Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
              01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa: Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa ja tukee toiminnallaan Suomen ilmastopolitiikkaa. Ilmatieteen laitoksen strategisia painopistealueita ovat ilmastonmuutos ja yhteiskunta, sää ja turvallisuus, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta näillä painopistealueilla ja tuottaa palveluita yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
2019
tavoite
     
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA    
Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut    
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, %88,484,58584
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, %74,871,57271,5
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia104,8104104104
Tuulivaroitusten osuvuus, 84,2817981
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, %89,8898989
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, %99,979898,598
     
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5)4,134,04,04,0
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)4,144,04,04,0
     
Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet    
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa14 98512 30014 40014 200
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl356280290300
     
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS    
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.    
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %118100102102
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %97100100100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 63505050
Työn tuottavuuden kehittyminen, %1,48111
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %1,98222

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot75 85868 92869 452
Bruttotulot25 96023 50025 100
Nettomenot49 89845 42844 352
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 496  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 494  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 6201 6201 500
Liiketaloudelliset suoritteet5 4385 4805 100
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet4 0534 1004 100
Tuotot yhteensä11 11111 20010 700
    
Kustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 6751 6201 500
Liiketaloudelliset suoritteet4 6035 4805 000
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet3 9544 1004 100
Kustannukset yhteensä10 23211 20010 600
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Julkisoikeudelliset suoritteet-55--
Liiketaloudelliset suoritteet835-100
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet99--
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä879-100
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet97100100
Liiketaloudelliset suoritteet118100102
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet103100100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä109100101

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus8 6967 0008 500
— EU:lta saatava rahoitus3 5533 3003 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus2 7362 0002 400
Tuotot yhteensä14 98512 30014 400
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset23 84124 60028 800
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-8 856-12 300-14 400
Omarahoitusosuus, %375050

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2016201720182019—Yhteensä vuodesta 2016 lähtien
      
Vuonna 2016 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset3304204101 9763 136

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut 1 356
Tutkimusrahoitusmuutoksesta aiheutuva palkkaliukumasäästön tarkistus124
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-30
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-140
Palkkaliukumasäästö-124
Palkkausten tarkistukset217
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-1 846
Toimintamenojen tuottavuussäästö-215
Toimintamenosäästö (HO 2015)-160
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-330
Vuokramenojen indeksikorotus38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-44
Tasomuutos78
Yhteensä-1 076

2016 talousarvio44 352 000
2015 talousarvio45 428 000
2014 tilinpäätös48 896 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Ilmatieteen laitoksen tutkat kattavat valtaosan Suomesta, mutta täysin kattava tutkaverkko edellyttäisi vielä kahta uutta tutkaa, jotka sijoitettaisiin Itä-Suomeen ja Lappiin. Ilmatieteen laitoksen rahoitus ei kuitenkaan anna mahdollisuutta tutkaverkon täydentämiseen.

Valiokunta pitää tärkeänä kattavan tutkaverkon toteuttamista, sillä säähavaintojen tarkentuminen parantaa paitsi liikenneturvallisuutta myös mm. maatalouden ja matkailun tarvitsemia palveluja, minkä lisäksi se luo mahdollisuuksia kaupalliselle toiminnalle. Kattavan tutkaverkon toteuttamiseksi sekä jo olemassa olevan verkon toimivuuden turvaamiseksi olisi perusteltua luoda pitkäjänteinen rahoitussuunnitelma, jolla varmistettaisiin palvelujen kattava ja häiriötön saatavuus sekä tutkaverkon alueellinen kattavuus.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa Ilmatieteen laitokselle osoitettiin 3,5 milj. euron lisärahoitus uuden antennin hankkimiseen Sodankylän satelliittimaa-asemalle. Valiokunta pitää tärkeänä, että Ilmatieteen laitoksella on myös taloudelliset mahdollisuudet osallistua vuonna 2015 käynnistyneeseen yhteispohjoismaiseen supertietokonehankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdistää pohjoismaisten säälaitosten resurssit ja tuottaa tarvittavat superlaskentapalvelut yhteisellä mallilla. Ilmatieteen laitoksen mahdollisuudet osallistua eurooppalaisen satelliittijärjestön toimintaan on niin ikään varmistettava.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 229 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 232 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-229 000
2016 talousarvio44 352 000
2015 tilinpäätös48 928 000
2014 tilinpäätös48 896 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 229 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.

Lisäksi momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa: Perustelujen muutokset johtuvat siitä, että METNET/MOI-hankkeen vastuiden siirtymisen myötä Ilmatieteen laitoksen henkilötyöpanos projektiin kasvaa kahdesta henkilötyövuodesta seitsemään henkilötyövuoteen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio-229 000
2016 talousarvio44 352 000
2015 tilinpäätös48 928 000
2014 tilinpäätös48 896 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.

Lisäksi momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.