Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet

Talousarvioesitys 2016

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 132 233 000 euro.

År 2003 får nya beslut om beviljande fattas för sammanlagt 118 107 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2002 är oanvänd, får beslut fattas om beviljande av den oanvända delen år 2003.

Anslaget får användas för betalning av Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering av projekt för genomförande av målprogram 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativprogrammet Equal under EU:s programperiod 2000—2006 samt för betalning av EU-medfinansieringen ur socialfonden för teknisk hjälp i samband med genomförandet av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslagen under förvaltningsområdenas medfinansieringsmoment användas för anställande av personal motsvarande högst 130 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska socialfonden medfinansierar med medel för den tekniska hjälpen.

Förklaring:Anslaget utgör finansiering som riktas till utvecklande av regionerna.

Av anslaget för 2003 beräknas 29 537 000 euro användas för betalning av förbindelser som ingås av fullmakten för 2003. Dessutom beräknas 62 735 000 euro av anslaget användas till förbindelser som ingåtts 2002 och 39 961 000 euro till förbindelser som ingåtts 2001. Beloppen som gäller fullmakterna för den tekniska hjälpen och som bestäms i programdokumenten har budgeterats under momentet och delas därifrån i enlighet med övervakningskommittéernas beslut ut till olika aktörer.

Användningen av bevillningsfullmakter beräknas åsamka staten utgifter enligt följande (milj. euro):
Bevillningsfullmaktsår 2003 2004 2005 Sammanlagt
         
Förbindelser 2001 39,961 - - 39,961
Förbindelser 2002 62,735 41,823 - 104,558
Förbindelser 2003 29,537 53,148 35,422 118,107
Sammanlagt 132,233 94,971 35,422 262,626

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program (milj. euro):
  Finansieringsramen
under
perioden
2000—2006
i form av fullmakt
Fullmakt
budgeterad
år 2000—2002 budget+
tilläggsb.
     
  Bevillnings-fullmakt
år 2003
Budgeterat
anslag
år 2000—2002 budget+
tilläggsb.
 
Program Anslag
år 2003
Europeiska socialfonden
           
Mål 1 272,967 118,341 39,772   39,643
Mål 2 110,169 47,342 16,404   16,238
Mål 3 415,811 178,600 61,931   61,154
Equal 72,300 35,614 -   15,198
Sammanlagt 871,247 379,897 118,107 294,796 132,233

Fördelningen av ESF-bevillningsfullmakten 2003 enligt program och förvaltningsområde
(milj. euro):
  Mål 3 Mål 1 Mål 2 Gemenskapsinitiativ Sammanlagt
           
Arbetsministeriet 33,705 19,547 7,273 - 60,525
Undervisningsministeriet 20,482 17,427 6,000 - 43,909
Handels- och industriministeriet 6,489 1,679 1,270 - 9,438
Inrikesministeriet - 0,859 1,806 - 2,665
Social- och hälsovårdsministeriet 1,255 0,260 0,055 - 1,570
Sammanlagt 61,931 39,772 16,404 - 118,107
           
Bedömning av fördelningen av den statliga medfinansieringen (fullmakt) enligt program och
förvaltningsområde (milj. euro):
  Mål 3 Mål 1 Mål 2 Gemenskapsinitiativ Sammanlagt
           
Arbetsministeriet (34.05.62) 42,410 16,280 8,434 - 67,124
Undervisningsministeriet (29.01.62) 26,953 13,634 7,344 - 47,931
Handels- och industriministeriet (32.30.62) 8,507 1,568 1,865 - 11,940
Inrikesministeriet (26.98.62) - 0,658 2,149 - 2,807
Social- och hälsovårdsministeriet (33.01.62) 1,754 0,236 0,044 - 2,034
Sammanlagt 79,624 32,376 19,836 - 131,836

Inkomster från Europeiska socialfonden har antecknats under moment 12.34.40 och statens medfinansiering under momenten 26.98.62, 29.01.62, 32.30.62, 33.01.62 och 34.05.62.


2003 budget 132 233 000
2002 budget 106 503 000
2002 tilläggsb. 31 710 000
2001 bokslut 80 522 709