2018 bokslut 171 937 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 24 108 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 20 000 000 euro för tryggande av serviceförmågan, 2 803 000 euro för kommunala sysselsättningsförsök, 1 500 000 euro för genomförande av ONNI-projektet för psykosocialt stöd för unga samt som avdrag 195 000 euro som överföring till moment 32.01.02 för uppgifter som gäller juridiskt stöd.


2020 IV tilläggsb. 24 108 000
2020 II tilläggsb. 21 800 000
2020 budget 196 621 000
2019 bokslut 185 853 000
2018 bokslut 163 524 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av utvecklingskostnader för apparatur och digital instrumentering för GTK-Mintec pilotanläggning.


2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 32 302 000
2019 bokslut 32 248 000
2018 bokslut 30 942 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 763 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av åtgärder som stöd till tillverkningsindustrin, för nya kunder och 700 000 euro av säljfrämjande åtgärder för sågindustrin, och 1 063 000 euro är en ombudgetering av det återtagna anslaget under moment 32.01.40 för industriellt samarbete vid anskaffning av HXIP-jaktplan.


2020 IV tilläggsb. 2 763 000
2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 99 471 000
2019 bokslut 97 474 000
2018 bokslut 87 200 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 365 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av genomförandet av EU:s konsumentskyddslagstiftning.


2020 IV tilläggsb. 365 000
2020 budget 17 589 000
2019 bokslut 15 268 000
2018 bokslut 11 294 000

07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 1 450 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro för kostnader för företags- och organisationsdatasystemet och 250 000 euro för tillgänglighetskraven för föreningsregistrets informationssystem och som avdrag 2 700 000 euro för en senareläggning till 2021 av ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet.


2020 IV tilläggsb. -1 450 000
2020 budget 8 722 000
2019 bokslut 4 079 907
2018 bokslut -1 564 661

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 240 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att utvidgningen av kemikalielagens tillämpningsområde flyttas till 2021. Av avdraget utgörs 80 000 euro av en överföring till moment 32.01.01.


2020 IV tilläggsb. -240 000
2020 budget 20 923 000
2019 bokslut 19 404 000
2018 bokslut 19 218 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 120 000 euro av att myndighetens uppgifter utvidgas till att omfatta genomförandet av EU-lagstiftningen och 120 000 euro av ändringar i informationssystemen.


2020 IV tilläggsb. 240 000
2020 budget 6 771 000
2019 bokslut 6 839 000
2018 bokslut 6 563 000

40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 1 063 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av finansieringen av en fortsättning på projektet för digital sysselsättning, 500 000 euro av en utvidgning av den kampanj som främjar den inhemska turismen och 100 000 euro är en överföring från moment 32.30.51 till programmet för påskyndande av sysselsättning genom upphandling.

Återtagandet av anslaget föranleds av en ändring av tidtabellen för det industriella samarbetet i anslutning till anskaffningen av HXIP-jaktplan och har ombudgeterats under moment 32.01.05.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2020 IV tilläggsb. 1 600 000
2020 budget 6 051 000
2019 bokslut 5 959 000
2018 bokslut 18 651 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av sammanlagt 20 700 000 euro år 2020.

Förklaring:Tillägget på 3 100 000 euro i anslaget och bevillningsfullmakten på 20 700 000 euro föranleds av en anskaffning av en kvantdator. Kvantberäkningar samt teknik och tillämpningar som bygger på dem är viktiga verktyg inför följande stora tillväxtsteg för industrin. Kvantdatorn möjliggör för finländska forskare och företag sådan kapacitet för högpresterande databehandling som nuvarande superdatorer inte klarar av.

Syftet med byggandet av en kvantdator är att förbättra konkurrenskraften för den finländska industrin och forskningen samt att skapa en helt ny industrisektor i Finland i anslutning till kvantberäkning. De nationella investeringar på längre sikt som behövs för att utveckla kunnandet och kvantdatorn genomförs under ledning av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet utifrån en gemensam plan för och samarbete mellan aktörerna så att förutsättningarna för hela det finländska forskningssamfundet, universiteten och forskningsinstituten att delta i användningen av kvantdatorn tryggas.

Bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 3 100 000 euro år 2020, 3 900 000 euro år 2021, 3 300 000 euro år 2022, 6 900 000 euro år 2023 och 1 500 000 euro år 2024.


2020 IV tilläggsb. 3 100 000
2020 budget 2 100 000
2019 bokslut 10 400 000
2018 bokslut 1 500 000

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av ett snabbt införande av strategiska utvecklingshelheter för att återskapa arbetsplatser inom tillverkningsindustrins produktion och för att öka tillförlitligheten hos intelligenta elnät.


2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 97 403 000
2019 bokslut 94 403 000
2018 bokslut 89 303 000

51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till kompensering av inkomstbortfall för sjömansservicebyrån till följd av coronavirusepidemin, om detta är nödvändigt för att trygga byråns lagstadgade uppgifter.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att temporärt öka statens betalningsandel när sjömännens och rederiernas sjömansserviceavgifter minskar till följd av coronavirusepidemin.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2020 IV tilläggsb.
2020 budget 2 572 000
2019 bokslut 2 369 318
2018 bokslut 1 548 652