Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              89. Osakehankinnat
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään 38 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Lisäksi valtio saa luopua omistuksestaan Terrafame Oy:ssä.

Selvitysosa:Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvityksessä olevan konkurssipesän kaivostoiminnan omistus siirtyi 15.8.2015 Terrafame Oy:lle, jonka valtio omistaa kokonaan Terrafame Group Oy:n kautta. Toimintaa varten Terrafame Oy:n pääomittamiseen myönnettiin vuoden 2015 lisätalousarvioissa 209 000 000 euroa. Aiemmin myönnetyt määrärahat riittävät ylläpitämään kaivostoimintaa huhtikuun 2016 loppuun. Toiminnan jatkumisen takaamiseksi momentille ehdotetaan lisäystä 38 500 000 euroa.

Samanaikaisesti valtio on rahoittanut ympäristövahinkojen estämiseksi julkisselvityksessä olevan konkurssipesän toimintaa momentille 32.01.22 vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa ja vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyillä määrärahoilla. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän julkisselvitys jatkuu edelleen, mutta siitä aiheutuvat kustannukset ovat jatkossa vähäisiä, koska konkurssipesä ei enää vastaa kaivoksen ylläpidosta. Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä momentin 32.01.22 määrärahasta peruutetaan 38 500 000 euroa.


2016 I lisätalousarvio 38 500 000
2015 II lisätalousarvio 112 000 000
2015 I lisätalousarvio 97 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään 38 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Lisäksi valtio saa luopua omistuksestaan Terrafame Oy:ssä.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 144 000 000 euroa.

Selvitysosa:Valtio omistaa Terrafame Group Oy:n kautta kaivostoiminnan, jota Terrafame Oy harjoittaa. Toimintaa varten Terrafame Oy:n pääomittamiseen myönnettiin vuoden 2015 lisätalousarvioissa 209 000 000 euroa ja vuoden 2016 ensimmäisessä lisätalousarviossa 38 500 000 euroa. Aiemmin myönnetyt määrärahat riittävät ylläpitämään kaivostoimintaa kesäkuun loppupuolella saakka.

Valtio-omistajan tavoitteena on, että ympäristöturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa. Ehdotettavalla 144 000 000 euron lisäyksellä arvioidaan katettavan toiminnan kustannukset vuoden 2016 loppuun. Lisärahoituksen turvin voidaan samanaikaisesti ryhtyä valmistautumaan kaivostoiminnan hallittuun sulkemiseen ja jatkaa keskusteluja kaivostoiminnan omistuspohjan laajentamiseksi.

Kaivostoiminnan jatkamisen kokonaisrahoitustarpeen arvioidaan olevan konservatiivisessa perusmallissa noin 260 000 000 euroa pitäen sisällään nyt ehdotettavan 144 000 000 euron lisärahoituksen. Kokonaiskustannusten arviointiin vaikuttavat keskeisimmin nikkelin maailmanmarkkinahinta, tuotantotavoitteiden saavuttaminen ja kaivoksen lupaehtoihin liittyvät epävarmuudet.

Kaivostoiminnan sulkemisen kustannukseksi on arvioitu Terrafame Oy:n tilinpäätökseen 31.12.2015 laaditun laskennallisen ennallistamisvarauksen perusteella olevan 329 000 000 euroa, josta 167 000 000 euroa on arvioitu katettavan metallien myyntituloilla. Ennallistamisvarausta koskevassa laskelmassa on voitu ottaa huomioon ne kustannukset, jotka aiheutuvat siitä lähtien, kun kaivoksen konkreettiset sulkemistoimenpiteet voitaisiin aloittaa hallitusti ympäristöturvallisuuden vaarantumatta. Sulkemistoimenpiteistä arvioitaisiin aiheutuvan valtiolle kustannuksia jatkovuosina noin 162 000 000 euroa. Kokonaiskustannusten arviointia vaikeuttavat muun muassa nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehittyminen, aikajänne sekä myöhemmässä vaiheessa selviävät sulkemista koskevat lupaehdot, joista voi aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia.


