Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
              (50.) Palkkaturva
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 161 022 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) 64 > 69 > 69
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) 61 > 65 > 65

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 2 931 2 800 2 748
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,1 > 3,2 > 3,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
       
Bruttomenot 165 833 154 286 161 422
Bruttotulot 494 400 400
Nettomenot 165 339 153 886 161 022
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 407    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 694    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentille 32.01.02) (-18 htv) -889
Tulkkauspalvelut hankinta (siirto momentilta 32.30.51) 700
Työllisyys ja kilpailukyky: TE-palvelujen digitalisaatio 10 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 088
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -906
Palkkaliukumasäästö -520
Palkkausten tarkistukset 969
Toimintamenojen tuottavuussäästö -736
Toimintamenosäästö (HO 2015) -400
Vuokramenojen indeksikorotus 157
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -151
Yhteensä 7 136

2016 talousarvio 161 022 000
2015 III lisätalousarvio 400 000
2015 I lisätalousarvio -800 000
2015 talousarvio 153 886 000
2014 tilinpäätös 159 626 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 117 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 161 022 000 euroon nähden on 4 095 000 euroa, mistä 2 000 000 euroa aiheutuu 40 henkilötyövuoden palkkauksesta oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liittyviin tehtäviin, 2 000 000 euroa lisääntyvistä käännös- ja tulkkauspalveluista sekä tehtäviä hoitavan henkilöstön koulutuksesta ja 95 000 euroa järjestelmäkustannusten siirrosta momentilta 32.01.01.


2016 talousarvio 165 117 000
2015 III lisätalousarvio 400 000
2015 I lisätalousarvio -800 000
2015 talousarvio 153 886 000
2014 tilinpäätös 159 626 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Hallitusohjelman mukaisesti TE-palveluiden digitalisoimista jatketaan aiempaa voimakkaammin ja tämän johdosta TE-toimistojen toimintamenoihin ehdotetaan 10 milj. euron lisärahoitusta osana hallituksen kärkihankkeita.

Valiokunta pitää lähtökohtaisesti työnvälityspalveluissa toteutettua sähköistämistä hyvänä. Valiokunta on kuitenkin huolissaan siitä, että nykyresursseilla TE-palveluissa on rajalliset mahdollisuudet tavata ja haastatella työnhakijoita, joten työnhakijat tunnetaan puutteellisesti. Valiokunta korostaa, että sähköisillä verkkopalveluilla ei voida menestyksekkäästi korvata henkilökohtaista palvelua kaikissa tilanteissa. Keskeisenä kysymyksenä valiokunta pitää sitä, miten työnvälityksen sähköistämisellä kyetään vähentämään työttömyyttä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 117 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 1 008 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 62 000 euroa yliopistoalan Euroopan globalisaatiorahaston hankerahoitukseen ja 47 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta sekä vähennyksenä 1 117 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -1 008 000
2016 talousarvio 165 117 000
2015 tilinpäätös 153 486 000
2014 tilinpäätös 159 626 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 1 008 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 628 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Microsoft 2 ja Nokia 3 -hankkeiden Euroopan globalisaatiorahaston hankerahoitukseen.


2016 III lisätalousarvio 628 000
2016 II lisätalousarvio -1 008 000
2016 talousarvio 165 117 000
2015 tilinpäätös 153 486 000
2014 tilinpäätös 159 626 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 628 000 euroa.