Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 774 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään18 12017 20016 300
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään162020
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja riskejä vastaavasti onnettomuustilanteissa, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen. Pelastustoimen toimintavalmiutta pyritään ylläpitämään vähintään sillä tasolla, joka on määritelty pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa.

Pelastustoimen palvelutasopäätökset noudattavat pelastuslakia ja ohjetta palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta.

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten osana kansallista riskiarviota. Pelastustoimen osuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan. Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.

Ministeriö vahvistaa yhteistyötä aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden kanssa. Keskus- ja aluehallinnon uudistaminen vaikuttaa myös pelastustoimeen ja erityisesti aluehallintovirastojen rooliin pelastustoimen järjestelmässä.

Väestön suojaamista kehitetään ottaen huomioon puolustus- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjaukset.

Pelastustoiminta ja varautuminen2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1)99 07496 90096 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät10 51611 00011 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät3 5112 9002 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät30 34521 00021 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät)21 15630 00030 000
— muut tehtävät33 54632 00032 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 605050
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 865050

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee pelastustoimen osaamista ja pelastustoiminnan kansainväliseen avunantoon varautumista.

Vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia. Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Pelastustoimi2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään49 30843 56046 080
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään205172172
AMK-tutkintojen määrä, kpl 234030
Panokset   
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta115,7110,696,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet10510188
— Sisäministeriön henkilötyövuodet21-
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet3,73,73,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi)54,95
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa)12 62212 50012 200
Toiminnan tehokkuus   
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet9859951 050
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja1 4091 3201 600
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään27 38627 10026 500
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään152152148
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4)3,273,083,00
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat5,715,05,0
Henkiset voimavarat   
Pelastusopiston henkilöstön määrä10410189
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön määrä (kv. pelastuspalvelu)666
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,53,43,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään4,76,56,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot19 76518 54416 900
Pelastustoimen bruttotulot5 0434 1464 126
Nettomenot14 72214 39812 774
— Pelastusopisto12 96712 49310 903
— Sisäministeriö1 3421 4551 421
— Kansainvälinen pelastuspalvelu413450450
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 624  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 265  

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 2651 2001 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset392532444
— osuus yhteiskustannuksista714968831
Kustannukset yhteensä1 1061 5011 275
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)159-301125
Kustannusvastaavuus, %11480110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palopäällystökoulutus, kertaluonteisen erän poistuminen-250
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv)-65
Ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen, kertaluonteisen erän poistuminen-1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-10
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-551
Palkkaliukumasäästö-47
Palkkausten tarkistukset43
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)393
Toimintamenojen tuottavuussäästö-66
Toimintamenosäästö (HO 2015)-80
Vuokramenojen indeksikorotus22
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-13
Yhteensä-1 624

2016 talousarvio12 774 000
2015 talousarvio14 398 000
2014 tilinpäätös16 362 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 133 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 12 774 000 euroon nähden on 641 000 euroa, mistä 400 000 euroa on siirtoa momentille 32.40.05 pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontatehtävien sekä pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien määrärahan siirtämisestä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle sekä 241 000 euroa siirtoa momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.


2016 talousarvio12 133 000
2015 IV lisätalousarvio-800 000
2015 talousarvio14 398 000
2014 tilinpäätös16 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 133 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 54 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 7 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio-61 000
2016 talousarvio12 133 000
2015 tilinpäätös13 598 000
2014 tilinpäätös16 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.