2016 II lisätalousarvio 144 000 000
2016 I lisätalousarvio 38 500 000
2015 tilinpäätös 209 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2016 vp (17.6.2016)

Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 144 milj. euron lisämäärärahaa. Valtio omistaa Terrafame Group Oy:n kautta kaivostoiminnan, jota Terrafame Oy harjoittaa. Toimintaa varten Terrafame Oy:n pääomittamiseen myönnettiin vuoden 2015 lisätalousarvioissa 209 milj. euroa ja vuoden 2016 ensimmäisessä lisätalousarviossa 38,5 milj. euroa. Yhtiön johdon kesäkuussa 2016 esittämän arvion mukaan aiemmin myönnetyt määrärahat riittävät ylläpitämään kaivostoimintaa heinäkuun toiselle viikolle saakka.

Lisätalousarvioesityksen mukaan ehdotettavalla 144 milj. euron lisäyksellä arvioidaan katettavan toiminnan kustannukset vuoden 2016 loppuun. Lisärahoituksen turvin voidaan samanaikaisesti ryhtyä valmistautumaan kaivostoiminnan hallittuun sulkemiseen ja jatkaa keskusteluja kaivostoiminnan omistuspohjan laajentamiseksi.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja toteaa, että valtio-omistajan arvion mukaan kaivokseen liittyvät riskit ovat ajallisesti ja taloudellisesti parhaiten rajattavissa valmistautumalla kaivoksen hallittuun sulkemiseen. Kaivoksen sulkemisen valmistelu toteutetaan vuoden 2016 loppuun saakka kestävän siirtymäkauden aikana. Sen aikana kaivoksen operatiivista toimintaa jatketaan ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi ja myös siltä varalta, että kaivoksen kaupallisen toiminnan jatko olisi siirtymäkauden jälkeen edelleen mahdollista. Valiokunnan mielestä hallituksen tulee vielä mahdollisuuksien mukaan harkita, onko vuoden loppuun saakka määritelty siirtymäkausi riittävän pitkä varmistamaan valtion edut sekä turvaamaan ympäristökysymysten tarkoituksenmukaisen hoidon. Sekä toiminnan ylösajon jatkamiseen että kaivoksen sulkemiseen liittyy vielä pidemmän aikaa merkittäviä epävarmuuksia. Yhtiön hallituksen mukaan kaivoksen ylösajo on edennyt suunnitellusti ja toiminnan taloudellista kannattavuutta ja kaivoksen arvoa voidaan vielä olennaisesti parantaa käynnissä olevilla liiketoiminnan kehittämishankkeilla. Valiokunta korostaa kuitenkin, että taloudellisesti kannattava kaivostoiminta edellyttää, että ympäristökysymykset ovat hallinnassa ja ratkaistu pitkäjänteisesti.

Terrafame Oy:n tilinpäätökseen 31.12.2015 laaditun laskennallisen ennallistamisvarauksen perusteella kaivostoiminnan sulkemisen kustannukseksi on arvioitu 329 milj. euroa, josta 167 milj. euroa on arvioitu katettavan metallien myyntituloilla. Ennallistamisvarausta koskevassa laskelmassa on huomioitu ne kustannukset, jotka aiheutuisivat siitä lähtien, kun kaivoksen konkreettiset sulkemistoimenpiteet voitaisiin aloittaa hallitusti ympäristöturvallisuuden vaarantumatta. Laskennallisen ennallistamisvarauksen nettosumma on 162 milj. euroa, jonka verran kaivoksen ennenaikaisesta sulkemisesta voidaan vähintään arvioida aiheutuvan valtiolle kustannuksia. Arvioinnin epävarmuutta kuvastaa, että myyntitulo on laskettu noin 9 500 USD nikkelin tonnihinnan mukaan, mutta kesäkuun alun maailmanmarkkinahinnalla (8 400 USD/tn) myyntitulo olisi noin 20 miljoonaa euroa vähäisempi.

Kaivostoiminnan ylösajon edellyttämäksi lisärahoitustarpeeksi yhtiön hallitus on kesäkuussa 2016 arvioinut yhteensä noin 220—260 milj. euroa sisältäen nyt ehdotettavan 144 milj. euron lisärahoituksen. Yhtiön hallitus on arvioinut, että tässä tapauksessa Terrafame Oy voi yltää vuonna 2018 positiiviseen kassavirtaan.

