Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
              16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
              20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
              30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
              32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
              (33.) Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen
              (34.) Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
              35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
              40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
              41. (29.80.41 ja 01.22, osa) Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
              55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen
              56. Ylimääräinen valtionavustus Pietari-säätiölle Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseen
              59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle
              (70.) Kaluston hankinta
              72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

56. Ylimääräinen valtionavustus Pietari-säätiölle Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseen (kiinteä määräraha)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään 375 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Pietari-säätiölle.

Selvitysosa: Suomen Pietarin instituuttia ylläpitävän suomalaisen Pietari-säätiön talous on vaikeuksissa. Ilman ylimääräisen avustuksen myöntämistä Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminta on vaarassa keskeytyä. Myönnettävällä avustuksella pyritään varmistamaan, että Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminta voi jatkua keskeytymättömänä tilanteessa, jossa toimintojen jatkuvuuden edellytyksiä selvitetään. Tavoitteena on, että Pietari-säätiö käyttää saamastaan avustuksesta 170 000 euroa Pietarin suomalaiselta koululta ottamansa lainan lyhentämiseen vuonna 2016.


2016 I lisätalousarvio375 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2016 vp (1.4.2016)

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisen avustuksen (375 000 euroa) myöntämistä Pietari-säätiölle. Avustus on tarpeellinen, sillä saadun selvityksen mukaan Pietari-säätiön talous on suurissa vaikeuksissa, mikä vaarantaa säätiön perustaman Pietarin instituutin sekä Pietarin suomalaisen koulun toiminnan jatkuvuuden. Säätiön taloudellisten vaikeuksien taustalla on Suomi-talon peruskorjaukseen otettu laina, jonka lyhennyksiä säätiö ei ole pystynyt viime vuosina maksamaan sekä Pietarin kaupungin kanssa solmittu pitkäkestoinen vuokrasopimus, jonka mukainen vuokrataso on Pietarin yleistä vuokratasoa korkeampi. Vuokrasopimuksen mukaan vuokraa myös korotetaan vuosittain noin 7 prosentilla, mikä heikentää entisestään säätiön taloudellista tilannetta.

Valiokunta korostaa avustuksen poikkeuksellisuutta ja ainutkertaisuutta ja edellyttää, että Pietari-säätiön talous saatetaan kestävällä tavalla vakaalle pohjalle vuoden 2016 loppuun mennessä. Talouden kuntoon laittaminen on välttämätöntä, jotta Pietari-säätiön toiminnan jatkuvuus voidaan turvata ja varmistaa sen mahdollisuudet toimia suomalais-venäläisten kulttuurisuhteiden edistäjänä ja kulttuurin ja tieteen kohtauspaikkana. On niin ikään tärkeää turvata Pietarin suomalaisen koulun toimintaedellytykset ja mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että nyt myönnettävä avustus ei heikennä muiden kulttuuri- ja tiedeinstituuttien rahoitusta ja että se ei toisaalta myöskään toimi ennakkopäätöksenä vastaavanlaisten avustusten hakemiselle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään 375 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Pietari-säätiölle.