Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa ja tukee toiminnallaan Suomen ilmastopolitiikkaa. Ilmatieteen laitoksen strategisia painopistealueita ovat ilmastonmuutos ja yhteiskunta, sää ja turvallisuus, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta näillä painopistealueilla ja tuottaa palveluita yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
2019
tavoite
         
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA        
Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut        
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, % 88,4 84,5 85 84
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, % 74,8 71,5 72 71,5
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia 104,8 104 104 104
Tuulivaroitusten osuvuus, 84,2 81 79 81
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % 89,8 89 89 89
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % 99,97 98 98,5 98
         
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) 4,13 4,0 4,0 4,0
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,14 4,0 4,0 4,0
         
Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet        
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa 14 985 12 300 14 400 14 200
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl 356 280 290 300
         
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS        
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.        
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 118 100 102 102
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 97 100 100 100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 63 50 50 50
Työn tuottavuuden kehittyminen, % 1,48 1 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 1,98 2 2 2

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 75 858 68 928 69 452
Bruttotulot 25 960 23 500 25 100
Nettomenot 49 898 45 428 44 352
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 496    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 494    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 620 1 620 1 500
Liiketaloudelliset suoritteet 5 438 5 480 5 100
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 4 053 4 100 4 100
Tuotot yhteensä 11 111 11 200 10 700
       
Kustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 675 1 620 1 500
Liiketaloudelliset suoritteet 4 603 5 480 5 000
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 3 954 4 100 4 100
Kustannukset yhteensä 10 232 11 200 10 600
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Julkisoikeudelliset suoritteet -55 - -
Liiketaloudelliset suoritteet 835 - 100
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 99 - -
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä 879 - 100
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 97 100 100
Liiketaloudelliset suoritteet 118 100 102
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 103 100 100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 109 100 101

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 8 696 7 000 8 500
— EU:lta saatava rahoitus 3 553 3 300 3 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 736 2 000 2 400
Tuotot yhteensä 14 985 12 300 14 400
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 23 841 24 600 28 800
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -8 856 -12 300 -14 400
Omarahoitusosuus, % 37 50 50

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 2019— Yhteensä vuodesta 2016 lähtien
           
Vuonna 2016 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 330 420 410 1 976 3 136

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut 1 356
Tutkimusrahoitusmuutoksesta aiheutuva palkkaliukumasäästön tarkistus 124
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -30
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -140
Palkkaliukumasäästö -124
Palkkausten tarkistukset 217
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -1 846
Toimintamenojen tuottavuussäästö -215
Toimintamenosäästö (HO 2015) -160
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -330
Vuokramenojen indeksikorotus 38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Tasomuutos 78
Yhteensä -1 076

2016 talousarvio 44 352 000
2015 talousarvio 45 428 000
2014 tilinpäätös 48 896 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Ilmatieteen laitoksen tutkat kattavat valtaosan Suomesta, mutta täysin kattava tutkaverkko edellyttäisi vielä kahta uutta tutkaa, jotka sijoitettaisiin Itä-Suomeen ja Lappiin. Ilmatieteen laitoksen rahoitus ei kuitenkaan anna mahdollisuutta tutkaverkon täydentämiseen.

Valiokunta pitää tärkeänä kattavan tutkaverkon toteuttamista, sillä säähavaintojen tarkentuminen parantaa paitsi liikenneturvallisuutta myös mm. maatalouden ja matkailun tarvitsemia palveluja, minkä lisäksi se luo mahdollisuuksia kaupalliselle toiminnalle. Kattavan tutkaverkon toteuttamiseksi sekä jo olemassa olevan verkon toimivuuden turvaamiseksi olisi perusteltua luoda pitkäjänteinen rahoitussuunnitelma, jolla varmistettaisiin palvelujen kattava ja häiriötön saatavuus sekä tutkaverkon alueellinen kattavuus.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa Ilmatieteen laitokselle osoitettiin 3,5 milj. euron lisärahoitus uuden antennin hankkimiseen Sodankylän satelliittimaa-asemalle. Valiokunta pitää tärkeänä, että Ilmatieteen laitoksella on myös taloudelliset mahdollisuudet osallistua vuonna 2015 käynnistyneeseen yhteispohjoismaiseen supertietokonehankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdistää pohjoismaisten säälaitosten resurssit ja tuottaa tarvittavat superlaskentapalvelut yhteisellä mallilla. Ilmatieteen laitoksen mahdollisuudet osallistua eurooppalaisen satelliittijärjestön toimintaan on niin ikään varmistettava.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 229 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 232 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -229 000
2016 talousarvio 44 352 000
2015 tilinpäätös 48 928 000
2014 tilinpäätös 48 896 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 229 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.

Lisäksi momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa:Perustelujen muutokset johtuvat siitä, että METNET/MOI-hankkeen vastuiden siirtymisen myötä Ilmatieteen laitoksen henkilötyöpanos projektiin kasvaa kahdesta henkilötyövuodesta seitsemään henkilötyövuoteen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio -229 000
2016 talousarvio 44 352 000
2015 tilinpäätös 48 928 000
2014 tilinpäätös 48 896 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.

Lisäksi momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.