Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. (33.70.01) Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
              87. Osakehankinnat
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

07. (33.70.01) Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 082 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Vuonna 2011 vahvistettujen Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti työsuojelun aluehallintoviranomaiset suuntaavat toimintaansa niin, että vuoden 2010 tasoon verrattuna 1) ammattitautien määrä vähenee 10 %, 2) työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % ja 3) työn aiheuttama haitallinen kuormitus työssä vähenee 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat toimintaansa pääsääntöisesti riskiperusteisesti ja vaikuttavat mahdollisimman tuloksellisesti työpaikan omaan työsuojelutoimintaan. Valvonnassa varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kohdentamalla valvontaa valtakunnallisesti suurempiin kokonaisuuksiin ja suunnittelemalla yhtenäisiä valvontakäytäntöjä. Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö otetaan tehokkaammin valvonnan tueksi. Tasalaatuinen valvonta varmistetaan yhteneväisillä valvontakäytännöillä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painopistealueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.

Asiakasaloitteisen toiminnan osalta työsuojeluvalvontaan liittyvään asiakaskysyntään vastataan kaikilta osin sovittuja määräaikoja noudattaen.

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Vuonna 2014 suoritettiin 26 644, vuonna 2015 arvioidaan suoritettavan 30 000 ja vuonna 2016 30 000 tarkastusta.

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 €) ja henkilötyövuodet

Tulosalue2014
toteutunut
%-osuushtv2015
tavoite
%-osuushtv2016
tavoite
%-osuushtv
          
Viranomaisaloitteinen toiminta19 5017230817 5996429416 69564275
Asiakasaloitteinen toiminta4 02312645 50020925 2152086
Hallinto- ja tukitoiminnot5 02416784 40016734 1721669
Yhteensä28 54810045027 44910045926 082100429

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot28 71427 57926 212
Bruttotulot166130130
Nettomenot28 54827 44926 082
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 185  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 477  
Toiminnallinen tehokkuus

Yhteiset valtakunnalliset tehtävät mukaan lukien työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikön tehtävät on tasattu ja organisoitu työsuojelun vastuualueiden kesken niin, että ne tukevat tehokkaasti valvontatoimintaa. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä yleinen valtakunnallinen puhelinneuvonta.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan. Toiminta on asiakaslähtöistä. Valvonnan menetelmät valitaan kohteen valvonnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä uudistettu koulutusjärjestelmä. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Harmaan talouden ma. lisäresurssin poisto-1 300
Palkkaliukumasäästö-157
Palkkausten tarkistukset210
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Yhteensä-1 367

2016 talousarvio26 082 000
2015 talousarvio27 449 000
2014 tilinpäätös27 840 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityksen 26 082 000 euroon nähden aiheutuu pysyvästä tasomuutoksesta.


2016 talousarvio25 582 000
2015 talousarvio27 449 000
2014 tilinpäätös27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-249 000
2016 talousarvio25 582 000
2015 tilinpäätös27 449 000
2014 tilinpäätös27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.