Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              51. Luotsauksen hintatuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 100 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) mukaisen tuen maksamiseen kauppa-alusluetteloon merkityille aluksille.

Selvitysosa:Aluksille maksettava tuki vastaa alkuvuonna 2016 haettavan loppuvuotta 2015 koskevan tukijakson osalta verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä edellä tarkoitetulta alukselta saamasta merityötulosta toimitettujen ennakonpidätysten ja maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen määrää sekä merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen samoin kuin vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksen ja vapaa-ajan lisävakuutuksen työnantajaosuuden määrää. Rajoitetusti verovelvollisten osalta tuki vastaa vain toimitetun lähdeveron ja työnantajan maksaman sosiaaliturvamaksun määrää. Loppuvuonna haettavan alkuvuotta 2016 koskevan tukijakson osalta tuki vastaa yleisesti verovelvollisten merenkulkijoiden osalta ainoastaan merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta merityötulosta toimitettujen ennakonpidätysten sekä työnantajan merimieseläkevakuutusmaksun ja tapaturmavakuutusmaksun määrää. Muutos perustuu lakiin 298/2015 osana merimieseläkejärjestelmän uudistusta. Muutos kasvattaa lain 1277/2007 mukaisen tuen määrää vuodessa arviolta 14 milj. euroa.

Vuonna 2016 tukea maksetaan 1.7.2015—30.6.2016 välisenä aikana syntyneistä kustannuksista. Matkustaja-aluksilla, jotka saavat kuljettaa enemmän kuin 120 matkustajaa, tuki vastaa verohallinnolle toimitettujen ja maksettujen työnantajasuoritusten osalta ennakonpidätysten, työnantajan sosiaaliturvamaksujen sekä lähdeveron määrää ajalta 1.11.2015—31.10.2016.

Vuonna 2014 tukea maksettiin noin 88 milj. euroa. Kauppa-alusluettelossa arvioidaan v. 2016 olevan 114 tuen piiriin kuuluvaa alusta, joista 96 on lastialuksia ja 18 matkustaja-aluksia. Luetteloon merkittyjen alusten bruttovetoisuuden arvioidaan olevan yhteensä 1 635 000 tonnia. Vuonna 2014 tukea saaneiden hinaajien saama tuki alusta kohden oli keskimäärin 136 818 euroa ja muiden lastialusten tuki keskimäärin 410 795 euroa alusta kohden ja kaikkien lastialusten osalta tuen osuus bruttopalkoista noin 37,5 %. Tukea saaneiden koko tukijaksolla tukea hakeneiden matkustaja-alusten v. 2014 saama tuki oli keskimäärin 3 811 500 euroa alusta kohden ja osuus merityöstä maksetuista bruttopalkoista noin 32,8 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Merimieseläkejärjestelmän uudistaminen 14 000
Yhteensä 14 000

2016 talousarvio 100 420 000
2015 talousarvio 86 420 000
2014 tilinpäätös 87 581 721

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 100 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) mukaisen tuen maksamiseen kauppa-alusluetteloon merkityille aluksille.