Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
              40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
              41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              43. Eläinten hyvinvointikorvaukset
              44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
              50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
              51. Porotalouden edistäminen
              54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              (61.) EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
              (62.) Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
              63. (32.50.62) Maaseudun kehittäminen
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 4 573 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti yleisavustuksena neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille. Erikseen haettaessa määrärahaa saadaan myöntää myös erityisavustuksena.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Valtionavulla turvataan tasokkaan sekä alueellisesti ja sisällöllisesti kattavan neuvonnan tarjonta, joka omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiselle koko Suomessa. Valtionapua saavien neuvontajärjestöjen vaikuttavuutta mitataan mm. asiakkaiden määrällä. Järjestöjen palveluja käyttää vuosittain noin 40 % maatiloista.

Valtionavun käytön alustavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet maaseudun elinkeinojen edistämiseksi:

Neuvonnan keinoin

1. Luodaan edellytyksiä uusiutuviin luonnonvaroihin ja ruokaketjuun perustuvan liiketoiminnan kilpailukyvylle ja kasvulle:

  • — Yrityskoon kasvu edellyttää parempia yritysjohdollisia valmiuksia, strategista ja muuta liiketoiminnallista osaamista erityisesti markkinaosaamisen lisäämiseksi sekä riskienhallintaa.
  • — Maatalouden rakennetta ja kannattavuutta kehitetään sekä toiminnan jatkuvuutta turvataan suuntaamalla neuvontatyötä sukupolvenvaihdoksien ja investointien onnistumiseen sekä yksikkökustannusten alentamiseen. Tavoitteena on lisäksi maatalouden tuottavuuden parantaminen.

2. Edistetään uusiutuvien luonnonvarojen käytön kestävyyttä mm. tuotantopanosten optimaalisella käytöllä ja kehittämällä ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä.

3. Varmistetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä edistetään ruokaketjun vastuullisuutta:

  • — Kehitetään järjestelmällistä laatutyötä ja yritysjohtamista.
  • — Osallistutaan eläinten hyvinvointiin liittyvään neuvontaan, parannetaan kotieläintuotannon jäljitettävyyttä ja pidetään eläinten terveysominaisuudet jalostusohjelmissa suurella painoarvolla.
  • — Neuvonnan avulla autetaan yrittäjiä hallitsemaan työhuippuja sekä kehittämään työturvallisempia toimintatapoja.

Määrärahan käyttöön liittyvät vuoden 2016 tavoitteet sovitaan tarkemmin tulossopimuksissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-säästön lisäys (vastaava määrärahan lisäys momenteilla 30.20.46 ja 47)-2 740
HO-säästön vähennys (vastaava määrärahan vähennys momentilla 30.20.46)1 100
HO-säästön vähennys (vastaava määrärahan vähennys momentilla 30.20.47)500
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-400
Järjestötukien säästö (HO 2015)-455
Yhteensä-1 995

2016 talousarvio4 573 000
2015 talousarvio6 568 000
2014 tilinpäätös7 068 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 4,573 milj. euron määrärahaa, joka on 1,995 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Määräraha on enää noin 40 prosenttia vuoden 2011 tasosta. ProAgrialle esitys merkitsee 45 henkilötyövuoden vähennystä, mikä vaikuttaa selvästi sen mahdollisuuksiin tarjota tuotanto- ja talousasiantuntijapalveluja maatiloille ja maaseutuyrityksille.

Valiokunta toteaa, että maatiloilla on vakavia taloudellisia vaikeuksia ja niiden kannattavuutta on välttämätöntä parantaa. Asiantuntijapalvelujen avulla useat tilat voivat selvitä kannattavuuskriisistä kehittämällä tuotantonsa tehokkuutta ja kustannusten hallintaa. Nämä tiloille tarjottavat neuvontapalvelut tulee valiokunnan mielestä huomioida myös maatalouden toimintaedellytyksiä turvaavina toimenpiteinä (kuten VaVM 7/2015 vp).

Valiokunta pitää tärkeänä, että momentin määrärahalla varmistetaan ProAgrian maatiloille ja maaseutuyrityksille tarjoamat kohtuuhintaiset ja korkealaatuiset asiantuntijapalvelut. ProAgrialla on tarvittava osaaminen ja verkosto auttaa tiloja ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä ja parantaa siten elinkeinon kannattavuutta. Asiantuntijapalveluiden avulla pystytään myös vähentämään konkurssien määrää sekä auttamaan yrittäjiä jaksamaan henkisesti vaikeiden aikojen yli. Parhaimmillaan neuvontaan sijoitetulle rahalle saadaan moninkertainen vipuvaikutus.

Valiokunta nostaa lisäksi esiin Hevostietokeskus ry:n roolin hevosalan kehittämistyössä ja pitää tärkeänä myös sen tekemää neuvontatyötä sekä alan sähköisten palvelujen kehittämistä.

Valiokunta lisää momentille yhteensä 1 300 000 euroa, josta 1 252 000 euroa osoitetaan ProAgrian asiantuntijapalveluihin maatalouden kannattavuuden parantamiseksi ja 48 000 euroa Suomen Hevostietokeskus ry:lle neuvontatyöhön ja alan sähköisten palvelujen kehittämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 873 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti yleisavustuksena neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille. Erikseen haettaessa määrärahaa saadaan myöntää myös erityisavustuksena.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.