Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
              60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 247 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa perusteena on yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuen tarve. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Asumistuki on mitoitettu vuoden 2015 alussa voimaan tulleen lain edellyttämien kustannusten mukaisiksi.

Yleisen asumistuen osalta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon rakennepoliittisen ohjelman mukainen, vuosien 2015—2018 kehyspäätöksessä sovittu ansiotulojen suojaosa, joka on tullut voimaan 1.9.2015. Asumistukiuudistuksen ja suojaosan vaikutus asumistukimenoihin toteutuu kokonaisuudessaan vuonna 2016 kun uudistettua tukea maksetaan koko vuodelta. Yleistä asumistukea saavia arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 237 000 ja vuoden 2016 lopussa 240 200 ilman eläkkeensaajan asumistuesta siirtyviä. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan yleisessä asumistuessa vuonna 2015 343 euroa ja vuonna 2016 352 euroa. Keskimääräisen tuen kasvu vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna johtuu siitä, että uudistettua asumistukea maksetaan koko vuodelta. Tuensaajien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti v. 2015 työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vuoksi. Tämä heijastuu myös vuoteen 2016. Tuensaajien lukumäärää ja keskimääräistä tukea koskevissa laskelmissa ei ole vielä mukana eläkkeensaajan asumistukea saavien siirtymisen vaikutusta yleiseen asumistukeen.

Määrärahan mitoituksessa on tällä momentilla otettu huomioon lisäyksenä 193 000 000 euroa eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisestä johtuen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 4 000 000 euroa takuueläkkeeseen v. 2016 tehtävän korotuksen seurauksena. Omaisuuskriteerit otetaan jatkossa huomioon myös yleisessä asumistuessa. Yhdistämisestä aiheutuvien vaikutusten loiventaminen lisää kustannuksia 12 500 000 euroa vuonna 2016 ja vuositasolla 37 500 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamiseksi. Asumistuen perusteita tarkistetaan siten, että asumistukimenot alenevat toimeentulotuen kasvu huomioon ottaen 25 000 000 vuonna 2017. Määrärahan mitoituksessa on tästä johtuen otettu huomioon vähennyksenä 21 000 000 euroa vuonna 2016.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ansiotulojen suojaosa45 000
Asumistuen perusteiden tarkistaminen (HO 2015)-21 000
Asumistukiuudistuksen vaikutus vuodelle 201632 000
Asumistukiuudistuksessa eläkkeensaajan asumistuesta siirtyvät5 000
Eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistäminen (HO 2015)193 000
KEL-indeksitarkistus 2016-1 000
Takuueläkkeen korotuksen vaikutus asumistukimenoihin (HO)-4 000
Tarvearvion muutos138 800
Yhdistämisestä aiheutuvien vaikutusten loiventaminen12 500
Yhteensä400 300

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio1 247 600 000
2015 talousarvio847 300 000
2014 tilinpäätös740 100 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 1 042 100 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 1 247 600 000 euroon nähden on 205 500 000 euroa, mistä 193 000 000 euroa aiheutuu eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen perumisesta ja 12 500 000 euroa yhdistämisestä aiheutuvien vaikutusten loiventamisen perumisesta. Hallituksen esitystä eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisesta ei anneta.

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja ei tarkisteta v. 2016. Tämä vastaa yleisessä asumistuessa tehtyä päätöstä. Tämän johdosta hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta.


2016 talousarvio1 042 100 000
2015 IV lisätalousarvio80 000 000
2015 talousarvio847 300 000
2014 tilinpäätös740 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 042 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 26 210 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamista kustannuksista.


2016 II lisätalousarvio26 210 000
2016 talousarvio1 042 100 000
2015 tilinpäätös924 300 000
2014 tilinpäätös740 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 26 210 000 euroa.