Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 217 511 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä rajavartiolaitoksen ilma-alusten meripelastustehtävistä johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ilmailulaitokselle

2) koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannusarvio on alle 1 000 000 euroa

3) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien merivartioasemien ja partiomajojen rakennusten sekä rakenteiden, ilma-alustukikohtien rakennusten ja rakenteiden sekä muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon sekä

5) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet1):

Rajavalvonta

Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan.

Rajavalvonta 2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Partiointi (h) 328 156 335 000 328 000
— josta itärajalla 246 041 251 000 247 000
Tekninen valvonta 841 332 871 000 871 000
Tarkastukset 98 000 92 000 93 000
Rajavyöhykeluvat 11 914 12 000 12 000
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) 434 400 400
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 109,0 114,8 116,4
Henkilötyövuodet 1 420 1 417 1 406
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 96 99 100
Taloudellisuus (ind) 104 102 100
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) - - 3,5
Rajatapahtumien estäminen (%) 88,7 90,0 90,0
Rajatapahtumien paljastaminen (%) 81,3 80,0 80,0
Tilannekuvan laatu - - 4

Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA -kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.

Rajatarkastukset 2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 16,4 11,4 12,2
Tullitarkastukset (hlöä) 24 180 14 000 14 000
Käännyttämispäätös 1 606 1 500 1 500
Myönnetyt viisumit 1 561 1 400 1 400
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin 13 30 30
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 226 300 300
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset 630 750 750
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano 966 800 800
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 93,6 99,5 104,2
Henkilötyövuodet 1 219 1 228 1 257
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 131 96 100
Taloudellisuus (ind) 141 98 100
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) - - 4,6
Rajatarkastusten kattavuus (%) 99,9 100,0 100,0
Rajatarkastusten laatu (%) 99,4 99,5 99,5
Rajatarkastusten sujuvuus (min) 8 8 8
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) - - 4
Oikeusturva (%) 99,9 99,9 99,9

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä paljastettujen laittomaan maahantuloon ja ihmiskauppaan liittyvien rikosten ja niiden oheisrikosten osalta. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyön valtakunnallisessa ja alueellisessa resursoinnissa sekä kehittämisessä keskitytään laittoman maahantulon ja siihen liittyvän ihmiskaupan torjuntaan. Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatyö keskitetään valtakunnallisesti. Kaikkien vartiostojen on kyettävä huolehtimaan omassa valvontatoiminnassaan esille tulleista Rajavartiolaitoksen vastuulle säädettyjen epäiltyjen rikosten tutkinnasta. Rajavartiolaitoksen rikostorjunnassa tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista kehitetään osallistumalla muiden PTR-viranomaisten kanssa perustettaviin yhteisiin tutkintaryhmiin sekä kehittämällä kansainvälistä rikostorjuntayhteistyötä. Edellä mainitun lisäksi kaikkien vartiostojen on kyettävä huolehtimaan omassa valvontatoiminnassaan esille tulleista suppeaa esitutkintaa edellyttävistä asioista sekä epäillyistä ratti- ja vesiliikennejuopumuksista.

Aluspäästövalvonnalla havaitaan ja todennetaan öljypäästöt merialueella, saatetaan päästön suorittaja vastuuseen määräämällä hallinnollinen öljypäästömaksu, kerätään esitutkintamateriaalia poliisin suorittamalle rikosoikeudelliselle tutkintaprosessille ja käynnistetään mahdolliset torjuntatoimenpiteet.

Rikostorjuntaan ja aluspäästövalvontaan liittyvissä tutkinnoissa ja hallinnollisissa maksuseuraamuksissa huolehditaan toimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvasta.

