Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. (29.01.22, osa) Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
              53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Valtio saa luopua yksinomistuksestaan CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä.

Selvitysosa: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö, jonka omistajapohjaa on tarkoituksena laajentaa yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä mainituilla yliopistoilla ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:n mukaisen toimiluvan saaneilla ammattikorkeakouluilla, jotta yhtiön palvelut saadaan tukemaan tieteen ja tutkimuksen resurssien hyödyntämistä nykyistä tehokkaammalla tavalla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Valtio saa luopua yksinomistuksestaan CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Luvun perusteluja muutetaan siten, että valtio saa luopua yksinomistuksestaan käypää arvoa alemmalla hinnalla CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Luvun perusteluja muutetaan siten, että valtio saa luopua yksinomistuksestaan käypää arvoa alemmalla hinnalla CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä.

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot28 40020 84519 162
Bruttotulot748200200
Nettomenot27 65220 645 18 962
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 057  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 181  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Poliittinen toiminta (HO 2015)-65
Siirto momentille 23.01.02-75
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv)-1 234
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-24
Palkkaliukumasäästö-119
Palkkausten tarkistukset137
Toimintamenojen tuottavuussäästö-132
Toimintamenosäästö (HO 2015)-165
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)2
Tasomuutos-8
Yhteensä-1 683

2016 talousarvio18 962 000
2015 talousarvio20 645 000
2014 tilinpäätös27 776 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 203 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 241 000 euroa talousarvioesityksen 18 962 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio19 203 000
2015 IV lisätalousarvio207 000
2015 talousarvio20 645 000
2014 tilinpäätös27 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 203 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 186 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-186 000
2016 talousarvio19 203 000
2015 tilinpäätös20 852 000
2014 tilinpäätös27 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 186 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa siirtona momentilta 28.70.22 valtionavustusprosessin digitalisointihankkeen esiselvityksen tekemiseen ja käynnistämisen kustannuksiin sekä vähennyksenä 36 000 euroa (-0,6 htv) siirtona momentille 29.80.01.

Valtionavustusprosessin digitalisointihanke rahoitetaan osana Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Määrärahalla rahoitettavan järjestelmän hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot katetaan valtionavustusta myöntävien käyttäjien käyttömaksuin sekä kohdentamalla uudelleen hankkeen tuottavuushyödyistä aiheutuvia määrärahasäästöjä.


2016 III lisätalousarvio714 000
2016 II lisätalousarvio-186 000
2016 talousarvio19 203 000
2015 tilinpäätös20 852 000
2014 tilinpäätös27 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 883 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Opetushallitus toimii asiantuntijakeskusvirastona, joka vastaa toimialaansa kuuluvan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seuraa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämistä. Opetushallitus toteuttaa toimialansa opetussuunnitelmien, tutkintojen ja valmentavien koulutusten valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät, valmistelee varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä toteuttaa koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävää informaatio-ohjausta ja hanketoimintaa. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen rinnastamisesta ja toisessa EU/ETA-maassa hankitun ammattipätevyyden tunnustamisesta sekä auktorisoitujen kääntäjien ja kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen ja tutkintorakenne-esitysten valmistelu
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
 • — Osaamisperusteisen, työelämän tarpeita vastaavan, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen koulutuksen kehittämisen tukeminen
 • — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallien ja käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen hallitusohjelman ja sen toimintasuunnitelman mukaisesti
 • — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Kehitetään uutta todennetun osaamisen rekisteriä. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
 • — Tutkintotoimikuntien toiminnan kehittäminen ja määrän vähentäminen sekä Opetushallituksen yhteyteen perustettavan näyttötutkintosihteeristön toiminnan organisointi
 • — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
 • — Opetushallitus kehittää toimintaansa Opetushallituksen sopeuttamissuunnitelman mukaisesti
 • — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
 • — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
 • — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
      
1. Perustoiminnan tuotoksia     
Opetussuunnitelmien perusteet 2-3-1
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus     
— Perustutkinnot11525215
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot4540303030
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät314 500349 035281 130262 000260 000
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät   2 500 0003 000 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät33 04227 94635 06820 00020 000
      
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset     
Julkisoikeudelliset suoritteet     
— Opetushallinnon tutkinto345460349300300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta720897853850850
— Valtionhallinnon kielitutkinnot1 2001 2491 0341 2001 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)48 00049 41949 00047 00047 000
Liiketaloudelliset suoritteet     
— Koulutettavapäivät12 99510 92210 67110 00010 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit5927444
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet69 14073 67262 77160 00060 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot7160515050
      
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja     
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)3,53,53,03,53,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)4,34,34,34,14,1
Henkilöstövoimavarat
 • — Opetushallituksen henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
 • — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä.
 • — Opetushallitus edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
 • — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
      
