Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
              50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
         64. Metsähallitus 2016
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

63. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2016 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2016 enintään 25 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2016 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoman määrä oli 31.12.2014 vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 2 525,7 milj. euroa. Vuoden 2015 aikana sen arvioidaan vähentyvän 16,06 milj. eurolla muun muassa 15 milj. euron pääoman palautuksen johdosta ja olevan vuoden 2015 lopussa 2 509,6 milj. euroa. Vuonna 2016 Metsähallituksen peruspääoma ehdotetaan alennettavaksi 0,5 milj. eurolla. Peruspääoma pienenee 0,2 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 0,3 milj. euron arvosta liiketoiminnan omaisuutta julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2014 lopussa 3 610 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä olevaksi pinta-alaksi arvioitiin 541 000 hehtaaria. Hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä oli tuolloin 264 000 ha ja rajoitetussa käytössä 277 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15 %:lla (millä on 19,8 % metsätalouden puustosta) on eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2014 lopussa noin 55 milj. euroa. Vuonna 2016 yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet otetaan huomioon samoilla periaatteilla kuin vuonna 2014. Asiasta päätetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2016.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2016 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2016 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 120,2 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 120,4 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,8 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2017 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 348,0 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 356,7 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 16,0 milj. eurolla. Näiden lisäksi investoinneissa varaudutaan siihen, että liikelaitos järjestelee maa-ainesliiketoimintaa uudelleen. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat, teiden ja tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2016 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 8,0 milj. euroa ja liikevoitto 0,5 milj. euroa.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20,0 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan EU:n vaatimuksia. Tarkoituksena on, että uusi lainsäädäntö astuisi voimaan 1.4.2016. Uudistuksen edellyttämät muutokset vuoden 2016 talousarvioesitykseen otetaan huomioon täydentävässä talousarvioesityksessä.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

 2014 toteutuma2015 ennakoitu2016 esitys
 LiikelaitosKonserniLiikelaitosKonserniLiikelaitosKonserni
       
Liikevaihto, milj. €343,2355,0345,1355,1348,0356,7
— muutos, %-1-41010
Käyttökate, %393538373737
Liikevoitto/tappio, milj. €128,1125,1128,9127,3127,4127,9
Tilikauden tulos, milj. €116,7116,9121,0119,1120,2120,4
— liikevaihdosta, %343335343534
— peruspääomasta, %4,64,64,84,74,84,8
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €130,01) 110,01) 120,02) 
Sijoitetun pääoman tuotto, %3)4,84,74,94,84,84,8
Investoinnit liikevaihdosta, %445544
Omavaraisuusaste, %989898989898
Taseen loppusumma, milj. €2 6872 6932 6892 6932 6912 695
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)9791 0989081 0278431 007

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus. Vuoden 2015 tuloutuksen (110 milj. euroa) lisäksi Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.

2) Vuoden 2015 toiminnan perusteella vuoden 2016 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.

3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
    
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille   
13.05.01 Voiton tuloutus130,000110,0001)120,000
Yhteensä130,000110,000120,000
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät6,3876,2505,754
MMM:n hallinnonala yhteensä6,3876,2505,754
    
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät34,62234,59837,116
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot 2)2,0002,000-
YM:n hallinnonala yhteensä36,62236,59837,116
    
Yhteensä (MMM ja YM)43,00942,84842,870

1) Vuoden 2015 tuloutuksen (110 milj. euroa) lisäksi Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.

2) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
    
Rahoitus1)   
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50)7 2976 3315 754
Ympäristöministeriö (35.10.52)35 49936 28637 116
Ympäristöministeriö (35.10.63)9921 000-
Ympäristöministeriö (35.10.22)157187150
Muiden ministeriöiden rahoitus2 501659500
Muu rahoitus valtion talousarviosta798771750
Euroopan unionin rahoitus4 7921 5522 000
Tulorahoituksella maksetut menot10 16911 17410 5002)
Muu rahoitus3 1701 9542 000
Yhteensä65 37559 91458 770
    
Menot   
Palkkausmenot31 18725 99828 785
Muut kulutusmenot31 68231 06928 985
Maa-aluehankinnat9961 000-
Muut investoinnit1 5101 8471 000
Yhteensä65 37559 91458 770

1) Rahoituseriin 2014—2015 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

2) Tulorahoituksessa ei ole huomioitu kalastonhoitomaksun keräämisen siirtymistä Metsähallituksen hoidettavaksi.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
    
Tuotot (1 000 euroa)   
Maksullinen toiminta10 46311 33610 700
Muut tuotot4 9543 3482 700
Tuotot yhteensä15 41714 68413 400
    
Kulut (1 000 euroa)   
Henkilöstökulut31 18725 99828 785
Muut kulut34 39131 51828 765
Kulut yhteensä65 57857 51657 550
Valtion talousarviosta saatu rahoitus47 70240 83243 650
    
Yli-/alijäämä-2 460-2 000-5001)
    
Henkilöstömäärä (htv)624520570
— josta virkamiehiä (htv)686868

1) Sisältää Pohjois-Suomen siemenvaraston varastonmuutoksen, tulorahoituksella katettujen investointien poistot sekä maksullisen palvelutoiminnan alijäämän. Esityksessä on huomioitu hallinnansiirtoja vastaavien poistojen sekä vuoden 2005 avaavaan taseeseen sisältyneeseen omaisuuteen kohdistuvien kertyneiden poistojen kirjaaminen julkisten hallintotehtävien muuhun omaan pääomaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2016 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2016 enintään 25 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2016 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 5 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
  • — varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
  • — luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 600 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 900 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
    
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset3 649 3003 647 0003 650 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)4,04 4,05 4,04
Metsästysluvat (kpl)50 10050 00050 000
Kalastusluvat (kpl)71 15170 00070 000
Erävalvontatapahtumien määrä10 61111 00011 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Luonnon virkistyskäyttö3 714 000
Eräasiat1 590 000
Muut tehtävät450 000
Yhteensä5 754 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-lisäyksen poistuminen-500
Palkkausten tarkistukset4
Yhteensä-496

2016 talousarvio5 754 000
2015 talousarvio6 250 000
2014 tilinpäätös6 387 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.