Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
              01. Viestintäviraston toimintamenot
              (20.) Uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien edistäminen
              (42.) Sanomalehdistön tuki
              43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen
              44. Median innovaatiotuki
              50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
              60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 384 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa

  • — valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia
  • — edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta
  • — edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä
  • — hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa
  • — selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia
  • — kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista
  • — ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet. Viestintävirasto toteuttaa toimenpiteillään pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita, niiden painopisteitä ja hallinnonalan muita tavoitteita edistämällä sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisäämällä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistamalla viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta.

Tulostavoite2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
2019
tavoite
     
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA    
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat    
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä    
Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm--5.9.2016Toimivuus ok
Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, %100100100100
Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä    
MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk--4 00010 000
MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1—5)--3,53,7
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä    
Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen  pvm 1.5.2017--ValmisteillaToiminnassa
Elinvoimainen media-ala    
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee    
Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)--3,53,7
Luottamuksen palauttaminen internetiin    
Luottamus internetiin kasvaa    
Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)--3,53,7
Liikenne- ja viestintäyhteydet     
Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee    
Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi2654
Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana16161616
Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12.2016 mennessä.--Toteutuu-
Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy    
Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, %--2540
Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla, %--5570
Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi39555
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan    
Käyttäjien tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)--3,53,7
Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Tapauskohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)--3,53,7
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS    
Työn tuottavuuden kehittyminen, %9,35111
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %6,93222
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %979294100
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %969898100

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (865/2012) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998).

Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein.

Tietoyhteiskuntamaksu 3 800 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 1 238 000 euroa sekä varmennemaksu 208 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
    
Bruttomenot34 40933 05032 900
Bruttotulot21 65421 15621 516
Nettomenot12 75511 89411 384
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 856  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 146  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Tuotot   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet10 60910 65610 788
Verkkotunnusmaksut3 7813 7003 700
Numerointimaksut2 7452 7152 700
Muu maksullinen toiminta4 4514 0703 778
Tuotot yhteensä21 56821 14120 966
    
Kustannukset   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet11 69411 76011 614
Verkkotunnusmaksut3 3764 1153 992
Numerointimaksut2 8262 9412 971
Muu maksullinen toiminta4 4344 1803 825
Kustannukset yhteensä22 33022 99622 402
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet-1 085-1 104-826
Verkkotunnusmaksut405-415-292
Numerointimaksut-81-226-271
Muu maksullinen toiminta17-110-47
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä-744-1 855-1 436
    
Kustannusvastaavuus, %   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet919193
Verkkotunnusmaksut1129093
Numerointimaksut979291
Muu maksullinen toiminta1009799
Kustannusvastaavuus, % yhteensä979294

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Tuotot   
Eräät viestinnän maksut6 4126 7816 779
Tuotot yhteensä6 4126 7816 779
    
Kustannukset   
Eräät viestinnän maksut6 6686 9096 930
Kustannukset yhteensä6 6686 9096 930
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Eräät viestinnän maksut-256-128-151
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä-256-128-151
    
Kustannusvastaavuus, %   
Eräät viestinnän maksut969898
Kustannusvastaavuus, % yhteensä969898

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Havainnointi- ja varoituspalvelujen (HAVARO) resurssointi100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-13
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-61
Palkkaliukumasäästö-39
Toimintamenojen tuottavuussäästö-58
Toimintamenosäästö (HO 2015)-90
Vuokramenojen indeksikorotus12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-11
Tasomuutos-350
Yhteensä-510

2016 talousarvio11 384 000
2015 talousarvio11 894 000
2014 tilinpäätös11 045 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 524 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 140 000 euroa talousarvioesityksen 11 384 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 31.40.44 havainnointi- ja varoituspalvelun (HAVARO) resurssoinnin varmistamiseksi.


2016 talousarvio11 524 000
2015 talousarvio11 894 000
2014 tilinpäätös11 045 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 524 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 66 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-65 000
2016 talousarvio11 524 000
2015 tilinpäätös11 894 000
2014 tilinpäätös11 045 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 11 §:n 3 momentin ja 286 §:n 1 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 700 MHz taajuusalueen huutokaupan järjestämisen menoista, jotka koostuvat huutokaupan edellyttämän järjestelmän hankintakustannuksista ja huutokaupan järjestämiseen liittyvistä henkilöstö- ja muista kuluista. Kustannusten kattamiseksi Viestintävirasto perii huutokauppaan osallistuvilta osallistumismaksun, josta arvioidaan kertyvän tuloja yhteensä 150 000 euroa. Tulot on on otettu huomioon momentilla 11.19.04.


2016 III lisätalousarvio150 000
2016 II lisätalousarvio-65 000
2016 talousarvio11 524 000
2015 tilinpäätös11 894 000
2014 tilinpäätös11 045 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.