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet 2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) 904 900 900
Esitutkinta, varsinainen      
Valtionrajarikos (kpl) 185 180 180
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 62 60 60
Muu rikos (kpl) 1 230 1 200 1 200
Esitutkinta, suppea      
Rikesakko 648 650 650
Rangaistusvaatimusilmoitus 2 620 2 600 2 600
Pakkokeino 67 421 67 000 70 000
Huomautus 1 502 1 600 1 600
Päätös alusöljypäästöasiassa 13 13 13
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa 19 15 15
Turvaamistoimenpide 3 196 3 000 3 500
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) 372 400 400
Valvontailmoitus 319 400 400
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 10,6 11,1 12,1
Henkilötyövuodet 138 138 146
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 105 106 100
Taloudellisuus (ind) 88 92 100
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) - - 4,1
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) (%) 94 94 94
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) 83 83 83
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) 5,0 3,4 3,4
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) 78 75 75
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) - - 60
Oikeusturva (%) 100,0 99,9 99,9

Meri- ja muu pelastustoiminta

Kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.

Meri- ja muu pelastustoiminta 2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Etsinnät (kpl) 176 200 200
Pelastustehtävät (kpl) 1 203 1 200 1 200
Sairaankuljetus (kpl) 44 50 50
Avustustehtävä (kpl) 284 300 300
Muu pelastussuorite (kpl) 28 30 30
Päivystyspalvelu (tuntia) - - 130 000
Pelastettu henkilö (kpl) 3 100 3 100 3 100
Estetty onnettomuus (kpl) 15 10 10
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 5,5 5,8 6,0
Henkilötyövuodet 71 71 73
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 102 102 100
Taloudellisuus (ind) 110 104 100
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) - - 4,0
Johtamisen laatu (1—5) - - 4,0
Yksiköiden valmius (1—5) - - 4,0
Meritilannekuva (1—5) - - 4,0

Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.

Sotilaallinen maanpuolustus 2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Tuotokset      
Koulutusvuorokaudet 107 929 105 000 105 000
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 7,8 8,2 8,1
Henkilötyövuodet 101 101 98
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 103 97 100
Taloudellisuus (ind) 108 100 100
Toiminnan laatu ja palvelukyky     3,3
Suunnitelmavalmius (1—5) 2,7 3,5 3,5
Sijoitettavuus (%) 78 80 80
Koulutettavuus (%) Ei harjoituksia 85 85
Sijoitustilanne (1—5) 4,6 4,6 4,6
Koulutus (1—5) 3,5 3,5 3,5
Materiaalivalmius (1—5) 2,6 2,6 2,6

Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista.

Henkiset voimavarat 2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) 10 10 10
Lähtövaihtuvuus (%) 0,6 0,6 0,6
Kenttäkelpoisuus (1—5) 4,2 4,2 4,2
Fyysinen kunto (1—5) 4 4 4
Sairastavuus (sa pv/htv) 8,9 8,5 8,3
Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,7 0,7
Työilmapiiri (1—5) - 3,5 -
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 38 38 38
Koulutustasoindeksi 3,8 3,8 3,8
Sukupuolijakauma (% naisia) 12 13 13

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2007
toteutuma
2008
varsinainen
talousarvio

2009
esitys
       
Bruttomenot 209 666 216 639 224 021
Bruttotulot 4 430 6 710 6 510
Nettomenot 205 236 209 929 217 511
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 518    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 439    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2007
toteutuma
2008
varsinainen
talousarvio
2009
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 349 2 500 2 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 830 4 500 4 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 481 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 49 56 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset 8 235
RVL:lle jääneen kiinteistövarallisuuden menot 700
Lisäys pienten investointien vuokriin 400
Tuottavuustoimet -473
Työtaistelun sovitteluratkaisu 97
Siirto momentilta 26.10.01 (virve-oikaisu) 300
Siirto 29 htv momentille 26.01.03 -1 450
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -127
Muut muutokset -100
Yhteensä 7 582

Rajavartiolaitoksen tuottavuusvähennykset yhteensä 162 henkilötyövuotta on toteutettu vuosina 2006—2008.


2009 talousarvio 217 511 000
2008 II lisätalousarvio 1 361 000
2008 talousarvio 209 929 000
2007 tilinpäätös 201 158 000