Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              (42.) Sanomalehdistön tuki
              44. Median innovaatiotuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 384 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa

  • — valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia
  • — edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta
  • — edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä
  • — hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa
  • — selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia
  • — kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista
  • — ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet. Viestintävirasto toteuttaa toimenpiteillään pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita, niiden painopisteitä ja hallinnonalan muita tavoitteita edistämällä sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisäämällä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistamalla viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta.

Tulostavoite 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
2019
tavoite
         
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA        
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat        
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä        
Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm - - 5.9.2016 Toimivuus ok
Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, % 100 100 100 100
Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä        
MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk - - 4 000 10 000
MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1—5) - - 3,5 3,7
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä        
Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen  pvm 1.5.2017 - - Valmisteilla Toiminnassa
Elinvoimainen media-ala        
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee        
Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) - - 3,5 3,7
Luottamuksen palauttaminen internetiin        
Luottamus internetiin kasvaa        
Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) - - 3,5 3,7
Liikenne- ja viestintäyhteydet        
Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee        
Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi 2 6 5 4
Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana 16 16 16 16
Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12.2016 mennessä. - - Toteutuu -
Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy        
Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, % - - 25 40
Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla, % - - 55 70
Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi 39 5 5 5
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan        
Käyttäjien tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5) - - 3,5 3,7
Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Tapauskohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5) - - 3,5 3,7
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS        
Työn tuottavuuden kehittyminen, % 9,35 1 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 6,93 2 2 2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 97 92 94 100
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 96 98 98 100

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (865/2012) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998).

Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein.

Tietoyhteiskuntamaksu 3 800 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 1 238 000 euroa sekä varmennemaksu 208 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
       
Bruttomenot 34 409 33 050 32 900
Bruttotulot 21 654 21 156 21 516
Nettomenot 12 755 11 894 11 384
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 856    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 146    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Tuotot      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 10 609 10 656 10 788
Verkkotunnusmaksut 3 781 3 700 3 700
Numerointimaksut 2 745 2 715 2 700
Muu maksullinen toiminta 4 451 4 070 3 778
Tuotot yhteensä 21 568 21 141 20 966
       
Kustannukset      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 11 694 11 760 11 614
Verkkotunnusmaksut 3 376 4 115 3 992
Numerointimaksut 2 826 2 941 2 971
Muu maksullinen toiminta 4 434 4 180 3 825
Kustannukset yhteensä 22 330 22 996 22 402
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet -1 085 -1 104 -826
Verkkotunnusmaksut 405 -415 -292
Numerointimaksut -81 -226 -271
Muu maksullinen toiminta 17 -110 -47
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä -744 -1 855 -1 436
       
Kustannusvastaavuus, %      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 91 91 93
Verkkotunnusmaksut 112 90 93
Numerointimaksut 97 92 91
Muu maksullinen toiminta 100 97 99
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 97 92 94

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Tuotot      
Eräät viestinnän maksut 6 412 6 781 6 779
Tuotot yhteensä 6 412 6 781 6 779
       
Kustannukset      
Eräät viestinnän maksut 6 668 6 909 6 930
Kustannukset yhteensä 6 668 6 909 6 930
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Eräät viestinnän maksut -256 -128 -151
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä -256 -128 -151
       
Kustannusvastaavuus, %      
Eräät viestinnän maksut 96 98 98
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 96 98 98

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Havainnointi- ja varoituspalvelujen (HAVARO) resurssointi 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -13
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -61
Palkkaliukumasäästö -39
Toimintamenojen tuottavuussäästö -58
Toimintamenosäästö (HO 2015) -90
Vuokramenojen indeksikorotus 12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -11
Tasomuutos -350
Yhteensä -510

2016 talousarvio 11 384 000
2015 talousarvio 11 894 000
2014 tilinpäätös 11 045 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 524 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 140 000 euroa talousarvioesityksen 11 384 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 31.40.44 havainnointi- ja varoituspalvelun (HAVARO) resurssoinnin varmistamiseksi.


2016 talousarvio 11 524 000
2015 talousarvio 11 894 000
2014 tilinpäätös 11 045 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 524 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 66 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -65 000
2016 talousarvio 11 524 000
2015 tilinpäätös 11 894 000
2014 tilinpäätös 11 045 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 11 §:n 3 momentin ja 286 §:n 1 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 700 MHz taajuusalueen huutokaupan järjestämisen menoista, jotka koostuvat huutokaupan edellyttämän järjestelmän hankintakustannuksista ja huutokaupan järjestämiseen liittyvistä henkilöstö- ja muista kuluista. Kustannusten kattamiseksi Viestintävirasto perii huutokauppaan osallistuvilta osallistumismaksun, josta arvioidaan kertyvän tuloja yhteensä 150 000 euroa. Tulot on on otettu huomioon momentilla 11.19.04.


2016 III lisätalousarvio 150 000
2016 II lisätalousarvio -65 000
2016 talousarvio 11 524 000
2015 tilinpäätös 11 894 000
2014 tilinpäätös 11 045 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.