Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              87. Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen puolustusvoimien ja vankiterveydenhuollon valvonnan järjestämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

  2014 toteutuma 2015 tavoite 2016 tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100,15 100 100
Kokonaistuottavuusindeksi 100,76 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 16 812 15 935 15 258
Bruttotulot 4 091 3 470 3 500
Nettomenot 12 721 12 465 11 758
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 599    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 214    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot 4 968 4 400 4 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 180 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 2 785 3 250 3 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 163 1 150 1 150
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 948 4 400 4 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 020 - -
Kustannusvastaavuus, % 126 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2014
toteutuma
2015
ennuste
2016
ennuste
2015/2016
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 238 18 400 18 400 0
Valvonta-asiat 1 167 1 175 1 260 7,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 928 970 970 0
Palvelukyky 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa      
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv 95 % käsiteltiin 5 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa 4 työpäivän kuluessa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 31 pv ja keskim. käsittelyaika 61 pv. 96 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 10 kk ja 90 % asioista käsitellään 27 kk:ssa käsittelyajan mediaani 6,5 kk ja 90 % asioista käsiteltiin vajaassa 22,3 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssa mediaani 93 pv ja 68 % asioista käsiteltiin 4,5 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssa mediaani 22,5 pv ja 95 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv 126 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv 62 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv 15 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtionhallinnon heikentynyt taloustilanne vaikuttaa Valviran henkilöstövoimavarojen kehittymiseen. Resurssikehityksen rinnalla myös toimintaympäristön muutokset sekä Valviraan kohdistuvien odotusten lisääntyminen ja monimuotoistuminen edellyttävät virastolta kykyä vastata uusiin haasteisiin entistä joustavammin. Valvira on laatinut tuleville vuosille ulottuvan sopeuttamisohjelman. Ohjelman tavoitteena on varmistaa Valviran toimintakyky ja parantaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa kaikessa Valviran tekemisessä. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Eläkkeelle siirtymiset sekä toimintatapojen ja työmenetelmien kehittäminen mm. ICT-järjestelmien avulla mahdollistavat henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen sekä resurssien uudelleen kohdentamisen tulevia vaatimuksia ja tarpeita vastaaviksi.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä sekä virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää johtamiseen panostamista koko johtamisketjun pituudelta - työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksesta aina viraston johtamiseen saakka. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien jakamiseen, tehtävien priorisointiin sekä henkilöstön tukemiseen vastuullisessa työssä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentilta 33.01.01) 70
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen 50
Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentilta 33.01.01) (1 htv) 70
Sosiaalihuollon valvonta (1 htv) 70
Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -825
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (siirto momentilta 33.70.22) (1 htv) 70
YHTI-järjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 33.70.21) (1 htv) 70
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -107
Palkkaliukumasäästö -79
Palkkausten tarkistukset 71
Toimintamenojen tuottavuussäästö -57
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Vuokramenojen indeksikorotus 9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -12
Yhteensä -707

2016 talousarvio 11 758 000
2015 I lisätalousarvio 148 000
2015 talousarvio 12 465 000
2014 tilinpäätös 12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 99 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 87 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 12 000
2016 talousarvio 11 758 000
2015 tilinpäätös 12 613 000
2014 tilinpäätös 12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.