Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. (32.30.50) Palkkaturva
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tilintarkastajien vuosimaksuista ja laadunvalvonnasta, jonka mukaisesti tilintarkastusvalvonnan kulut on määrä kattaa tilintarkastajilta perittävillä valvontamaksuilla. Eduskunta on hyväksynyt tilintarkastuslain ja lain julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Sen mukaisesti siirretään Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT) sekä Valtion tilintarkastuslautakunnan tehtävät Patentti- ja rekisterihallituksessa toimivalle Tilintarkastusvalvonnalle 1.1.2016 lukien. Em. siirrot on otettu huomioon momentin määrärahan mitoituksessa.

­­Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH käsittelee teollisoikeuksia koskevat hakemukset ja yhteisöjä koskevat ilmoitukset, pitää yllä näitä koskevat rekisterit ja hoitaa näihin tehtäviin liittyviä tietopalveluita. Vuoden 2016 alusta alkaen PRH:n uutena tehtäväkokonaisuutena aloittaa tilintarkastusvalvonta, jonka tehtävät siirtyvät Keskuskauppakamarilta.

Momentilta maksetaan 705 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuonna 2016.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuus
  • — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

    2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
         
Toiminnallinen tehokkuus      
Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos, % +0,5 +2,0 +2,0
Taloudellisuus Yksikkökustannusten muutos, %1) - +2,0 +2,0
         
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsitellyt ilmoitukset ja hakemukset (arvio) (Yritysten ja yhteisöjen rekisteröinnit sekä teollisoikeudet) 373 911 379 000 398 000
Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1—5) 4,0 4,0 4,0
Sähköinen asiointi, %   60 70 70
Käsittelyaika keskimäärin Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,7 2,4 2,3
  PCT-tutkimukset määräajassa % 89,6 85 85
  Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 3,8 4 3,5
  Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 12 7 6
  Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) - 12 10

1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 404,7 415 418
Kokonaistyötyytyväisyys 3,7 3,7 3,7

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 48 112 46 987 47 230
— muut tuotot 117 495 -
Tuotot yhteensä 48 229 47 482 47 230
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 39 686 40 000 43 306
— osuus yhteiskustannuksista 9 567 9 498 9 500
Kustannukset yhteensä 49 253 49 498 52 806
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 024 -2 016 -5 576
Kustannusvastaavuus, % 98 96 89

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 48 613 49 498 53 071
Bruttotulot 48 236 47 482 47 230
Nettomenot 377 2 016 5 841
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 585    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 348    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) 1 300
JHTT-lautakunta (siirto momentilta 28.01.01) 125
Säätiövalvontamaksu ja teollisoikeusasiamiesten valvonta, tarkentunut kustannusarvio 150
Tilintarkastusvalvonta 2 260
Valtion tilintarkastuslautakunnan menot (siirto momentilta 32.01.01) 20
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -21
Toimintamenojen tuottavuussäästö -10
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä 3 825

2016 talousarvio 5 841 000
2015 I lisätalousarvio -116 000
2015 talousarvio 2 016 000
2014 tilinpäätös 1 139 774

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 541 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 300 000 euroa talousarvioesityksen 5 841 000 euroon nähden aiheutuu yhtenäispatentin voimaantulon siirtymisestä vuoteen 2017.


2016 talousarvio 4 541 000
2015 I lisätalousarvio -116 000
2015 talousarvio 2 016 000
2014 tilinpäätös 1 139 774

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 541 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.