Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 41 600 000 euroa.

Vuonna 2008 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 69 400 000 eurolla.

Mikäli vuoden 2007 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2008.

Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 2000—2006 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta (EMOTR-O) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavien tavoite 1- ja tavoite 2-ohjelmia sekä Leader+- ja Interreg III-yhteisöaloiteohjelmia toteuttavien hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen. Määrärahaa saa myös käyttää EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös tekniseen apuun yhteisön tukiedellytysten mukaisesti yhdessä momentilla 30.10.61 olevan EU-osuuden kanssa sekä alueellisen maaseudun kehittämisohjelman, Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman ja Leader+-yhteisöaloiteohjelman osalta kokonaan kansallisesti rahoitettavana osuutena sisältäen myös maaseudun kehittämistoimenpiteiden arviointiin tarvittavat varat ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää kansallisena teknisenä apuna enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ohjelmakauteen 2000—2006 liittyviin tehtäviin. Määrärahaa saa käyttää myös neuvoston asetuksen (EY/1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti kohdistuu momentin myöntämisvaltuudesta 2 000 000 euroa ja määrärahasta 1 600 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on osaksi alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahaa arvioidaan tarvittavan 51 500 000 euroa. Kun käytettävissä on 9 900 000 euroa vuodelta 2006 siirtyvää määrärahaa ohjelmakauden 2000—2006 rahoitusosuuteen, momentille tarvitaan 41 600 000 euroa. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 21 000 000 euroa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston (EMOTR-O) ja 400 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeiden valtion rahoitusosuutena sekä 29 900 000 euroa maaseuturahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena. Lisäksi määrärahasta arvioidaan käytettävän kokonaan kansallisesti rahoitettavana osuutena 100 000 euroa tekniseen apuun ja 100 000 euroa yhteisön varoista sidottujen hankkeiden maksatusten korjaamiseen.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä aiheutuvat menot, milj. euroa
  2008 2009 2010 2011 Myöh. vuodet
yhteensä
           
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset          
— ohjelmakausi 2000—2006 21,600        
— ohjelmakausi 2007—2013 19,200 12,100 8,350 6,289 -
Vuoden 2008 sitoumukset          
— ohjelmakausi 2007—2013 10,700 24,400 17,400 10,600 6,300
Yhteensä 51,5001) 36,500 25,750 16,889 6,300

1) Tarpeesta voidaan kattaa vuodelta 2006 siirtyvällä määrärahalla 9,9 milj. euroa, joten v. 2008 budjetoitava määräraha on 41,6 milj. euroa.

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin, milj. euroa
Ohjelma Ohjelmakauden
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
ohjelmakautena
Myöntämisvaltuus
v. 2008
Käytetty
määrärahaa
ohjelmakautena
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2007
Määräraha
v. 2008
             
EMOTR-osarahoitteiset            
Tavoite 1, Itä-Suomi 65,411 68,175 - 43,726 4,446 5,200
— josta Kainuu 9,761 10,515 - 6,470 2,210 0,700
Tavoite 1, Pohjois-Suomi 40,247 42,173 - 25,048 3,854 2,700
Leader+ (EMOTR-O) 37,807 38,854 - 22,839 5,317 3,200
EMOTR-osarahoitteiset yhteensä1) 143,465 149,202 - 91,613 13,617 11,100
             
EAKR-osarahoitteiset            
Tavoite 1 7,082 7,246 - 5,755 0,850 0,100
Tavoite 2 7,996 8,467 - 6,429 0,800 0,200
Interreg 4,874 4,994 - 2,374 1,092 0,100
EAKR-osarahoitteiset yhteensä 19,952 20,707 - 14,558 2,742 0,400
             
Kansallinen tekninen apu 13,847 13,847 - 12,200 1,423 0,100
Ohjelmien korjaukset       0,126 0,100 0,100
Ohjelmakausi 2000—2006 yhteensä 177,264 183,756 - 118,497 17,882 11,700
             
Ohjelmakausi 2007—2013            
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma2) 433,450 54,608 69,400 - 8,669 29,900
— josta Kainuu 11,360 1,276 2,000 - 0,180 0,900
— josta tekninen apu 22,000 2,750 3,649 - 1,375 3,050
Kaikki yhteensä 610,714 238,364 69,400 118,497 26,551 41,6003)

1) Ei sisällä alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa (ALMA).

2) Sisältää osan linjasta 1, linjan 3, osan linjasta 4 ja teknisen avun.

3) Lisäksi on käytettävissä 9,9 milj. euroa vuodelta 2006 siirtyvää määrärahaa.

Momentin teknisen avun määrärahaa käytetään myös momenttien 30.20.43 ja 30.20.44 osalta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen liittyvän teknisen avun valtion osuuden maksamiseen. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti määrärahasta rahoitetaan hankkeiden valtionosuutta, joihin myönnetään EU:n osarahoitusta EMOTR-O:sta ja maaseuturahastosta.


2008 talousarvio 41 600 000
2007 II lisätalousarvio
2007 talousarvio 26 551 000
2006 tilinpäätös 98 834 000