Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
              01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot
              (13.) Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki
              20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
              21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              (69.) Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 696 793 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt annan materiel och utrustning för försvarsmakten

2) forsknings- och utvecklingsverksamhet med direkt anknytning till anskaffningen och

3) testning av system och utbildning av användarna.

Av anslaget får högst 628 615 000 euro användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter och till betalning av utgifter som beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) medför, högst 7 511 000 euro till betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter och högst 60 667 000 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Fullmakt

År 2009 får ingås avtal för det obundna belopp som omfattas av beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH), materiell utveckling av försvarsmakten 2006 (PVKEH 2006), materiell utveckling av försvarsmakten 2007 (PVKEH 2007) och materiell utveckling av försvarsmakten 2008 (PVKEH 2008), dock så att fördelningen av de årliga utgifter som föranleds av tidigare beställningsfullmakter inte ändras.

I fråga om den beställningsfullmakt för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning som godkändes i budgeten för 2007 (TTK-PROTO 2007) får avtal som ingåtts hävas och beställningsfullmaktens medel bindas på nytt 2009 inom ramen för ett belopp som motsvarar det belopp på 24 750 000 euro av förbindelserna som ännu är obetalt.

År 2009 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2009, PVKEH 2009) i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de föranleder staten utgifter om högst 1 272 233 000 euro under åren 2009—2015 enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft. Användningen av fullmakten får enligt nämnda valutakursnivå föranleda staten utgifter om högst 233 777 000 euro före utgången av 2009, högst 398 643 000 euro före utgången av 2010, högst 585 406 000 euro före utgången av 2011, högst 837 733 000 euro före utgången av 2012, högst 1 055 133 000 euro före utgången av 2013, högst 1 228 533 000 euro före utgången av 2014 och högst 1 272 233 000 euro före utgången av 2015.

Betalningar enligt maximibeloppen för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2009 (PVKEH 2009) kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2009.

Motiveringen till den tidigare beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) ändras så att beställningsfullmaktens belopp minskar med 15 000 000 euro till sammanlagt 164 961 081 euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten ändras samtidigt så att utgifterna med anledning av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 150 385 081 euro före utgången av 2009, högst 156 189 081 euro före utgången av 2010, högst 160 961 081 euro före utgången av 2011 och högst 164 961 081 euro före utgången av 2012.

Motiveringen till den tidigare beställningsfullmakten för raketartillerisystemet MLRS ändras så att beställningsfullmaktens belopp minskar med 105 000 euro till sammanlagt 57 495 000 euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna ändras dessutom så att beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter om högst 46 495 000 euro före utgången av 2009 och högst 57 495 000 euro före utgången år 2010.

Den årliga fördelningen av utgifterna med anledning av den tidigare beviljade beställningsfullmakt som gäller materiell utveckling av försvarsmakten 2006 (PVKEH 2006), sammanlagt 600 832 000 euro, ändras så att fullmakten får föranleda staten utgifter om högst 474 165 000 euro före utgången av 2009, högst 528 532 000 euro före utgången av 2010, högst 585 632 000 euro före utgången av 2011 och högst 600 832 000 euro före utgången av 2012.

Beloppet av den tidigare beviljade beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2007 (PVKEH 2007) minskas med 2 520 000 euro till sammanlagt 534 084 000 euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna ändras dessutom så att beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter om högst 339 635 000 euro före utgången av 2009, högst 462 084 000 euro före utgången år 2010 och högst 534 084 000 euro före utgången av 2011.

Beloppet av den tidigare beviljade beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2008 (PVKEH 2008) minskas med 10 903 000 euro till sammanlagt 98 547 000 euro och betalningstiden för utgifterna förlängs till år 2013. Fördelningen av de årliga utgifterna med anledning av beställningsfullmakten PVKEH 2008 ändras samtidigt så att beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 58 090 000 euro före utgången av 2009, högst 76 560 000 euro före utgången av 2010, högst 89 547 000 euro före utgången av 2011, högst 97 547 000 euro före utgången av 2012 och högst 98 547 000 euro före utgången av 2013.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänförda till finansåret enligt kontantprincipen.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 713 937 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 17 144 000 euro. Av avdraget föranleds 15 832 000 euro av en överföring till moment 27.10.01, varav 8 232 000 euro utgör anslag för övriga försvarsmaterielanskaffningar. Av avdraget föranleds 1 312 000 euro av andra förändringar i fördelningen av beställningsfullmakterna 2009.

Avdraget jämfört med de beställningsfullmakter på 2 304 326 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är 33 106 000 euro.

Förnyandet av de beställningsfullmakter som gäller HTH, PVKEH 2006, PVKEH 2007 och PVKEH 2008 beror på att de omfattar materielanskaffningsavtal i samband med vilka anslag har frigjorts och kan omdisponeras inom beställningsfullmakterna eller på att det inte varit möjligt eller ändamålsenligt att ingå avtal om anskaffningarna 2008.

När det gäller beställningsfullmakten TTK-PROTO 2007 föreslås det att avtal som ingåtts får hävas 2009 och att beställningsfullmaktens medel får bindas på nytt inom ramen för beställningsfullmakten. Forskningsverksamhet kännetecknas av att dess mål preciseras och förändras i takt med att forskningsprogrammen framskrider, vilket skapar behov av att på ett flexibelt sätt omfördela finansieringen även det sista året beställningsfullmakten är i kraft.

Minskningen av beställningsfullmakten PVKEH 2009 med 22 952 000 euro jämfört med det totala beloppet för beställningsfullmakten på 1 295 185 000 euro i budgetpropositionen och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror bl.a. på en precisering av den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för nya projekt, behovet av tilläggsfinansiering för markmålskapaciteten och på en partiell överföring av utgifterna för beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY) och beställningsfullmakten för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas underhållsförband (IVVV 1) till moment 27.10.01.