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02)264261251217232
Henkilötyövuodet (muut momentit)2324202020
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, %8,215,59,86,19,0
Työtyytyväisyysindeksi3,43,53,33,63,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv8,68,17,78,07,5
Koulutustasoindeksi6,16,26,26,06,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot31 50530 23529 483
Bruttotulot8 0278 0007 600
Nettomenot23 47822 23521 883
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 230  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 420  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot1 2891 2501 280
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 8071 9001 930
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-518-650-650
Kustannusvastaavuus, %716666
    
Hintatuki330650650
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %90100100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot2 2452 5502 550
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 8662 1002 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)379450250
Kustannusvastaavuus, %120121111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot3 6183 5003 550
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 5763 5003 550
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)42--
Kustannusvastaavuus, %101100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01, 29.20.30 ja 29.30.21)-150
Perustoiminnan turvaaminen (siirto momentilta 29.30.20)325
Säästöjen jaksottaminen (siirron palautus momentille 29.10.01)-525
Säästöjen jaksottaminen (siirron palautus momentille 29.30.20)-500
Todennetun osaamisen rekisteri (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)880
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-196
Palkkaliukumasäästö-56
Palkkausten tarkistukset86
Toimintamenojen tuottavuussäästö-99
Toimintamenosäästö (HO 2015)-97
Vuokramenojen indeksikorotus15
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-22
Tasomuutos-13
Yhteensä-352

2016 talousarvio21 883 000
2015 I lisätalousarvio880 000
2015 talousarvio22 235 000
2014 tilinpäätös22 668 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 883 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 182 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 113 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 69 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio-182 000
2016 talousarvio21 883 000
2015 tilinpäätös23 025 421
2014 tilinpäätös22 668 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 182 000 euroa.

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 237 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

 • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
 • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Brasilian, Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
 • — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
 • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
 • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
 • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Määrälliset tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
      
EU:n Erasmus + -ohjelma1)21 99822 05623 52118 99019 570
— Suomesta lähteneet15 23614 94113 55310 90011 400
— Suomeen saapuvat2)6 7627 1157 0307 0007 050
— Nuoriso-ohjelmaan osallistujat   1 0901 120
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat3)3 7443 9542 938   
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista     
— Nordplus Högre utbildning (opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus)  3 4283 8003 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista     
— Eurooppa  154 300 200
— Aasia 4) 126 200 322 250 200
— Pohjois-Amerikka 116 250 136 250 200
— Venäjä  889 500 870 850 850
— Muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu 686 510 259 360 300
North-South -kehitysmaaohjelma 492 300 459 450 450
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen     
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut 223 270 233 270 230
Yhteensä28 27428 04029 38225 52025 800

1) Vuoteen 2013 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

2) Seurantaindikaattori. Rahoitus ei tule Suomesta.

3) Vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

4) Vuodesta 2013 vain Kiina

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

CIMO tiivistää yhteistyötä hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen avulla.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
  
Henkilötyövuodet:    
— CIMO 109,4 107,0 106,1 107,0 107,0
— Ulkomaanlehtorit 20,8 19,3 17,1 19,0 18,0
Yhteensä 130,2 126,3 123,2 126,0 125,0
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % 21,4 18,9 17,7 19,0 18,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,3 3,6 3,4 3,6 3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,7 9,3 11,1 8,0 8,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot35 77738 96239 779
Bruttotulot27 74430 54031 542
Nettomenot8 0328 4228 237
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 346  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 968  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-86
Palkkaliukumasäästö-8
Palkkausten tarkistukset22
Toimintamenojen tuottavuussäästö-43
Toimintamenosäästö (HO 2015)-60
Vuokramenojen indeksikorotus5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-8
Yhteensä-185

2016 talousarvio8 237 000
2015 talousarvio8 422 000
2014 tilinpäätös8 655 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 237 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 13 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 6 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-7 000
2016 talousarvio8 237 000
2015 tilinpäätös8 422 000
2014 tilinpäätös8 655 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 euroa.

04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 863 000 euroa.

Selvitysosa: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä varten.

Arviointikeskuksen tehtävänä on:

 • — toteuttaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti
 • — tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja, ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja
 • — tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa
 • — kehittää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arviointia
 • — huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, laatii esityksen arviointisuunnitelmasta arvioitavista kohteista aikatauluineen sekä esityksen arviointisuunnitelman muutoksista.

Arviontineuvoston yhteydessä toimiva korkeakoulujen arviointijaosto päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Arviointikeskuksen asettaman arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointikeskuksen tuottaman arviointitiedon hyödyntämistä.

