Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. (32.30.50) Palkkaturva
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 058 000 euroa.

Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Virasto luo edellytyksiä talouskasvulle sekä uudelle ja terveelle yritystoiminnalle. Taloudellinen kilpailu ohjaa talouden uudistumista ja luo kannusteita innovointiin ja investointeihin. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla luovat edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimin, yhdessä muiden viranomaisten kanssa, torjutaan harmaata taloutta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee      
— Kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti / Suomen sijoitus suhteessa muihin maihin1) 108/144 80/144 70/144
Suomalaisten luottamus EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaa kohtaan lisääntyy      
— EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaan luottavien suomalaisten osuus2) 35 % 50 % 55 %

1) World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report. WEF:in kyselytutkimus yritysjohtajille.

2) Office of the European Union, Consumer Conditions Scoreboard. Komission kyselytutkimus kuluttajille.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen      
— Sidosryhmien arvio (1—5) 3,8 > 4,0 > 4,0
Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuva kilpailuongelma      
— Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) 3,7 3,7 3,7
Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi      
— Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (kpl) 104 130 130

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Markkinoiden toimivuuden edistäminen 26,9 29,5 23,6
Kilpailuvalvonta 55,3 59 48,5
Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja taloudelliset hyvitykset 31,4 28 27,6
Kuluttajainformaatio 6,0 7 5,3
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus 3,5 6 3,1
Hallintopalvelut 22,7 21,5 19,9
Yhteensä 145,8 151 128

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 145,8 151 128
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,2 > 3,5 > 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
       
Bruttomenot 12 649 11 490 10 728
Bruttotulot 702 670 670
Nettomenot 11 947 10 820 10 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 845    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 260    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO lisäysten päättyminen 2015 (Harmaa talous) -500
Kuluttajalehti (siirto momentille 32.40.50) -240
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2
Palkkaliukumasäästö -40
Palkkausten tarkistukset 75
Toimintamenojen tuottavuussäästö -51
Vuokramenojen indeksikorotus 10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -10
Yhteensä -762

2016 talousarvio 10 058 000
2015 talousarvio 10 820 000
2014 tilinpäätös 11 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 058 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -89 000
2016 talousarvio 10 058 000
2015 tilinpäätös 10 820 000
2014 tilinpäätös 11 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.