Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 966 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201620172018Yhteensä
vuodesta 2016
lähtien
     
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus    
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset2 6285 723-8 351
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)    
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset5 0001 7502507 000
Menot yhteensä7 6287 47325015 351
Hätäkeskuslaitos2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta3 890 0003 890 0003 890 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl2 811 0002 800 0002 800 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 740 0001 750 0001 750 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa72 07968 67954 925
Henkilötyövuodet664627590
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)7 7008 2008 800
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään11,410,79,7
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään15,914,713,2
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)3,34-3,34
    
Henkiset voimavarat   
Henkilöstön määrä647630600
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,163,183,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään17,51816

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot72 03158 64656 026
Bruttotulot2 9753 0563 060
Nettomenot69 05655 59052 966
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta12 425  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 526  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot2 8513 0003 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset13592 1102 110
— osuus yhteiskustannuksista897820820
Kustannukset yhteensä2 2562 9302 930
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)5957070
Kustannusvastaavuus, %126102102

Määrärahan tasokorotus 1,44 milj. euroa on tarkoitus vuonna 2016 käyttää Erica-tietojärjestelmän lisääntyneiden menojen kattamiseen. Tarkoitukseen ehdotetaan siirrettäväksi lisäksi 3,5 milj. euroa momentilta 28.70.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Erica-tietojärjestelmä (siirto momentilta 28.70.20)3 500
Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneet tilat, omavastuu-148
Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden tilojen vuokrasäästö-461
TOTI-investointi, kertaluonteisen erän poistuminen-4 256
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto, kertaluonteisen erän poistuminen-2 441
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-10
Palkkaliukumasäästö-181
Palkkausten tarkistukset322
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)1 440
Toimintamenojen tuottavuussäästö-244
Toimintamenosäästö (HO 2015)-150
Vuokramenojen indeksikorotus53
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-48
Yhteensä-2 624

2016 talousarvio52 966 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio-436 000
2015 talousarvio55 590 000
2014 tilinpäätös70 157 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 171 000 euroa talousarvioesityksen 52 966 000 euroon nähden on siirtoa momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.


2016 talousarvio52 795 000
2015 IV lisätalousarvio1 600 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio-436 000
2015 talousarvio55 590 000
2014 tilinpäätös70 157 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 52,795 milj. euron määrärahaa, joka on 2,795 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin lisäksi 1,6 milj. euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton turvaamiseen, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vuoden 2016 toiminnan tasoon.

Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2014 lopussa valmiiksi mittavan rakenneuudistuksen, jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoitiin kuuteen hätäkeskukseen aiemman 15 sijaan. Uudistuksen viimeisenä vaiheena otetaan käyttöön Erica-järjestelmä, joka mahdollistaa verkottuneen hätäkeskustoiminnan. Näin voidaan reagoida paremmin ruuhka- ja häiriötilanteisiin, myös yhteistyö hätäkeskusten sekä viranomaisten johto- ja tilannekeskusten välillä tulee helpottumaan. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa huhtikuussa 2017.

Valiokunta toteaa, että erityisesti Erica-järjestelmän toteutus viranomaisten turvallisuusverkon (TUVE) sisälle on vaatinut huomattavasti enemmän suunnittelu- ja toteutusaikaa kuin mitä toimitussopimusta vuonna 2011 tehtäessä arvioitiin. Valiokunta pitää perusteltuina saamiaan tietoja Erica-hankkeen aikataulun viivästymiseen ja kustannusten nousuun johtaneista syistä. Yleisesti valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena kiinnittää vakavaa huomiota valtion ict-menoihin sekä hankkeiden ohjaukseen ja viivästyksiin ja pitää kustannusten minimoimiseksi välttämättömänä, että valtion hankeosaaminen varmistetaan kaikilla tasoilla.

Valiokunta toteaa, että Hätäkeskuslaitokselle ehdotetut toimintamenot ovat suhteellisen pienet, mikä valiokunnan saaman selvityksen mukaan vaikeuttaa toimintaa ja voi johtaa jopa henkilöstövähennykseen. Näin ollen on välttämätöntä, että hallitus seuraa tarkasti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenojen riittävyyttä ja varmistaa kansalaisten ja viranomaisten hätäkeskuspalveluiden häiriöttömän saatavuuden.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 365 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-365 000
2016 talousarvio52 795 000
2015 tilinpäätös56 754 000
2014 tilinpäätös70 157 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 365 000 euroa.