Den minskade beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror på att den för Sverige och Finland gemensamma simulatorutbildningen av besättningar för NH90-helikoptrar har avbrutits.

Den minskade beställningsfullmakten för raketartillerisystemet MLRS och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror på att utgifterna delvis har överförts till beställningsfullmakten för anskaffning av bruksfordon under moment 27.10.01.

Genom den ändrade tidsmässiga fördelningen i fråga om beställningsfullmakten PVKEH 2006 kommer anslagen att bättre motsvara utgifterna för de tidigarelagda betalningarna av minfartyg och beställningsfullmakten tryggar därmed bättre den fortsatta finansieringen av projekt.

De minskade anslagen för beställningsfullmakten PVKEH 2007 och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror på att anslaget delvis har överförts till beställningsfullmakten för anskaffning av bruksfordon under moment 27.10.01.

De minskade anslagen för beställningsfullmakten PVKEH 2008 och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror på att flygvapnets anslag på 40 100 000 euro för anskaffning av missiler har slopats i budgeten och att anslaget för försvarsmaktens projekt för skapande av gemensam mållägesbild (MST) har ökat med 19 197 000 euro och anslaget för projektet för upprättandet av ett integrerat datanät för spaning, övervakning och ledning (ITVJ) har ökat med 10 000 000 euro. Syftet med projekten inom ramen för beställningsfullmakten är att bl.a. förbättra kapaciteten hos försvarsmaktens integrerade spanings-, övervaknings- och ledningssystem.

Dessutom fogas som sista textstycke till förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen textstycket som följer:

De nya beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde för åren 2009—2012.

Till följd av de föreslagna ändringarna i motiveringen till momentet och med anledning av den tredje tilläggsbudgetpropositionen 2008 ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)
 20092010201120122013—Sammanlagt fr.o.m. 2009
       
Gamla beställningsfullmakter      
Utrustande av beredskapsförband (VYV 1)      
Förbindelser som ingåtts före 200919 80027 60049 30013 100 109 800
VYV 1 sammanlagt19 80027 60049 30013 100 109 800
Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)      
Förbindelser som ingåtts före 20094 4001 5742 6152 396 10 985
Förbindelser år 20097 5734 2302 1571 604 15 564
HTH sammanlagt11 9735 8044 7724 000 26 549
Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)      
Förbindelser som ingåtts före 2009 20 00022 000  42 000
VYV 2 sammanlagt 20 00022 000  42 000
Avvärjningskapacitet hos flygvapnets jaktplan (IHT 2004)      
Förbindelser som ingåtts före 200914 678    14 678
IHT 2004 sammanlagt14 678    14 678
Utvecklande av marinen och spaningen (PVKEH 2005)      
Förbindelser som ingåtts före 20094 10012 200   16 300
PVKEH 2005 sammanlagt4 10012 200   16 300
Raketartillerisystem (MLRS)      
Förbindelser som ingåtts före 20099 69511 000   20 695
MLRS sammanlagt9 69511 000   20 695
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006)      
Förbindelser som ingåtts före 2009112 65852 16656 20014 130 235 154
Förbindelser år 20091 1022 2019001 070 5 273
PVKEH 2006 sammanlagt113 76054 36757 10015 200 240 427
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)      
Förbindelser som ingåtts före 2009127 09192 78745 753  265 631
Förbindelser år 200925 59129 66226 247  81 500
PVKEH 2007 sammanlagt152 682122 44972 000  347 131
Teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2007 (TTK-PROTO 2007)      
Förbindelser som ingåtts före 200915 1782 091   17 269
Förbindelser år 20095 0722 409   7 481
TTK-PROTO 2007 sammanlagt20 2504 500   24 750
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008)      
Förbindelser som ingåtts före 200911 828568   12 396
Förbindelser år 200917 67217 90212 9878 0001 00057 561
PVKEH 2008 sammanlagt29 50018 47012 9878 0001 00069 957
Effektivering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008)      
Förbindelser som ingåtts före 200915 00065 000   80 000
PKILPU 2008 sammanlagt15 00065 000   80 000
Strategisk lufttransportkapacitet (SAC)      
Förbindelser som ingåtts före 20093 4001 9001 400  6 700
SAC sammanlagt3 4001 9001 400  6 700
Förbindelser som ingåtts före 2009337 828286 886177 26829 626 831 608
Förbindelser år 200957 01056 40442 29110 6741 000167 379
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt394 838343 290219 55940 3001 000998 987
       
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)      
Utveckling av försvarsmaktens ledning26 30023 0979 7861 257 60 440
Utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning39 00128 50833 76047 85060 000209 119
Utveckling av försvarsmaktens gemensamma insatser14 00014 8004 70010 900 44 400
Utveckling av logistiken1 4002 4002 8007 900 14 500
Utveckling av markförsvaret20 90024 24523 68021 050 89 875
Utveckling av sjöförsvaret6 3002 5002 0001 5001 00013 300
Utveckling av luftförsvaret91 87635 71684 787137 870373 500723 749
Ersättande av truppminor14 00013 6005 2504 000 36 850
Övnings- och beredskapsammunition (KOVA)20 00020 00020 00020 000 80 000
PVKEH 2009 sammanlagt233 777164 866186 763252 327434 5001 272 233
       
Fullmakterna sammanlagt628 615508 156406 322292 627435 5002 271 220


2009 budget696 793 000
2008 III tilläggsb.1 596 000
2008 II tilläggsb.43 212 000
2008 budget623 763 000
2007 bokslut515 290 000