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteena on:

 • — noudattaa arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatetta
 • — julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset
 • — huolehtia tiedonvälityksestä sidosryhmille
 • — toimittaa arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille niitä koskevat arviointitulokset
 • — osallistua kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön
 • — osallistua säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on:

 • — suorittaa vuosille 2016—2019 vahvistettavaan arviointisuunnitelmaan vuodelle 2016 sisältyvät tehtävät
 • — käynnistää oppimistulosten arvioinnin sähköisten järjestelmien suunnittelu toimialan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
 • — parantaa auditointien vaikuttavuutta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, suoritteet

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Arvioinnit ja auditoinnit, kpl314345
— yleissivistävä81112
— ammatillinen141819
— korkeakoulutus699
— sektorirajat ylittävät355
    
Arviointiraportit, kpl112635
— yleissivistävä869
— ammatillinen3911
— korkeakoulutus 810
— sektorirajat ylittävät 35
    
Tiedotus- ja julkistamistilaisuudet, kpl62030
Tilaisuuksien osallistujat475600600

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot3 3203 9913 963
Bruttotulot621100100
Nettomenot2 6993 8913 863
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 037  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 913  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-2
Palkkaliukumasäästö-11
Palkkausten tarkistukset23
Toimintamenosäästö (HO 2015)-38
Yhteensä-28

2016 talousarvio3 863 000
2015 talousarvio3 891 000
2014 tilinpäätös3 575 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 863 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-23 000
2016 talousarvio3 863 000
2015 tilinpäätös3 891 000
2014 tilinpäätös3 575 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 543 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Fulbright-stipendivaihtotoiminta269 000
Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa500 000
Muut kansainväliset hankkeet2 774 000
Yhteensä3 543 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maailman lehdistönvapauden konferenssi 2016160
Menosäästön uudelleenkohdennus-100
Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa500
Järjestötukien säästö (HO 2015)-543
Yhteensä17

2016 talousarvio3 543 000
2015 talousarvio3 526 000
2014 tilinpäätös3 726 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 543 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio3 543 000
2015 tilinpäätös3 526 000
2014 tilinpäätös3 726 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

22. (29.01.22, osa) Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 14 263 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.


2016 talousarvio14 263 000
2015 talousarvio14 263 000
2014 tilinpäätös14 263 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 14 263 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 28 489 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.29-183
Siirto momentille 29.80.41-838
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-339
Tasomuutos651
Yhteensä-709

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio28 489 000
2015 talousarvio29 198 000
2014 tilinpäätös33 716 873

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 28 489 000 euroa.

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 279 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus575 000
2.Paasikivi-Seura10 000
3.Tammenlehvän perinneliitto63 000
4.Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki500 000
Yhteensä1 279 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki (siirto momentilta 31.40.42)500
Järjestötukien säästö (HO 2015)-119
Tasomuutos-100
Yhteensä281

2016 talousarvio1 279 000
2015 talousarvio998 000
2014 tilinpäätös748 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 279 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus575 000
2.Paasikivi-Seura10 000
3.Tammenlehvän perinneliitto63 000
4.Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki500 000
Yhteensä1 279 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 321 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2.Avustukset Suomen Merimieskirkolle134 000
 — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3.Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen32 000
4.Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille532 000
5.Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen80 000
Yhteensä3 321 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksikorotus ortodoksisen kirkon avustukseen 33
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-150
Rotterdamin merimieskirkon peruskorjauksen rahoituksen päättyminen-400
Tasokorotus liittyen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitusuudistukseen1 000
Järjestötukien säästö (HO 2015)-503
Tasomuutos48
Yhteensä28

2016 talousarvio3 321 000
2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio3 293 000
2014 tilinpäätös3 298 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 321 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2.Avustukset Suomen Merimieskirkolle134 000
 — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3.Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen32 000
4.Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille532 000
5.Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen80 000
Yhteensä3 321 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa: Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus uudistuu. Seurakuntien oikeus yhteisöveron tuottoon poistuu ja tilalle tulee lakisääteinen valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin. Rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät. Rahoituksen määräksi vuonna 2016 on laissa säädetty 114 000 000 euroa. Rahoituksen määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti.


2016 talousarvio114 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 2 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista, opettajien ja muun opetustoimen henkilöstön koulutuksesta sekä osaamisen ja koulutuksen tunnustamisesta aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahasta 2 000 000 euroa on siirtoa momentilta 29.30.20 ja 190 000 euroa momentilta 29.30.21.


2016 talousarvio2 190 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista, opettajien ja muun opetustoimen henkilöstön koulutuksesta sekä osaamisen ja koulutuksen tunnustamisesta aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen.

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Unescon jäsenmaksu1 478 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille22 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot15 000
OECD/CERI jäsenmaksu26 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle32 000
Suomen maksuosuus WADAlle57 000
OECD/INES jäsenmaksu28 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta16 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta18 000
Yhteensä2 226 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valuuttakurssimuutoksiin varautuminen Unescon jäsenmaksussa28
Yhteensä28

2016 talousarvio2 226 000
2015 talousarvio2 198 000
2014 tilinpäätös2 051 498

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.