Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
              (50.) Palkkaturva
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

45. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 29 018 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen yritysten kansainvälistymis- ja muihin merkittäviin kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Mikäli vuoden 2015 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä enintään 10 000 000 eurolla vuonna 2016.

Selvitysosa:Perusteluina vuoden 2015 valtuuden käyttämättä jääneen osan siirtämiseksi vuodelle 2016 on, että elinkeinorakenteen ennakoivaan uudistamiseen liittyvät toimenpiteet sekä rakennemuutosten hallintaan äkillisten rakennemuutosten alueilla liittyvät toimet edellyttävät hankkeiden aktivointia ja valmistelua, mistä johtuen osa hankkeista toteutuu vasta vuoden 2016 puolella.

Momentin mukaiset avustukset kohdistetaan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin.

Momentin valtuudella vaikutetaan merkittävästi arviolta 230 pk-yrityksen valmiuteen aloittaa tai laajentaa kansainvälistä liiketoimintaa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 2019 Yhteensä
vuodesta
2016 lähtien
           
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 29 018 15 278 7 171 - 51 467
Menot yhteensä 29 018 15 278 7 171 - 51 467

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen talouden välittömät sopeutustoimet (HO 2015) -2 407
Keksintötoiminnan maksatusmäärärahan kasvu 600
Kertaluontoisten valtuuden lisäysten vaikutukset maksatusmäärärahaan 4 825
Maksatusmäärärahan tarkistukset -2 980
Pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen valtuuden maksatukset 5 500
Säästöpäätös -1 500
Yhteensä 4 038

Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio 29 018 000
2015 I lisätalousarvio 3 200 000
2015 talousarvio 24 980 000
2014 tilinpäätös 26 298 360

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 30 218 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2016 saa tehdä enintään 5 000 000 euron arvosta sitoumuksia.

Mikäli vuoden 2015 valtuutta jää käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä enintään 20 000 000 eurolla vuonna 2016.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan.

Lisäys 1 200 000 euroa talousarvioesityksen 29 018 000 euroon nähden ja myöntämisvaltuuden lisäys talousarvioesitykseen nähden aiheutuu Microsoftin irtisanomisista.

Vuodelta 2015 siirtyvän valtuuden 10 000 000 euron lisäys talousarvioesityksen 10 000 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että vuoden 2015 valtuutta arvioidaan jäävän käyttämättä talousarvioesityksessä arvioitua enemmän. Tämä johtuu ennakoivan rakennemuutoksen ja äkillisten rakennemuutosten alueiden pk-yritysten hankkeiden aktivoinnin ja valmistelun vaatimasta ajasta, minkä vuoksi osa hankkeista käynnistyy ja avustuksia hankkeisiin voidaan siten myöntää vasta vuoden 2016 puolella.


2016 talousarvio 30 218 000
2015 I lisätalousarvio 3 200 000
2015 talousarvio 24 980 000
2014 tilinpäätös 26 298 360

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 30 218 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen yritysten kansainvälistymis- ja muihin merkittäviin kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2016 saa tehdä enintään 5 000 000 euron arvosta sitoumuksia.

Mikäli vuoden 2015 valtuutta jää käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä enintään 20 000 000 eurolla vuonna 2016.