Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. (32.20 ja 32.60, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. (32.40 ja 32.30, osa) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. (32.60, osa) Energiapolitiikka
              01. Energiaviraston toimintamenot
              (28.) Materiaalitehokkuuden edistäminen
              40. Energiatuki
              41. LNG-terminaalien investointituki
              42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
              43. Kioton mekanismit
              44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
              45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki
              87. Osakehankinnat
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 857 000 euroa.

Selvitysosa: Energiaviraston tehtävänä on edistää ja valvoa sähkö- ja maakaasumarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuus

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Sähkön ja kaasun toimitusvarmuus on korkealla tasolla ja verkkopalveluiden hinnoittelu kohtuullista   
— Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä (milj. euroa)-700700
— Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla (%)10,410,010,0
Toimiva päästökauppa, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus edistävät kustannustehokkaasti ilmastotavoitteiden saavuttamista   
— Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (%)30,43233
— Energiatehokkuusdirektiivin art.7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö (TWh)-1825

Toiminnallinen tehokkuus

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä (c/kWh)0,00350,00290,0029
Päästökaupan hallinnon toimintakulut/ päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset (€/laitos)3 3923 0003 000
Syöttötariffijärjestelmän hallinnoinnin toimintakulut per syöttötariffijärjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettu sähkö (€/MWh)0,390,260,24
Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana (asteikko 1—5)3,73,63,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Henkilötyövuodet69,36969
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,83,73,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot10 56510 44410 457
Bruttotulot1 5181 4501 600
Nettomenot9 0478 9948 857
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta497  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle322  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-4
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-10
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-67
Palkkaliukumasäästö-36
Palkkausten tarkistukset27
Toimintamenojen tuottavuussäästö-44
Vuokramenojen indeksikorotus6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-9
Yhteensä-137

2016 talousarvio8 857 000
2015 talousarvio8 994 000
2014 tilinpäätös8 872 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 857 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 36 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 8 000 euroa valtion vuokrajärjestelmäsä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 44 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-36 000
2016 talousarvio8 857 000
2015 tilinpäätös8 994 000
2014 tilinpäätös8 872 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 36 000 euroa.