Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              (03.) Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              11. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toiminnan turvaaminen
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 253 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Velanhallinnan tulos>0>0>0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %  >90>91
Talous- ja henkilöhallinnon tehtävien työmäärä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin (Indeksi 2011—2014=100, lasketaan Kieku-virastoista, %) 9792
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—107,97,57,5
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %98,8>90>90
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv592418
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk2,81,51,5
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk5,665
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk284 668280 000280 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä20 50040 35063 000
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv285305313
Sairauspoissaolot, pv/htv10,788
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1—53,33,53,6

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot39 49543 78044 925
Bruttotulot13 80415 69119 672
Nettomenot25 69028 08925 253
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 702  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 249  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot4 9454 6854 553
— muut tuotot8 84511 00615 119
Tuotot yhteensä13 79015 69119 672
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset9 48212 54116 191
— osuus yhteiskustannuksista4 4816 8676 555
Kustannukset yhteensä13 96319 40822 746
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-173-3 717-3 074
Kustannusvastaavuus, % 998186

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus20 76016 8338 291
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset16 69413 4736 700
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)4 0673 3611 591
Omarahoitusosuus, %242524

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2014 9,0 milj. euroa, vuonna 2015 9,2 milj. euroa ja vuonna 2016 2,5 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen (siirto momentilta 28.01.21)350
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momenteille 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.10.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -52
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-41
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-298
Palkkaliukumasäästö-72
Palkkausten tarkistukset107
Toimintamenojen tuottavuussäästö-127
Toimintamenosäästö (HO 2015)-230
Vuokramenojen indeksikorotus21
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-25
Tasomuutos-2 469
Yhteensä-2 836

2016 talousarvio25 253 000
2015 talousarvio28 089 000
2014 tilinpäätös31 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 253 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vännetään 37 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 83 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 120 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-37 000
2016 talousarvio25 253 000
2015 tilinpäätös28 089 000
2014 tilinpäätös31 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vännetään 37 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 3 400 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 400 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 liittyen valtion ulkomaanmatkojen matkavahingonkorvaustoiminnan siirtämiseen Valtiokonttorin tehtäväksi ja 3 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.70.22 aiheutuen hallituksen kärkihankkeen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” toteutuksesta. Valtiokonttorin tehtävänä on tukea julkisten palveluiden asiakaslähtöistä digitaalista muutosta ja edistää julkisten palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä sekä virastojen ja laitosten poikkihallinnollista yhteistyötä hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden mukaisesti. Tehtävä on määräaikainen, joten tehtävästä ei aiheudu pysyviä lisämäärärahatarpeita, eikä se velvoita käynnistämään ja rahoittamaan uusia hankkeita.


2016 III lisätalousarvio3 400 000
2016 II lisätalousarvio-37 000
2016 talousarvio25 253 000
2015 tilinpäätös28 089 000
2014 tilinpäätös31 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 3 400 000 euroa.