Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
              04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
              31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
              50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin
              63. Eräät erityishankkeet
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

50. (33.92.50) Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 312 000 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med Penningautomatföreningen preliminärt kommit överens om följande resultatmål för understödsverksamheten år 2008:

Understödsverksamheten följer tre huvudlinjer; understöd riktas till 1) säkerställande av basverksamheten i medborgarorganisationer inom social- och hälsovården och främjande av medborgarnas välfärd, 2) problemförebyggande verksamhet och 3) utvecklande av stödet till och servicen för dem som har det sämst ställt. Till den första huvudlinjen hör säkerställandet av en mångsidig och aktiv medborgarorganisationsverksamhet samt upprätthållandet och främjandet av medborgarnas välfärd, funktionsförmåga och möjligheter att delta. De viktigaste målen inom den andra huvudlinjen gäller förebyggande av problem som utgör ett hot mot hälsa och en risk för social utslagning samt tidigt ingripande i uppdagade riskfaktorer. Den tredje huvudlinjen gäller främjande av hjälp till befolkningsgrupper som har de sämre ställt än andra och utvecklingsverksamhet som ordnas av organisationer och som gäller service.

Gränsdragningen mellan den service som ordnas med understöd från Penningautomatföreningen och den service som kommunerna är skyldiga att ordna preciseras för att undvika den ogynnsamma inverkan som oklarheterna kring finansierings- och koordineringsansvaret har på servicesystemens funktion. För sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämföras med näringsverksamhet beviljas inga understöd för att hindra snedvridning av konkurrensen. Principerna för hur konkurrensförfattningar och författningar som styr offentlig upphandling beaktas i understödsberedningen görs tydligare. Då möjligheterna att understöda sådan serviceproduktion som utförs mot ersättning minskar anvisas understöden tydligare för verksamhet som främjar medborgarnas välfärd och möjligheter att klara sig på egen hand, som naturligt lämpar sig för organisationerna och som genomförs utanför systemen med köpta tjänster och konkurrensutsättning.

Systemen för uppföljning och utvärdering av understödsverksamheten utvecklas såväl med tanke på att kontrollera de effekter understöden har på konkurrensen som med tanke på att främja och fastställa resultaten och effekterna av den verksamhet som understöds. Kvaliteten på och verkningsfullheten av den utvecklingsverksamhet som understöds av Penningautomatföreningen främjas både genom att utveckla praxis i fråga om understödsverksamheten och genom att öka och effektivisera vägledningen och utvärderingen när det gäller den innovationsinriktade utvecklingsverksamheten. När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet mellan organisationer och kommuner. För att förhindra sociala och hälsorelaterade problem av samhällelig betydelse bereds programhelheter för utvecklingsverksamheten. När det gäller inriktningen av understöd bereder man sig på att delta i de utvecklingsprogram som bereds utifrån regeringsprogrammet och som lämpar sig för understödssystemet.

För att öka genomskådligheten, effektiviteten och jämlikheten klargörs principerna för beviljande av understöd. Kriterierna för projektunderstöd utvecklas, likaså tillämpningen av kriterierna. Kriterierna för beviljande av allmänna understöd till organisationsverksamhet görs tydligare och dokumenteras. Man skapar ett system för uppföljning som baserar sig på dem och befäster en ny praxis för allmänna understöd under målperioden. Även de riktade verksamhetsunderstödens och investeringsunderstödens ställning i understödssystemet preciseras.

Tryggande av medborgarorganisationsverksamheten

Penningautomatföreningens understödsverksamhet syftar i främsta hand till att trygga medborgarorganisationsverksamhetens verksamhetsförutsättningar. Med understöd tryggas organisationernas grundläggande förutsättningar för intressebevakning, utvecklingsverksamhet, sakkunnig- och övrig påverkningsverksamhet samt verksamhet på frivillig basis och referensgruppsverksamhet. Regionalt och lokalt samarbete främjas både organisationer emellan och mellan organisationer och kommuner.

Främjande av hälsa och funktionsförmåga

Genom understöden stöds verksamheter och projekt som främjar medborgarnas och familjernas hälsa och funktionsförmåga. Understöd anvisas för verksamhet som främjar välfärd och för förebyggande av problem som hotar hälsa och funktionsförmåga samt för riskfaktorer som uppdagats vid tidigt ingripande. Till de centrala helheterna hör utöver hälsofrämjande även upprätthållandet av funktionsförmågan hos den åldrande befolkningen samt främjandet av barnfamiljernas välfärd och tryggande av familjernas funktionsförmåga vid plötsliga förändringar i livet.

Minskandet av utslagning

Utslagning minskas genom främjande av möjligheterna att klara sig för personer som riskerar att bli utslagna, genom ingripande mot de första tecknen på utslagning och genom utvecklande av hjälp- och stödformerna, så att de förbättrar de utslagnas möjligheter att få ett normalt liv. Till målgruppen hör särskilt medborgare och familjer med psykiska problem och rusmedelsproblem, personer med många problem samt personer som till följd av sjukdom, handikapp eller långtidsarbetslöshet har mist sin funktionsförmåga.

Fungerande tjänster

Med understöden stöds utvecklandet av lättillgängliga tjänster och servicehelheter för specialgrupper. Kommunerna bär huvudansvaret för ordnandet av service. För att effektivisera inrotandet av nya servicemodeller som utvecklas till följd av organisationernas utvecklingsarbete främjas ett nära samarbete mellan organisationerna och kommunerna när det gäller utvecklingsverksamheten.

Användningen av understödsanslaget åren 2005—2007 (mn euro)
 200520062007
    
Medborgarorganisationsverksamhet114,2112,5120,0
Service- och stödboende52,241,036,4
Rehabilitering39,437,840,2
Stöd till personer som klarar sig hemma och stöd till anhöriga29,531,934,9
Dagverksamhet och arbetsterapi22,419,519,9
Kurs-, läger- och semesterverksamhet20,120,320,7
Kristjänster27,229,033,9
Sammanlagt305,0292,0306,0

Användningen av understödsanslaget (mn euro)1)
  
Främjande av medborgarorganisationsverksamheten och välbefinnandet120 000 000
Främjande av funktionsförmågan och förebyggande av folksjukdomar90 000 000
Minskandet av utslagning88 000 000
Utveckling av tjänster14 000 000
Sammanlagt312 000 000

1) I samband med revideringen av understödsstrategin förnyades verksamhetsindelningen våren 2007

Användningen av understödsanslaget, slag av understöd 2005—2007 (mn euro)
 200520062007
    
Allmänna understöd114,2112,5120,0
Riktade verksamhetsunderstöd52,241,036,4
Investeringsunderstöd39,437,840,2
Projektunderstöd29,531,934,9
Sammanlagt235,3223,2231,5

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Ökningen av Penningautomatföreningens intäkter och ökade användningsmöjligheter6 000

Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats.


2008 budget312 000 000
2007 budget306 000 000
2006 bokslut292 020 000