Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. (33.70.01) Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
              87. Osakehankinnat
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen puolustusvoimien ja vankiterveydenhuollon valvonnan järjestämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

 2014 toteutuma2015 tavoite2016 tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi100,15100100
Kokonaistuottavuusindeksi100,76100100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot16 81215 93515 258
Bruttotulot4 0913 4703 500
Nettomenot12 72112 46511 758
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 599  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 214  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot4 9684 4004 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot1 1801 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset yhteensä2 7853 2503 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä1 1631 1501 150
Kokonaiskustannukset yhteensä3 9484 4004 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 020--
Kustannusvastaavuus, %126100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2014
toteutuma
2015
ennuste
2016
ennuste
2015/2016
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 23818 40018 4000
Valvonta-asiat1 1671 1751 2607,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat9289709700
Palvelukyky2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa    
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv95 % käsiteltiin 5 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa4 työpäivän kuluessatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 31 pv ja keskim. käsittelyaika 61 pv. 96 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 10 kk ja 90 % asioista käsitellään 27 kk:ssakäsittelyajan mediaani 6,5 kk ja 90 % asioista käsiteltiin vajaassa 22,3 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssamediaani 93 pv ja 68 % asioista käsiteltiin 4,5 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssamediaani 22,5 pv ja 95 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa.tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat   
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv126 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv62 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv15 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtionhallinnon heikentynyt taloustilanne vaikuttaa Valviran henkilöstövoimavarojen kehittymiseen. Resurssikehityksen rinnalla myös toimintaympäristön muutokset sekä Valviraan kohdistuvien odotusten lisääntyminen ja monimuotoistuminen edellyttävät virastolta kykyä vastata uusiin haasteisiin entistä joustavammin. Valvira on laatinut tuleville vuosille ulottuvan sopeuttamisohjelman. Ohjelman tavoitteena on varmistaa Valviran toimintakyky ja parantaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa kaikessa Valviran tekemisessä. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Eläkkeelle siirtymiset sekä toimintatapojen ja työmenetelmien kehittäminen mm. ICT-järjestelmien avulla mahdollistavat henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen sekä resurssien uudelleen kohdentamisen tulevia vaatimuksia ja tarpeita vastaaviksi.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä sekä virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää johtamiseen panostamista koko johtamisketjun pituudelta - työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksesta aina viraston johtamiseen saakka. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien jakamiseen, tehtävien priorisointiin sekä henkilöstön tukemiseen vastuullisessa työssä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentilta 33.01.01)70
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen50
Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentilta 33.01.01) (1 htv)70
Sosiaalihuollon valvonta (1 htv)70
Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-825
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (siirto momentilta 33.70.22) (1 htv)70
YHTI-järjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 33.70.21) (1 htv)70
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-107
Palkkaliukumasäästö-79
Palkkausten tarkistukset71
Toimintamenojen tuottavuussäästö-57
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Vuokramenojen indeksikorotus9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-12
Yhteensä-707

2016 talousarvio11 758 000
2015 I lisätalousarvio148 000
2015 talousarvio12 465 000
2014 tilinpäätös12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 99 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 87 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio12 000
2016 talousarvio11 758 000
2015 tilinpäätös12 613 000
2014 tilinpäätös12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.