Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
              02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
              05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
              06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
              25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
              29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 16 659 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vankiterveydenhuollon palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) ostopalveluna hankittaviin vankien terveydenhoidon palveluiden maksamiseen

3) vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirrosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

4) vankiterveydenhuollon yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) vankiterveydenhuollon ja sen toimintaympäristön kehittämiseen

6) tieteellistä tutkimustyöstä aiheutuneiden menojen maksamiseen

7) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vankiterveydenhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Vankiterveydenhuollon järjestäminen ja rahoittaminen siirtyy oikeusministeriön alaisesta Rikosseuraamuslaitoksesta sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaiseksi hallinnoksi, Vankiterveydenhuollon yksiköksi. Hallinnonalasiirron valmistelun pohjana on käytetty oikeusministeriön erittelyä vankien terveydenhuollon kustannusrakenteesta. Vankiterveydenhuollon järjestämistä varten rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoista, momentilta 25.40.01 siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen perustettavalla uudelle yksikölle 16 409 000 euroa 1.1.2016 lukien. Tämän lisäksi hallinnonalasiirto aiheuttaa pysyviä lisäkustannuksia, jotka budjetoidaan uutena määrärahana, 250 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle vuodesta 2016 lähtien.

Rikosseuraamuslaitos säilyy hallinnonalansiirron jälkeen vankiterveydenhuollon tilojen vuokralaisena ja vastaa myös jatkossa niiden kustannuksista.

Vaikuttavuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarkoituksena on käynnistää hallinnonalasiirron jälkeen vankiterveydenhuollon kehittämisohjelma, jolla mm. pyritään lisäämään entisestään vankien saamien terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja laatua, tiivistämään yhteistyötä vankiloiden psykologien, sosiaali- ja päihdetyöntekijöiden kanssa ja varmistamaan hoidon jatkuvuus vangin vapautumisen jälkeen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirrosta THL:lle aiheutuvat jatkuvaluonteiset kulut250
Vankiterveydenhuolto (siirto momentilta 25.40.01)16 409
Yhteensä16 659

2016 talousarvio16 659 000
2015 I lisätalousarvio421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 16 659 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vankiterveydenhuollon palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) ostopalveluna hankittaviin vankien terveydenhoidon palveluiden maksamiseen

3) vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirrosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

4) vankiterveydenhuollon yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) vankiterveydenhuollon ja sen toimintaympäristön kehittämiseen

6) tieteellistä tutkimustyöstä aiheutuneiden menojen maksamiseen

7) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 137 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-137 000
2016 talousarvio16 659 000
2015 tilinpäätös421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 137 000 euroa.