Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
              87. Osakehankinnat
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 857 000 euroa.

Selvitysosa:Energiaviraston tehtävänä on edistää ja valvoa sähkö- ja maakaasumarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Sähkön ja kaasun toimitusvarmuus on korkealla tasolla ja verkkopalveluiden hinnoittelu kohtuullista      
— Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä (milj. euroa) - 700 700
— Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla (%) 10,4 10,0 10,0
Toimiva päästökauppa, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus edistävät kustannustehokkaasti ilmastotavoitteiden saavuttamista      
— Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (%) 30,4 32 33
— Energiatehokkuusdirektiivin art.7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö (TWh) - 18 25

Toiminnallinen tehokkuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä (c/kWh) 0,0035 0,0029 0,0029
Päästökaupan hallinnon toimintakulut/ päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset (€/laitos) 3 392 3 000 3 000
Syöttötariffijärjestelmän hallinnoinnin toimintakulut per syöttötariffijärjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettu sähkö (€/MWh) 0,39 0,26 0,24
Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana (asteikko 1—5) 3,7 3,6 3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilötyövuodet 69,3 69 69
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 10 565 10 444 10 457
Bruttotulot 1 518 1 450 1 600
Nettomenot 9 047 8 994 8 857
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 322    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -10
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -67
Palkkaliukumasäästö -36
Palkkausten tarkistukset 27
Toimintamenojen tuottavuussäästö -44
Vuokramenojen indeksikorotus 6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -9
Yhteensä -137

2016 talousarvio 8 857 000
2015 talousarvio 8 994 000
2014 tilinpäätös 8 872 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 857 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 36 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 8 000 euroa valtion vuokrajärjestelmäsä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 44 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -36 000
2016 talousarvio 8 857 000
2015 tilinpäätös 8 994 000
2014 tilinpäätös 8 872 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 36 000 euroa.