Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
              01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot
              (40.) Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Liikenteen viranomaispalveluilla turvataan liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikennejärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen innovatiiviseen kehittämiseen.

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa-ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla
 • — pyrkiä ohjaamaan kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla
 • — avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi
 • — turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2014
toteutunut
2015
talousarvio
2016
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut   
Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja toimialan kehityksen mahdollistavaa.  Nykyisen sääntelyn purkamis- ja keventämismahdollisuudet arvioitu ja ryhdytty toimenpiteisiin. Uusissa säädös- ja määräyshankkeissa sääntelyn tehokkuus otettu huomioon
Virasto vaikuttaa suunnitelmallisesti merkittäviin asioihin liikenteen kansainvälisessä, EU- ja kansallisessa toimintäympäristössä. Vaikuttamisessa asioiden valmistelu tapahtuu tiiviisti sidosryhmien kanssa yhteistyötä tehden.  Vaikuttamissuunnitelma on päivitetty säännöllisesti. Suunnitelma on toteutunut ja se on arvioitu
Liikenteen energiareformi   
Kuluttajien kysynnän ohjaaminen puhtaampiin ajoneuvoihin  Toimenpiteet toteutettu
Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet   
Liikenteen tietoa hyödyntämällä luodaan uusia toimintatapoja, palveluja, innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia.  Liikenteen tiedon hyödyntämistä koskeva tiekartta on päivitetty ja tiekartta on toteutunut
Liikenne- ja viestintäyhteydet   
Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus  Liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta on parannettu äly- ja tietopalveluilla sekä poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistamalla
Palvelutaso   
    
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5)3,63,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5)3,63,63,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Viranomaistehtävät   
Viraston palveluja kehittämällä tuotetaan kustannussäästöjä.  Toiminnan tehokkuus paranee koko palveluketjussa
TUOTTAVUUS   
Työn tuottavuuden kasvu-% vähintään-1,6511
Kokonaistuottavuuden kasvu-% vähintään-1,7122
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)105101...107101...107

Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 138,8 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 81,0 milj. euroa ja 47,9 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 40 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11,16 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot138 150134 630138 106
Bruttotulot90 57185 04190 240
Nettomenot47 57949 58947 866
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta15 051  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 685  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet77 22375 82481 023
— Ajoneuvojen rekisteröinti36 13233 97532 433
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot30 35627 45135 274
— Luvat ja valvonta10 73614 39813 316
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)8 9779 2179 217
Tuotot yhteensä86 20085 04190 240
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet73 99375 62780 985
— Ajoneuvojen rekisteröinti33 80130 67530 819
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot26 76925 61134 144
— Luvat ja valvonta13 42319 34116 022
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)8 4878 6129 217
Kustannukset yhteensä82 48084 23990 202
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)   
Julkisoikeudelliset suoritteet3 23019738
— Ajoneuvojen rekisteröinti2 3313 3001 614
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot3 5871 8401 130
— Luvat ja valvonta-2 687-4 943-2 706
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)490605-
Kustannusvastaavuus yhteensä3 72080238
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet104100100
— Liikennevälineiden rekisteröinti107111105
— Pätevyyksien rekisteröinti113107103
— Tutkinnot, luvat ja valvonta807483
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)106107-
Kustannusvastaavuus, % yhteensä104101100

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Tuotot   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 04511 10011 451
Katsastustoiminnan valvontamaksu4 8177 2607 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu--40
Tuotot yhteensä15 86218 36018 751
    
Kustannukset   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 42011 87011 870
Katsastustoiminnan valvontamaksu3 4667 3297 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu--40
Kustannukset yhteensä14 88619 19919 170
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Lentoliikenteen valvontamaksu-375-770-419
Katsastustoiminnan valvontamaksu1 351-69-
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu---
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä976-839-419
    
Kustannusvastaavuus, %   
Lentoliikenteen valvontamaksu979496
Katsastustoiminnan valvontamaksu13999100
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu--100
Kustannusvastaavuus, %1079698

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kaupunkiraideliikenteen vuosimaksu40
Merenkulun erityisasiantuntija (siirto momentille 24.01.01)-283
Rikkidirektiivin valvonta 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-24
Palkkaliukumasäästö-135
Palkkausten tarkistukset99
Toimintamenojen tuottavuussäästö-254
Toimintamenosäästö (HO 2015)-320
Vuokramenojen indeksikorotus15
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-48
Tasomuutos-1 013
Yhteensä-1 723

2016 talousarvio47 866 000
2015 I lisätalousarvio-243 000
2015 talousarvio49 589 000
2014 tilinpäätös48 213 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 163 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-163 000
2016 talousarvio47 866 000
2015 tilinpäätös49 346 000
2014 tilinpäätös48 213 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 163 000 euroa.

(40.) Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 III lisätalousarvio5 000 000
2015 talousarvio3 000 000