Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:

  • — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
  • — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
  • — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos osallistuu hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2018 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2015 arvio2016 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
       
Kiinteistötoimitukset40 80440 80457040 30040 300562
Tilusjärjestelytehtävät5 5870655 400064
Kirjaamistehtävät18 20518 20526117 50017 500257
Perustietovarantojen ylläpito43 7492 63361942 0501 900584
Tietopalvelu10 32510 8691559 90010 460152
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut10 8803 3912059 2003 000199
IT-palvelutuotanto12 63210 88611312 60010 800111
Yhteensä142 18286 7871 988136 95083 9601 929

Viraston tunnusluvut

 2014
toteutuma
2015
talousarvio
2016
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— kokonaistuottavuus105,1102,0102,0
— työn tuottavuus107,7102,0102,0
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²136146140
Tuotokset ja laadunhallinta   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl19 09018 40018 400
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl1366
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl223 233230 000220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²55 60754 00054 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km²42 52140 00040 000
— lohkomisen kestoaika, kk5,15,55,5
— lainhuutojen käsittelyaika, pv513425
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus)959595
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys868585
— referoidut tieteelliset julkaisut1156060
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, %1029898

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot123 027128 666129 998
Bruttotulot73 28681 16083 3681)
Nettomenot49 74147 50646 630
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta36 859  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle37 581  

1) Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot69 40568 70066 600
— muut tuotot190200-
Tuotot yhteensä69 59568 90066 600
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset49 58946 10547 585
— osuus yhteiskustannuksista20 89322 79519 015
Kustannukset yhteensä70 48268 90066 600
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-887--
Kustannusvastaavuus, %99100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot1 7802 8002 018
— muut tuotot105050
Tuotot yhteensä1 7902 8502 068
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 2971 5081 310
— osuus yhteiskustannuksista5931 220625
Kustannukset yhteensä1 8902 7281 935
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-100122133
Kustannusvastaavuus, %95104107

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinto/ Maa- ja metsätalous (HO 2015)-4 000
Kertaluonteisen säästön poisto5 000
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto-400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-157
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-473
Palkkaliukumasäästö-219
Palkkausten tarkistukset415
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-512
Toimintamenojen tuottavuussäästö-256
Toimintamenosäästö (HO 2015)-170
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-91
Vuokramenojen indeksikorotus38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-51
Yhteensä-876

2016 talousarvio46 630 000
2015 talousarvio47 506 000
2014 tilinpäätös50 463 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 870 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu digitaalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) suunnittelun ja toteutuksen menoista.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan asiakasmaksuin.


2016 I lisätalousarvio1 870 000
2016 talousarvio46 630 000
2015 talousarvio47 506 000
2014 tilinpäätös50 463 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 870 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 571 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 35 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 536 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-571 000
2016 I lisätalousarvio1 870 000
2016 talousarvio46 630 000
2015 tilinpäätös47 506 000
2014 tilinpäätös50 463 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 571 000 euroa.