Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä laiksi terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta.

Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut10,588
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot2,533
Alkoholiluvat0,911
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat2,122
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat14,51010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn41)44
Maanpuolustuskurssien laatu4,144
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt9,01010
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain)86,7100100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 93,3100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste89,2100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat80,1100100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat37,95050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet, yhteensä1 2531 2611 219
josta aluehallintoviraston toimintamenot772782775
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07450459429
Muut momentit312020
Sairauspoissaolot, pv/htv8,89,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,5

1) Vuoden 2012 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot68 11870 56468 741
Bruttotulot12 32512 04012 380
Nettomenot55 79358 52456 361
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 334  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 135  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot11 79712 00012 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset22 05520 10020 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-10 258-8 100-8 100
Kustannusvastaavuus, %536060
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot244030
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset203025
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)4105
Kustannusvastaavuus, %120133120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentille 32.01.02)-63
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö-17
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen kunnilta ja aluehallintovirastoilta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1.5.2016 alkaen (siirto momentille 32.40.05)-83
Rikos ja eräiden riita-asioiden sovittelutehtävät (siirto momentille 33.03.04) (-2 htv)-150
Siirto momentille 33.03.04 -20
Toimitiloihin tarkoitettu määräraha PORA III -hankkeen johdosta (siirto momentille 26.10.01)-75
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 25.40.01) (1 htv)75
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 27.10.01) (1 htv)75
Ympäristölupien kertaluonteinen ruuhkanpurku vuonna 2015-700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-72
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-692
Palkkaliukumasäästö-258
Palkkausten tarkistukset366
Toimintamenojen tuottavuussäästö-288
Toimintamenosäästö (HO 2015)-300
Vuokramenojen indeksikorotus75
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-56
Tasomuutos20
Yhteensä-2 163

2016 talousarvio56 361 000
2015 I lisätalousarvio-25 000
2015 talousarvio58 524 000
2014 tilinpäätös58 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 339 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 79 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 418 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-339 000
2016 talousarvio56 361 000
2015 tilinpäätös58 499 000
2014 tilinpäätös58 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 339 000 euroa.