Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuus

1) Innovaatiot ja geotieto vahvistavat kärkialueita

2) Maankamaran raaka-aineisiin pohjautuvan elinkeinotoiminnan investointihalukkuus vahvistuu

3) Geotiedon hyödynnettävyys vähentää tiedonkeruun päällekkäisyyttä sekä parantaa tosiasiapohjaisen päätöksenteon edellytyksiä ja yhteiskunnan systeemistä tehokkuutta.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tulosalueiden osuus kustannuksista, %      
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto 57,8 57 57
— energiahuolto ja ympäristö 21,4 22 21
— maankäyttö ja rakentaminen 20,8 21 22
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— kustannusvastaavuus, % 59,0 50 50
Maksullinen toiminta      
— ylijäämä, % tuotoista 7,6 7 7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 560 555 535
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) - 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
       
Bruttomenot 49 510 45 110 41 890
Bruttotulot 12 536 9 000 9 000
Nettomenot 36 974 36 110 32 890
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 553    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 553    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 073 6 500 6 500
— muut tuotot 84 - -
Tuotot yhteensä 8 157 6 500 6 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 553 4 600 4 600
— osuus yhteiskustannuksista 1 983 1 445 1 445
Kustannukset yhteensä 7 536 6 045 6 045
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 621 455 455
Kustannusvastaavuus, % 108 108 108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -565
Palkkaliukumasäästö -169
Palkkausten tarkistukset 202
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -1 098
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -168
Toimintamenosäästö (HO 2015) -200
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -196
Vuokramenojen indeksikorotus 31
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -33
Yhteensä -3 220

2016 talousarvio 32 890 000
2015 talousarvio 36 110 000
2014 tilinpäätös 37 974 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 225 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 20 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 245 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -225 000
2016 talousarvio 32 890 000
2015 tilinpäätös 36 110 000
2014 tilinpäätös 37 974 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 225 000 euroa.