Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
              04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
              31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
              50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin
              63. Eräät erityishankkeet
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

De finanspolitiska målen på längre sikt

Överskottet inom statsekonomin bör under detta årtionde uppgå till i genomsnitt 1,5—2 % av bruttonationalprodukten om statsskulden skall fås att minska tillräckligt för att garantera en stabil offentlig ekonomi också under senare år. Det är osäkrare än förut om detta balansmål kan nås under de närmaste åren, vilket understryker betydelsen av strukturella åtgärder som stärker den offentliga ekonomin.

Enligt budgetpropositionen krymper statens finansiella överskott enligt nationalräkenskaperna nästa år till 0,5 % av bruttonationalprodukten från de 1,9 % som har beräknats för i år. På motsvarande sätt krymper överskottet inom hela den offentliga ekonomin från 4,1 % 2001 till 2,6 % 2002. Många faktorer av engångsnatur, i synnerhet på inkomstsidan, påverkar nivån på överskottet 2001. Budgetpropositionens finanspolitiska linje stöder en ökning av den inhemska efterfrågan.

För stabilitet på längre sikt inom den offentliga ekonomin fordras försiktighet när det gäller att nå de skattepolitiska målen. Inkomstbasen för den offentliga ekonomin har blivit instabilare i och med att intäkterna av samfundsskatt, skatt på realisationsvinster och skatt på anställningsoptioner har ökat i betydelse. Börskursernas häftiga svängningar och den beräknade avmattningen inom den ekonomiska tillväxten 2002 ökar osäkerheten i fråga om inkomstbasens utveckling.