Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Maa- ja metsätalousministeriö
       02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
       03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
       04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot
       05. Maaseutuvirasto
       12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
       13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen
       14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
       15. Muut maatalouden menot
       21.  (30.21 ja 22) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
          (22.) Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
       31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
       32. Metsäntutkimuslaitos
          33. Metsähallitus
       41. Kala-, riista- ja porotalous
       42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
       51. Vesivarojen käyttö ja hoito
       61. Maanmittauslaitos
            21. Toimintamenot
            80. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       62. Geodeettinen laitos
          Elintarvikkeiden turvallisuus
       71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
       72. Elintarvikevirasto
       73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
       74. Siemenperunakeskus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2016

80. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 859 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981) ja vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain (218/1962) mukaisten menojen, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen sekä kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Selvitysosa: Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisin perittävä osuus on noin 1 000 000 euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 1 850 000 euroa.


2002 talousarvio2 859 000
2001 talousarvio2 522 819
2000 tilinpäätös2 859 164