Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 7 318 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1300/2010) mukaisesti aikaisempina vuosina avustuspäätöksen saaneiden hankkeiden toteuttamiseen ja maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Vuonna 2016 momentilta ei enää myönnetä uusia avustuksia.Yritysten yhteishankkeita toteuttavat ulkomaankauppaa ja elinkeinopolitiikkaa edistävät järjestöt ja Finpro, eri toimialojen toimialaliitot sekä yritykset tai niiden yhteenliittymät.

Määrärahalla toteutetaan yritysten yhteishankkeita, joissa osallistujina on pääasiallisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yhteishankkeisiin osallistumisen tavoitteena on yrityksen viennin käynnistäminen uusilla markkina-alueilla, uusien tuotteiden markkinoille vieminen, yritysten viennin kasvattaminen ja nykyisten liikesuhteiden säilyttäminen sekä uusien kumppanuuksien etsiminen uusilta vientimarkkinoilta. Yhteishankkeisiin osallistuminen madaltaa yritysten kansainvälistymisen kynnystä ja nopeuttaa pk-yritysten uusille markkinoille pääsyä. Osallistujina yhteishankkeissa on kasvuyrityksiä, tuotekehitysvaiheen jälkeisessä kaupallistamisvaiheessa olevia yrityksiä, yritysten uusia, innovatiivisia verkostoja ja muita yritysryhmiä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Pk-yritysten liiketoimintaosaaminen ja kansainvälistymisen taidot vahvistuvat      
— Cleantech-alan hankkeisiin osallistuvien yritysten lukumäärä, kpl 191 135 20
— Bio- ja luonnonvaratalouden alan hankkeisiin osallistuvien yritysten lukumäärä, kpl 90 64 5
— Digitaalisen liiketoiminnan alan hankkeisiin osallistuvien yritysten lukumäärä, kpl 33 23 5

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Yhteishankkeisiin osallistuvat yritykset (kpl) 1 469 1 035 100
Pk-yritysten osuus yhteishankkeiden avustuksista (%) 83 85 87
Toteutettujen yksittäisten yhteishankkeiden lukumäärä, (kpl) 286 210 15
Pk-yrityksille suunnattujen vientiverkostohankkeiden ja kumppanuusohjelmien määrä (kpl) 53 60 5
Osallistumiset kv.näyttelyihin 109 90 5
Käsittelyajat (kk) 1—2 1—2 1—2

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 Yhteensä
vuodesta
2016 lähtien
       
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 7 318 3 445 10 763
Menot yhteensä 7 318 3 445 10 763

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksatusten tarkistukset -1 425
Säästöpäätös (HO 2015) -2 000
V. 2012 III ja 2013 III lisätalousarvio, maksatukset -750
Vihreä talous -lisäpanostuksen poistuminen -1 225
Säästöpäätös -1 800
Yhteensä -7 200

2016 talousarvio 7 318 000
2015 talousarvio 14 518 000
2014 tilinpäätös 14 351 319

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta pitää tärkeänä, etteivät valtiontalouden sopeuttamistoimet heikennä yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämistä. Tältä osin valiokunta on huolissaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdennetun panostuksen vähenemisestä sekä siitä, että osana hallituksen säästöpäätöksiä momentin kansainvälistymisavustusvaltuudesta luovutaan vuoden 2016 talousarvioesityksessä. Esityksen mukaan määräraha säilyy kuitenkin niin kauan kuin ennen vuotta 2016 tehdyistä myöntöpäätöksistä aiheutuu maksuja. Vuoden 2015 talousarvion mukaan uusia kansainvälistymisavustuksia sai myöntää 9 786 000 euroa. Kyseinen tukimuoto on kehittämistarpeista huolimatta koettu yritysten keskuudessa hyödylliseksi ja sillä on nähty olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia. Valiokunta lisää momentille määrärahaa 700 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 1 000 000 euroa pk-yritysten vientirengas-toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 8 018 000 euroa.

Valtuus

Uusia avustuksia saa vuonna 2016 myöntää 1 000 000 euroa.

Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1300/2010) mukaisten hankkeiden toteuttamiseen ja maksamiseen.

Avustus pk-yrityksille on enintään 50 %. Avustusta voidaan myöntää edellä mainittua korkeammin prosenttiosuuksin valtakunnallisiin ja alueellisesti merkittäviin hankkeisiin, joihin ei osallistu yrityksiä tai joiden kulut ovat vaikeasti yrityskohtaisesti kohdennettavissa tai jos hankkeen hyödyn katsotaan koituvan laajalle yritysjoukolle tai hanke on luonteeltaan poikkeava ja riskialtis.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 110 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2016 myöntää enintään 3 780 000 eurolla.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta ja määrärahaa saa käyttää Astanan vuoden 2017 maailmannäyttelyn osallistumiseen.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden 2 780 000 euron ja määrärahan 1 110 000 euron lisäys aiheutuu Astanan vuoden 2017 maailmannäyttelyn osallistumismenoista. Määrärahan lisäyksestä 100 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.21, 200 000 euroa momentilta 32.01.40 ja 810 000 euroa momentilta 28.01.21.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 1 110 000 euroa vuonna 2016 ja 1 670 000 euroa vuonna 2017.


2016 II lisätalousarvio 1 110 000
2016 talousarvio 8 018 000
2015 tilinpäätös 11 051 000
2014 tilinpäätös 14 351 319

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 110 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2016 myöntää enintään 3 780 000 eurolla.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta ja määrärahaa saa käyttää Astanan vuoden 2017 maailmannäyttelyn osallistumiseen.