Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

03. AutoveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 839 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 5—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella. Autoveron tasoa tarkistettiin vuonna 2012 keskimääräisen CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen kompensoimiseksi ja ympäristöohjauksen tehostamiseksi.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 103 000 kpl vuonna 2015. Vuonna 2016 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan vuodesta 2015 muutamalla tuhannella kappaleella.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2014 2015 ennuste 2016 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 101 100 7 200 103 000 7 000 106 000 6 500
Uudet pakettiautot 10 600 6 100 10 000 5 900 11 000 5 700

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2014 oli 127,7 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun odotetaan edelleen kiihtyvän autoverotuksessa tehtävien kevennysten johdosta. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
ennuste
       
Henkilöautot 827 808 766
Pakettiautot 69 69 68
Moottoripyörät 14 14 15
Muut ajoneuvot 8 8 8
Autoveron palautukset - -12 -18
Yhteensä 918 888 839

Autoveroon liittyvien palautusten arvioidaan vaikuttavan verotuottoihin lähivuosina. Vuonna 2015 palautusten arvioidaan vähentävän momentille kertyviä verotuottoja noin 12 milj. euroa, ja vuonna 2016 noin 18 milj. euroa.

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon noin 65 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen autoverolain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti autoverotusta on määrä keventää hallituskaudella yhteensä noin 200 milj. euroa. Kevennys toteutetaan asteittain vuosina 2016—2019. Muutoksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan noin 102 milj. euroa vuonna 2016.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
ennuste
2016
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 16 8 8
Taksien verotuki 38 12 12
Invalidien autoverotuki 4 4 4
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 78 78 78
Yhteensä 136 102 102

2016 talousarvio 839 000 000
2015 II lisätalousarvio -105 000 000
2015 talousarvio 993 000 000
2014 tilinpäätös 917 993 352

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 839 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 60 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista kertymätiedoista. Uusien henkilöautojen rekisteröinnit ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Uusien henkilöautojen rekisteröidyksi määräksi arvioidaan 112 000 kappaletta, mikä on 6 000 kappaletta syksyllä 2015 ennakoitua enemmän.


2016 III lisätalousarvio 60 000 000
2016 talousarvio 839 000 000
2015 tilinpäätös 884 127 174
2014 tilinpäätös 917 993 352

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 60 000 000 euroa.