Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
              01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
              20. Paluumuuttajien muuttovalmennus
              21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
              63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 500 000 euroa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen

2) enintään 350 000 euroa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamispalveluiden ostamiseen

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

Selvitysosa: Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Päätökset56 23057 55067 750
Panokset   
Toimintamenot (1 000 €)   
Maahanmuuttovirasto17 66018 31429 549
Valtion vastaanottokeskukset9 1499 2419 647
Henkilötyövuodet   
Maahanmuuttovirasto293,2289469
Valtion vastaanottokeskukset90,4120120
Tehokkuus   
Toiminnallinen tuloksellisuus   
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv)192199205
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös)309300300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)798484
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2014—2016

 2014
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut2015
talousarvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut2016
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
       
Maahanmuutto yhteensä22 07621 28722 00023 00024 50024 500
— työntekijän oleskelulupa5 9285 8296 0006 0006 0006 000
— opiskelijan oleskelulupa6 0455 9026 0006 0006 0006 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu)10 1039 55610 00011 00012 50012 500
Maasta poistaminen7 3027 7516 0006 0007 5007 500
Kansainvälinen suojelu yhteensä11 18011 57423 75013 65027 75027 750
— turvapaikkahakemukset 3 6523 71415 0006 00015 00015 000
— kiintiöpakolaiset1 0501 0341 0501 050750750
— matkustusasiakirjat5 2094 2465 6005 6005 6005 600
Kansalaisuus yhteensä 13 31511 0728 00010 00012 50012 500
— kansalaisuushakemukset11 4269 4267 0009 00011 00011 000
Yhteensä53 87351 68459 75052 65072 25072 250

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Maahanmuutto   
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen)866565
— oleskelulupa, opiskelija213030
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua   
— turvapaikka170180140
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika   
— kansalaisuushakemukset224244238
Ratkaistut/vireille tulleet (%)104110100
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vastaamaan ulkomaalaislain muutoksia.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Henkilötyövuodet293,2289469
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)9,99,99,6
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,573,513,52

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Henkilötyövuodet90,4120120
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)11,11010
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,603,703,60

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot34 40734 05547 129
Bruttotulot8 9027 7007 900
Nettomenot25 50526 35539 229
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 190  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 494  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)-7
Turvapaikkamenojen lisäys14 100
Turvapaikkapäätöksenteon nopettaumiseksi palkattu määräaikainen resurssi, erän poistaminen-2 700
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-26
Palkkaliukumasäästö-135
Palkkausten tarkistukset139
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)744
Toimintamenojen tuottavuussäästö-118
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Vuokramenojen indeksikorotus22
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-25
Yhteensä12 874

2016 talousarvio39 229 000
2015 III lisätalousarvio1 646 000
2015 II lisätalousarvio703 000
2015 I lisätalousarvio1 200 000
2015 talousarvio26 355 000
2014 tilinpäätös26 809 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).

Muutos talousarvioesityksen 39 229 000 euroon nähden on 39 926 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 37 392 000 euroa Maahanmuuttovirastoon turvapaikkahakemusten käsittelyyn yhdeksäksi kuukaudeksi määräaikaisesti palkattavien noin 750 käsittelijän palkkaus- ja muina menoina, 2 608 000 euroa valtion vastaanottokeskusten turvapaikanhakijoiden vastaanottokapasiteetin lisäämisestä aiheutuvina palkkaus-, vuokra- ja muina menoina sekä vähennyksenä 74 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.

Kielteisiin turvapaikkapäätöksiin liittyvät harkinnanvaraiset vapaaehtoisen paluun matkakulut ja avustukset maksetaan tältä momentilta. Palautukset hoidetaan valtion kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti joko poliisin maastapoistamisena (mom. 26.10.20) tai vapaaehtoisena paluuna, mikäli se arvioidaan toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi tavaksi. Suomi hyödyntää mahdollisimman suuressa määrin EU:n rajaturvallisuusviranomaisen Frontexin tarjoamia maastapoistamispalveluja.


2016 talousarvio79 155 000
2015 III lisätalousarvio1 646 000
2015 II lisätalousarvio703 000
2015 I lisätalousarvio1 200 000
2015 talousarvio26 355 000
2014 tilinpäätös26 809 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen

2) enintään 350 000 euroa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamispalveluiden ostamiseen

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 631 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa vapaaehtoisen paluun menojen maksamiseen, 800 000 euroa siirtona momentilta 26.10.01 Maahanmuuttovirastolle ulkomaalaislain muutokseen liittyviin tehtävämuutoksiin turvapaikkatutkinnassa ja 2 000 000 siirtona momentilta 28.70.20 Älykäs Maahanmuuttovirasto -hankkeen rahoitukseen sekä vähennyksenä 169 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio4 631 000
2016 talousarvio79 155 000
2015 tilinpäätös29 904 000
2014 tilinpäätös26 809 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 631 000 euroa.