Valiokunta pitää hyvänä, että valiokunnan huhtikuussa 2016 hyväksymän mietinnön (VaVM 5/2016 vp) mukaisesti kaivoksen vaihtoehtoisiin ratkaisuihin on varauduttu aiempaa paremmin mm. selvittämällä niiden kustannuksia ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että esitettyihin laskelmiin liittyy runsaasti epävarmuutta. Arviointia vaikeuttavat muun muassa nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehittyminen, tuotantoprosesseihin liittyvät epävarmuudet, ympäristösuojelun kulut sekä myöhemmässä vaiheessa selviävät sulkemista koskevat lupaehdot, joista voi aiheutua merkittäviäkin lisäkustannuksia. Valiokunta pitää tärkeänä, että kaivostoiminnan jatkoa käsittelevien laskelmien ja arviointien laatua parannetaan edelleen, jotta kaivoksen tulevaisuutta koskeva päätöksenteko perustuisi realistisiin, luotettaviin ja riittävän tarkkoihin tietoihin. Muun muassa kaivoksen sulkemisprosessin kokonaiskustannusten laskemisessa ja aluetaloudellisten kokonaisvaikutusten arvioinnissa valiokunta näkee täsmentämistarvetta.

Valiokunta korostaa sitä, että kaivostoiminnan ympäristöturvallisuuden toteutuminen tulee varmentaa kaikissa olosuhteissa. Tärkeää on mm. seurata luotettavasti ja riittävän tarkasti kaivosjätteiden syntymistä ja haitallisten aineiden pääsyä vesistöihin, jotta mahdollisiin haittavaikutuksiin ja lupaehtojen rikkomisiin voidaan reagoida nopeasti. Valiokunta pitää tärkeänä, että kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämän yksityiskohtaisemman sulkemissuunnitelman valmistelu sekä sulkemisen edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Sulkemisen edellyttämää ympäristölupaa tulee myös varautua hakemaan heti YVA-menettelyn valmistuttua. Valiokunta pitää perusteltuna, että myös kaivostoiminnan jatkamisen edellyttämiä YVA- ja lupaprosesseja viedään eteenpäin.

Valiokunta pitää hyvänä sitä valtio-omistajan linjausta, että kaivostoiminnan ylösajo ja kaupallinen toiminta voi jatkua pitkällä tähtäyksellä vain, jos toimintaan kyetään hankkimaan yksityistä lisärahoitusta valtion kannalta kannattavin ehdoin. On myös mahdollista, että valtio jää yhtiöön omistajaksi. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että keskusteluja yksityisten rahoittajien kanssa jatketaan aktiivisesti valtion kannalta edullisen lopputuloksen saamiseksi. Tältä osin tilanne on haastava, sillä yhtiön hallituksen mukaan Vaasan hallinto-oikeuden huhtikuussa 2016 antama päätös vaikeutti merkittävästi yksityisten sijoittajien kanssa käytäviä keskusteluja. Päätöksessään hallinto-oikeus muutti kaivoksen keskeiset luvat määräaikaisiksi vuoden 2018 loppuun saakka. Saadun selvityksen mukaan päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta kaivostoimintaan, mutta se johti entisestään vesienhallinnan vaikeutumiseen sekä mahdollisesti lisäkustannusten syntymiseen. Terrafame Oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Prosessi kestänee useita vuosia.

Valiokunta on erittäin huolestunut kaivostoiminnan mahdollisen lopettamisen vaikutuksista Kainuun aluetalouteen ja työllisyyteen. Saadun selvityksen mukaan kaivoksella on päivittäin töissä noin 950 henkeä ja sulkemisen välilliset vaikutukset koko Kainuun alueelle ovat merkittäviä. Koska Kainuussa työttömiä työnhakijoita on jo ennestään paljon (huhtikuussa 2016 yhteensä 5 393 henkilöä; 16 % työvoimasta), kaivoksen mahdollisen sulkemisen seurauksena työttömäksi jäävien työllistymismahdollisuudet eivät ole erityisen hyvät. Erityisen huomionarvoista on, että Terrafame Oy:n henkilöstö on nuorta ja koulutettua väkeä, jonka poismuutto heikentäisi sekä ikä- että osaamisrakennetta Kainuussa. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että valtio varautuu riittävän aikaisessa vaiheessa kaivoksen mahdollisesta sulkemisesta aiheutuviin kielteisiin vaikutuksiin. Konkreettisia ja nopeasti vaikuttavia toimia tulee kohdentaa erityisesti työttömyyden vähentämiseen. Tässä yhteydessä on tärkeää selvittää myös EU:n tarjoamat tukimahdollisuudet.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 144 000 000 euroa.