Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              87. Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2016 varataan 1 100 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista ja tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 99,3 >100 >100
Kokonaistuottavuusindeksi 97,2 >100 >100

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Maksullinen toiminta 185 210 210
Ei-maksullinen toiminta 33 30 30
Yhteensä 218 240 240

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma1)
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 25 479 25 117 26 088
Bruttotulot 22 050 20 950 22 000
Nettomenot 3 429 4 167 4 088
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 482    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 630    

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Budjettirahoitus 5 577 4 167 4 088
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 19 902 20 950 22 000
— julkisoikeudelliset suoritteet 17 404 19 000 19 900
— liiketaloudelliset suoritteet 4 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 020 1 950 1 950
Muut tuotot 474 - 150
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 1 482 3 630 -
Yhteensä 26 961 28 747 26 088

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 17 408 19 000 19 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 462 12 271 12 852
— osuus yhteiskustannuksista 6 285 6 729 7 048
Kustannukset yhteensä 17 747 19 000 19 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -339 - -
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 020 1 950 1 950
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 037 1 539 1 548
— osuus yhteiskustannuksista 544 411 402
Kustannukset yhteensä 1 581 1 950 1 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 439 - -
Kustannusvastaavuus, % 128 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja.
  • — Lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
  • — Kehitetään viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
  • — Lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
  • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
  • — Kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla.
  • — Toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 6,9 <9 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -8
Palkkaliukumasäästö -12
Palkkausten tarkistukset 20
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4
Yhteensä -79

2016 talousarvio 4 088 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 167 000
2014 tilinpäätös 5 577 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 27 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 4 088 000
2015 tilinpäätös 4 267 000
2014 tilinpäätös 5 577 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.