Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 866 418 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2016 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2016—2021 enintään 146 576 000 euroa.

2) Vuonna 2016 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa: Momentin bruttomenojen 1 898,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 791,2 milj. euroa, materiaalisen valmiuden menot (pl. palkat) 404,9 milj. euroa, kiinteistömenot 262,7 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 173,6 milj. euroa sekä muut toimintamenot 265,9 milj. euroa.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
    
Taloudellisuus   
Varusmiespäivän hinta (euroa)505855
Reserviläispäivän hinta (euroa)224166168
HN lentotunnin hinta (euroa)8 3489 5009 750
NH-90 lentotunnin hinta (euroa)7 9568 1008 500
    
Tuottavuus   
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%)111110
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%)858385
    
Kannattavuus   
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään89105105
Tuotokset ja laadunhallinta2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
    
Koulutetut varusmiehet (lkm)21 41821 30021 200
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm)263535
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm)2,62,52,5
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)5 81818 00018 000
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%)1,67,87,8
HN lentotunnit (lkm)7 9988 9008 900
NH-90 lentotunnit (lkm)1 2711 6501 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm)1 1581 4001 400

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20162017201820192020—Yhteensä vuodesta 2016 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5813 5022 424  10 507
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus14 373    14 373
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus30 5209 750   40 270
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus22 400    22 400
KASI-järjestelmän ylläpito
-tilausvaltuus
3 0003 0003 0003 0003 00015 000
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus70 81131 63810 207  112 656
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus99 25497 21495 55995 13193 897481 055
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta
-tilausvaltuus
2 00022 00015 000  39 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä246 939167 104126 19098 13196 897735 261
       
Uusi tilausvaltuus      
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus 94 52947 8373 0101 200146 576
Uusi tilausvaltuus yhteensä 94 52947 8373 0101 200146 576
       
Valtuudet yhteensä246 939261 633174 027101 14198 097881 837

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 209 henkilötyövuotta vuoteen 2015 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin siitä, että v. 2015 henkilöstöä on vielä puolustusvoimauudistuksen henkilöstötoimien seurauksena ylivahvuudessa.

Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot1 888 1251 870 7141 898 284
Bruttotulot30 57927 65431 866
Nettomenot1 857 5461 843 0601 866 418
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta121 390  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle127 104  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot1 1183 3361 637
— muut tuotot12 38313 03214 731
Tuotot yhteensä13 50116 36816 368
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset13 53613 57713 897
— osuus yhteiskustannuksista1 6511 9371 718
Kustannukset yhteensä15 18715 51415 615
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 686854753
Kustannusvastaavuus, %89106105
    
Hintatuki 351200200
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen-1 3351 054953

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2016)16 353
Senaatti-kiinteistöjen vuokrien korotus36 000
Siirto momentille 27.01.01 (2 htv)-180
Siirto momentilta 27.10.1810 620
Terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01) (1 htv)-75
Toteutunut kustannustasotarkistus (2014)-4 995
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset-4 893
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-548
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-22 604
Palkkaliukumasäästö-7 263
Palkkausten tarkistukset6 757
Toimintamenosäästö (HO 2015)-5 370
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)10
Vuokramenojen indeksikorotus1 412
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-1 866
Yhteensä23 358

2016 talousarvio1 866 418 000
2015 I lisätalousarvio-5 020 000
2015 talousarvio1 843 060 000
2014 tilinpäätös1 863 259 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 917 418 000 euroa.

Valtuus

1) Vuonna 2016 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 146 774 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).

Lisäys 51 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 866 418 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 27.10.18 materiaalisen valmiuden menoihin eli varustamiseen ja materiaalin kunnossapitoon.

Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 198 000 eurolla talousarvioesityksen 146 576 000 euroon nähden ja tilausvaltuuden menoajoitukseen ehdotettavat muutokset johtuvat ilma-, meri- ja maajärjestelmien kunnossapitoa koskevien sopimusten täsmentymisestä puolustusvoimien alkuperäisen talousarvioehdotuksen tekemisen jälkeen.

Tilausvaltuuteen ehdotettavat muutokset toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Tilausvaltuuden muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20162017201820192020—Yhteensä vuodesta 2016 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5813 5022 424  10 507
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus14 373    14 373
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus30 5209 750   40 270
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus22 400    22 400
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus3 0003 0003 0003 0003 00015 000
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus70 81131 63810 207  112 656
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus99 25497 21495 55995 13193 897481 055
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus2 00022 00015 000  39 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä246 939167 104126 19098 13196 897735 261
       
Uusi tilausvaltuus      
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus 89 91641 3928 4866 980146 774
Uusi tilausvaltuus yhteensä 89 91641 3928 4866 980146 774
       
Valtuudet yhteensä246 939257 020167 582106 617103 877882 035

2016 talousarvio1 917 418 000
2015 IV lisätalousarvio900 000
2015 I lisätalousarvio-5 020 000
2015 talousarvio1 843 060 000
2014 tilinpäätös1 863 259 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 917 418 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2016 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 146 774 000 euroa.

2) Vuonna 2016 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 17 708 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 016 000 euroa vuoden 2015 valuuttakurssien muutoksista aiheutuvista menoista ja 250 000 euroa siirtona momentilta 27.10.18 sekä vähennyksenä 18 090 000 euroa vuoden 2015 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta, 2 816 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 68 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.

Vuoden 2014 alusta on siirrytty järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä.

Perustelujen muutoksella poistetaan esteet sille, että puolustusvoimat voi tarjota vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville naisille mahdollisuutta hakea jälkikäteen puolustusvoimilta korvausta heille kutsuntaterveystarkastuksesta aiheutuneista kuluista.


2016 II lisätalousarvio-17 708 000
2016 talousarvio1 917 418 000
2015 tilinpäätös1 838 940 000
2014 tilinpäätös1 863 259 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 17 708 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.

Selvitysosa: Varsinaista talousarviota laadittaessa arvioitiin asuntojen verotusarvon muutoksiin ja puolustusvoimauudistukseen perustuen asuntosubventiomäärärahan tarpeeksi 4 800 000 euroa vuonna 2016. Subventiomäärärahan tarve on tämän jälkeen tarkentunut noin 4 000 000 euroon, joten määrärahasta voidaan käyttää 800 000 euroa muihin momenttiperustelujen mukaisiin puolustusvoimien toimintamenoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio-17 708 000
2016 talousarvio1 917 418 000
2015 tilinpäätös1 838 940 000
2014 tilinpäätös1 863 259 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.