Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              87. Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

07. (33.70.01) Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 082 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Vuonna 2011 vahvistettujen Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti työsuojelun aluehallintoviranomaiset suuntaavat toimintaansa niin, että vuoden 2010 tasoon verrattuna 1) ammattitautien määrä vähenee 10 %, 2) työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % ja 3) työn aiheuttama haitallinen kuormitus työssä vähenee 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat toimintaansa pääsääntöisesti riskiperusteisesti ja vaikuttavat mahdollisimman tuloksellisesti työpaikan omaan työsuojelutoimintaan. Valvonnassa varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kohdentamalla valvontaa valtakunnallisesti suurempiin kokonaisuuksiin ja suunnittelemalla yhtenäisiä valvontakäytäntöjä. Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö otetaan tehokkaammin valvonnan tueksi. Tasalaatuinen valvonta varmistetaan yhteneväisillä valvontakäytännöillä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painopistealueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.

Asiakasaloitteisen toiminnan osalta työsuojeluvalvontaan liittyvään asiakaskysyntään vastataan kaikilta osin sovittuja määräaikoja noudattaen.

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Vuonna 2014 suoritettiin 26 644, vuonna 2015 arvioidaan suoritettavan 30 000 ja vuonna 2016 30 000 tarkastusta.

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 €) ja henkilötyövuodet

Tulosalue 2014
toteutunut
%-osuus htv 2015
tavoite
%-osuus htv 2016
tavoite
%-osuus htv
                   
Viranomaisaloitteinen toiminta 19 501 72 308 17 599 64 294 16 695 64 275
Asiakasaloitteinen toiminta 4 023 12 64 5 500 20 92 5 215 20 86
Hallinto- ja tukitoiminnot 5 024 16 78 4 400 16 73 4 172 16 69
Yhteensä 28 548 100 450 27 449 100 459 26 082 100 429

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 28 714 27 579 26 212
Bruttotulot 166 130 130
Nettomenot 28 548 27 449 26 082
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 185    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 477    
Toiminnallinen tehokkuus

Yhteiset valtakunnalliset tehtävät mukaan lukien työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikön tehtävät on tasattu ja organisoitu työsuojelun vastuualueiden kesken niin, että ne tukevat tehokkaasti valvontatoimintaa. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä yleinen valtakunnallinen puhelinneuvonta.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan. Toiminta on asiakaslähtöistä. Valvonnan menetelmät valitaan kohteen valvonnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä uudistettu koulutusjärjestelmä. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden ma. lisäresurssin poisto -1 300
Palkkaliukumasäästö -157
Palkkausten tarkistukset 210
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Yhteensä -1 367

2016 talousarvio 26 082 000
2015 talousarvio 27 449 000
2014 tilinpäätös 27 840 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityksen 26 082 000 euroon nähden aiheutuu pysyvästä tasomuutoksesta.


2016 talousarvio 25 582 000
2015 talousarvio 27 449 000
2014 tilinpäätös 27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -249 000
2016 talousarvio 25 582 000
2015 tilinpäätös 27 449 000
2014 tilinpäätös 27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.