Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 099 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,71)4,04,0
Asiakastyytyväisyys valmisteverotuksessa (asteikko 1—5) 3,61)4,04,0
Asiakastyytyväisyys autoselvityksessä (asteikko 1—5)3,241)4,04,0
Oikaistujen päätösten osuus tuonti-, valmiste- ja autoverotuksessa (%)2,12,02,0
Tullirikosten selvittämistaso (%)939393
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa)17,52022
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%)192323
Verojäämä (%)0,070,10,1
Tuottavuus   
Tuottavuusindeksi100102104
Henkilöstövoimavarat   
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2 2522 1992 110
Sairauspoissaolot (pv/htv)11,411,010,5
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, työterveyslaitoksen tutkimus)-13,313,5

1) Vuoden 2013 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot168 950164 513170 609
Bruttotulot1 022510510
Nettomenot167 928164 003170 099
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 799  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 230  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toiminnan turvaaminen2 500
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)5 400
Valmisterverotusmuutokset (siirto momentilta 28.01.21)260
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-41
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-1 372
Palkkaliukumasäästö-528
Palkkausten tarkistukset1 001
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)4 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-799
Toimintamenosäästö (HO 2015)-860
Vuokramenojen indeksikorotus137
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-166
Tasomuutos-3 436
Yhteensä6 096

2016 talousarvio170 099 000
2015 I lisätalousarvio310 000
2015 talousarvio164 003 000
2014 tilinpäätös166 359 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 599 000 euroa.

Valtuus

Mikäli tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016 enintään 54 200 000 eurolla.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 170 099 000 euroon nähden aiheutuu tehostetusta tullivalvonnasta Torniossa Suomeen pyrkivien turvapaikanhakijoiden virran hallitsemiseksi.


2016 talousarvio170 599 000
2015 IV lisätalousarvio6 463 000
2015 I lisätalousarvio310 000
2015 talousarvio164 003 000
2014 tilinpäätös166 359 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 170,599 milj. euron määrärahaa, joka on noin 6,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2015. Määrärahan muutoksesta valtaosa eli 5,4 milj. euroa kohdistuu EU-lainsäädäntölähtöiseen tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistukseen. Tulliselvityksen tulee olla täysin sähköistä vuoteen 2020 mennessä koko EU:n alueella.

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus ehdottaa talousarvioesityksessä sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon yhteensä 50 milj. euron lisäystä, josta 4 milj. euroa osoitetaan Tullin toimintamenoihin. Määrärahan lisäys mahdollistanee Tullin toiminnan sopeuttamisen vuonna 2016 ilman vakinaisen henkilökunnan vähentämistä. Määrärahalla on tarkoitus jatkaa ylisuurten alkoholijuomaerien maahantuonnin valvontaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tullivalvontaa on tarvetta tehostaa myös internetin kautta tapahtuvan alkoholijuomien tilaamisen osalta. Koko kansantalouden etu on, että alkoholiverotulot voidaan kerätä kattavasti ja hillitä tältäkin osin harmaata taloutta. Valiokunta korostaa, että tullin valvontaresurssien riittävyydestä on huolehdittava myös muun laittoman tuonnin, kuten tupakan, lääkkeiden ja huumeiden, osalta.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että myös Tullin tehtävät ovat lisääntyneet turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä. Valiokunta pitää hyvänä, että tehostetusta tullivalvonnasta aiheutuneet kustannukset sisältyvät talousarvioesitykseen, ja pitää tärkeänä, että kulut korvataan edelleen jatkossakin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Valtuus

Mikäli tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016 enintään 54 200 000 eurolla.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 298 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 140 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 1 183 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon kertalisäyksenä 745 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin investointeihin.


2016 II lisätalousarvio-298 000
2016 talousarvio170 599 000
2015 tilinpäätös170 776 000
2014 tilinpäätös166 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 298 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 950 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu tullilain muutoksesta johtuvista aiemmin ilmaisten valvontatilojen toimitilamenoista.


2016 III lisätalousarvio1 950 000
2016 II lisätalousarvio-298 000
2016 talousarvio170 599 000
2015 tilinpäätös170 776 000
2014 tilinpäätös166 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 950 000 euroa.