Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 850 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/2013), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013), painelaitelakiin (869/1999), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), kemikaalilakiin (599/2013), lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/2013), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011), lakiin jalometallituotteista (1029/2000), ympäristönsuojelulakiin (527/2014) sekä kaivoslakiin (621/2011).


2016 talousarvio 2 850 000
2015 talousarvio 2 970 000
2014 tilinpäätös 3 712 792

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 850 000 euroa.

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille siirretään huoltovarmuusrahastosta 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloutus aiheutuu huoltovarmuuden tavoitteista annetun valtioneuvoston päätöksen (857/2013) mukaisesti toteututuista varmuusvarastojen pienentämisistä. Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaisesti valtion talousarvioon voidaan tulouttaa 65 000 000 euroa.


2016 II lisätalousarvio 65 000 000
2014 tilinpäätös 100 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille siirretään huoltovarmuusrahastosta 65 000 000 euroa.

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 865 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 43 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.40.52.


2016 talousarvio 42 865 000
2015 talousarvio 42 327 000
2014 tilinpäätös 40 467 184

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 865 000 euroa.

50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 120 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan komission maksamat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) maksut ohjelmakauden 2014—2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttaviin Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen -toimenpideohjelmiin sekä Manner-Suomen ESR -ohjelmaan.

Tulokertymä sisältää lisäksi Euroopan komisssion maksamat vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) maksut Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaan 2014—2020 sekä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) maksut.

Tulot koostuvat Euroopan komission EU-ohjelmiin maksamista alku-, väli- ja loppumaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
EAKR 70 000 000
ESR 45 000 000
Muut 5 000 000
Yhteensä 120 000 000

2016 talousarvio 120 000 000
2015 talousarvio 114 000 000
2014 tilinpäätös 215 877 014

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 120 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 103 100 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tulot 1 500 000
Royalty-tulot 3 000 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 27 100 000
Päästöoikeuksien huutokauppatulot 70 000 000
Muut tulot 500 000
Yhteensä 103 100 000

Momentille kertyy tuloja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).

Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppalakiin (311/2011) sekä komission huutokauppa-asetukseen (EU) N:o 1031/2010.


2016 talousarvio 103 100 000
2015 talousarvio 68 500 000
2014 tilinpäätös 108 380 237

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 103 100 000 euroa.