Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              (70.) Jäänmurtajan hankinta
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 56 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin. Ulkopuolisten rahoittajien suorittamat ja valtion jälkikäteen maksamat rahoitusosuudet budjetoidaan maksuperusteisina.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

Selvitysosa:Momentille budjetoidaan ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet väyläverkon kehittämishankkeiden valtion menoista. Ulkopuolisten rahoittajien (esim. kunnat ja yritykset) rahoitusosuudet budjetoidaan momentille sen mukaisesti milloin valtio maksaa ne rahoittajille takaisin.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määräraha v. 2016
milj. €
Rahoitustarve myöhemmin
milj. €
             
Keskeneräiset väylähankkeet            
Tiehankkeet            
Vt 12 Tampereen rantaväylä TA 2012/LTA 2013 2017 61,0 5,0 26,0 30,0
E18 Kehä III, 2. vaihe TA 2013/LTA 2013 2016 110,0 39,0 30,0 21,0
Fennovoiman tieyhteys TA 2015 2015 7,4 - - 7,4
Yhteensä     178,4 44,0 56,0 58,4

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 2019— Yhteensä vuodesta 2016 lähtien
           
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 56 000 58 400 - - 114 400

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 31,8 milj. euroa. Valtuuksien uusiminen aiheutuu hankkeiden etenemisen mukaan tehtävistä sopimuksista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 34 000
Yhteensä 34 000

2016 talousarvio 56 000 000
2015 talousarvio 22 000 000
2014 tilinpäätös 25 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 56 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin. Ulkopuolisten rahoittajien suorittamat ja valtion jälkikäteen maksamat rahoitusosuudet budjetoidaan maksuperusteisina.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto saa tehdä uusia sopimuksia hankkeeseen Vt 12 Tampereen rantaväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 66 milj. euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys käytetään vt 12 Tampereen rantaväylä -hankkeen menoihin. EU on maksanut jälkikäteen tukea hankkeelle Matkustajajunaliikenteen täsmällisyyden ja luotettavuuden parantaminen - Helsingin Pisararata ja se on tuloutettu momentille 12.31.10 vuonna 2015. Vastaavan suuruisen määrärahan käytöllä katetaan Tampereen rantaväylän pilaantuneiden maiden puhdistuksesta aiheutuvia ennakoituja suurempia kustannuksia.

Aikaisemmin päätetyn hankkeen valtuuden tarkistus:

Vt 12 Tampereen rantaväylä

Vt 12 Tampereen rantaväylä -hankkeen valtuutta tarkistetaan 5 milj. eurolla 61 milj. eurosta 66 milj. euroon. Sopimusvaltuuden tarkistus aiheutuu pääosin pilaantuneiden maiden tavoitekustannuksia suuremmista kustannuksista, Ratapihankadun liittymästä sekä maan kuljetusten tavoitekustannusten ylityksestä. Hankkeen kokonaiskustannukset kasvavat 185 milj. eurosta 198 milj. euroon. Valtion rahoitusosuus kokonaiskustannuksista on 33 prosenttia. Valtuuden tarkistaminen ei edellytä lisämäärärahaa. Lisämäärärahatarve katetaan hankkeen E18 Kehä III, 2. vaiheen toteuduttua myönnettyä valtuutta pienemmillä menoilla ja TEN-tukien tuloutuksia vastaavista määrärahoista.


2016 II lisätalousarvio 2 000 000
2016 talousarvio 56 000 000
2015 tilinpäätös 22 100 000
2014 tilinpäätös 25 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto saa tehdä uusia sopimuksia hankkeeseen Vt 12 Tampereen rantaväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 66 milj. euroa.