Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
              52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin
              53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
              54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
              55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
              56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
              57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 117 904 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien kuntoutukseen ja laitoshoitoon

3) kuntoutus- ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 15 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Selvitysosa: Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista ja täydennyskoroista, sotainvalidien leskille ja lapsille maksettavista huoltoeläkkeistä sekä sairaanhoito- ja kuntoutuskustannuksista.

Elinkoron ja huoltoeläkkeiden saajia arvioidaan vuoden 2016 lopussa olevan noin 8 200, joista elinkoron saajia on 4 000.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta. Esityksellä laajennetaan kotiin vietävät avopalvelut ja yhden päivittäisen aterian kohtuullisten kustannusten korvaus Ruotsissa asuville 15 %:n työkyvyttömyysasteen omaaville sotainvalideille.

Valtiokonttorin kustantamia ateriapalveluja käytti Ruotsissa 50 henkilöä vuonna 2014.

Sotilasvammalain 6 d  § mahdollistaa sen, että kunnille ja kuntayhtymille korvattavia avohuoltokustannuksia voidaan rahoittaa raha-automaattitoiminnan tuottovaroista. Raha-automaattiyhdistys ry tilittää tähän liittyen 30 000 000 euroa momentille 12.33.90.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Etuuden saajien vähenemisestä aiheutuva tasomuutos-10 000
Kunnallisten avopalvelujen lisämenot haitta-asteen laskemisesta 20 %:sta 15 %:iin5 000
Tarvearvion muutos-2 998
Yhteensä-7 998

2016 talousarvio117 904 000
2015 talousarvio125 902 000
2014 tilinpäätös124 373 010

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentin määräraha on invalidien poistuman vuoksi vähentynyt, mutta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 5 milj. euron korotus, joka johtuu kunnallisiin avopalveluihin vaadittavan haitta-asterajan alentamisesta 15 prosenttiin. Tämä muutos (1324/2014) astui voimaan 1.7.2015, kun eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhteisen lakialoitteen pohjalta avopalvelujen haitta-asteraja laskettiin 20 prosentista 15 prosenttiin.

Valiokunta kiirehtii haitta-asterajan alentamista edelleen 10 prosenttiin, sillä lievävammaiset sotainvalidit eivät ole oikeutettuja kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Vaikka sotainvalidien edut ovat muutoin varsin kattavat ja palvelut toimivia, lievävammaiset sotainvalidit ovat kotiin vietävien palvelujen suhteen väliinputoajaryhmä. Tarve kotiin vietäviin palveluihin on kuitenkin suuri, ja ne ovat laitoshoitoon verrattuna edullisia ja tukevat hyvin kotona asumista. Valiokunta pitää välttämättömänä, että haitta-asterajaa alennetaan viimeistään vuonna 2017, jolloin vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Muutoksen arvioidut kustannukset ovat vuositasolla noin 5,2 milj. euroa.

Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 5

Eduskunta edellyttää, että lievävammaisten sotainvalidien kunnallisten avopalveluiden haitta-asteraja alennetaan 10 prosenttiin viimeistään vuonna 2017, jolloin vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 117 904 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien kuntoutukseen ja laitoshoitoon

3) kuntoutus- ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 15 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu sotilasvammakorvauksien menoarvion tarkentamisesta toteutuneiden menojen mukaisesti.


2016 III lisätalousarvio-7 000 000
2016 talousarvio117 904 000
2015 tilinpäätös110 688 454
2014 tilinpäätös124 373 010

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.