Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              15. Eläkkeet
              16. Ylimääräiset eläkkeet
              17. Muut eläkemenot
              50. Vahingonkorvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2006 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 24 390 000 euro samt så att 1 083 000 euro av bevillningsfullmakten under momentet i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig till landskapet Kajanaland.

Förklaring:Bevillningsfullmakten i budgeten för 2006 uppgår till 22 405 000 euro. Bevillningsfullmakten höjs med 2 518 000 euro för ombudgetering av den bevillningsfullmakt som frigjorts av de medel som åren 2000—2005 bundits till projekt inom mål 1- och mål 2-programmen och gemenskapsinitiativprogrammen Leader+ och Interreg. Med hänvisning till motiveringen till moment 30.40.62 sänks bevillningsfullmakten med 533 000 euro för överföring av fullmakten i budgeten för 2006 för att till denna del användas som statlig medfinansiering ur fonden för fiskets utveckling (FFU) inom mål 1-programmet i östra Finland. En motsvarande ändring har gjorts under moment 30.40.62.

Till följd av ändringarna ökar bevillningsfullmakten under momentet med 1 985 000 euro.

I budgeten för 2006 uppgår den andel av bevillningsfullmakten som anvisats för landskapet Kajanaland till 959 000 euro. Det föreslås att den höjs med 124 000 euro.

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)
Program Budget Tilläggsbudget Sammanlagt
       
Det regionala programmet för utveckling av landsbygden (EUGFJ-G) - - -
Mål 1, östra Finland 8,355 0,641 8,996
— varav Kajanaland 0,959 0,124 1,083
Mål 1, norra Finland 4,276 0,832 5,108
Gemenskapsinitiativprogrammet Leader+ (EUGFJ-U) 5,404 0,257 5,661
EUGFJ:s medfinansiering sammanlagt 18,035 1,730 19,765
       
Mål 1 0,589 0,021 0,610
Mål 2 0,511 0,022 0,533
Interreg 0,393 0,212 0,605
ERUF:s medfinansiering sammanlagt 1,493 0,255 1,748
Nationellt tekniskt stöd 2,877 - 2,877
Programkorrigeringar - - -
Alla sammanlagt 22,405 1,985 24,390

Ändringen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda utbetalningar till ett belopp av 596 000 euro år 2006, 793 000 euro år 2007 och 596 000 euro år 2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 tilläggsb.
2006 budget 98 834 000
2005 bokslut 76 029 931
2004 bokslut 89 792 000