Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
              50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
              51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
              54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
              60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 407 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa: Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisesta 1.1.2016 lukien siten, että eläkkeensaajat saavat jatkossa yleistä asumistukea. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu tällä momentilla huomioon 224 000 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen takuueläkelain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että takuueläkettä korotetaan ja ruokavaliokorvaus lakkautetaan. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 30 000 000 euroa takuueläkkeen korottamisen johdosta ja vähennyksenä 10 000 000 euroa ruokavaliokorvauksen lakkauttamisen vuoksi.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2016 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Kansaneläkemenot2 286
Takuueläke192
Vammaisetuudet600
Eläkkeensaajan asumistuki330
Yhteensä3 408
  
Tulot 
Omaisuuden tuotot1
Valtion osuudet etuuksista3 407
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio)-
Yhteensä3 408

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki yhdistetään (HO 2015)-224 000
Kelan toimintakulut (siirto momentille 33.10.60)-81 300
KEL-indeksitarkistus 2016-13 200
Ruokavaliokorvauksen poisto (HO 2015)-10 000
Takuueläkkeen tasokorotus (HO 2015)30 000
Tarvearvion muutos-29 700
Yhteensä-328 200

2016 talousarvio3 407 300 000
2015 talousarvio3 735 500 000
2014 tilinpäätös3 711 564 991

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 3 631 300 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 224 000 000 euroa talousarvioesityksen 3 407 300 000 euroon nähden aiheutuu eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen perumisesta.


2016 talousarvio3 631 300 000
2015 talousarvio3 735 500 000
2014 tilinpäätös3 711 564 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 631 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 4 600 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu asumismenojen enimmäismäärien korottamatta jättämisestä eläkkeensaajan asumistuessa.


2016 II lisätalousarvio-4 600 000
2016 talousarvio3 631 300 000
2015 tilinpäätös3 702 561 991
2014 tilinpäätös3 711 564 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 4 600 000 euroa.