Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
              01. Poliisitoimen toimintamenot
              02. Suojelupoliisin toimintamenot
              20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
              21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 717 972 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sakon muuntorangaistuksen laajentamisen peruuttamisesta (sakon täytäntöönpanosta annettu laki 672/2002, muut. 671/2015). Sakon muuntorangaistusta koskeva lainsäädäntöuudistus jää toteutumatta, jonka vuoksi poliisin lisäresurssitarve säädösmuutoksien toteuttamiseksi poistuu.

Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

PORA III -linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään lähes entisellä tasolla. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä, jolloin yleisillä paikoilla tapahtuneiden järjestyshäiriöiden, vahingontekojen ja pahoinpitelyjen määrä voi lisääntyä. Yleisvalvonta ja kansalaisten kokema turvallisuuden tunne heikkenevät. Muihin kuin kiireellisiin tehtäviin käytettävä aika vähenee. Virka-apuihin vastaaminen vaikeutuu ja hidastuu. Poliisin työturvallisuus heikkenee erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.

Liikennekuolemien määrä on kääntynyt nousuun vuonna 2015; Valtioneuvoston tavoite liikennekuolemien puolittamisesta (tavoite 136 kpl/v. 2020 mennessä) vaarantuu. Sen sijaan henkilövahinkoon johtaneiden liikennevahinkojen määrän kehitys on myönteisempää. Liikenneturvallisuusindeksin nousu pysähtyy. Liikennevalvonnan tuottavuus sekä poliisin paljastamien rattijuopumusten ja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten taso pyritään säilyttämään. Teknisin välinein tehtävän liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan, sen sijaan poliisimiehen tekemän liikennevalvonnan määrä vähenee hieman. Raskaan liikenteen valvonnan taso pidetään entisellään.

Valvonta2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv)435408412
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv744757814
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa173 982174 918175 918
Henkilötyövuodet2 4072 4542 425
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa217 627217 735217 450
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa208222217
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 2,9-2,9
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)3,0-2,9
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)2,9-2,8
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv612602590
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv475454
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl338 518400 000440 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl3 8444 0003 800
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl5 5005 4005 400
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl18 49720 00019 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv,   
pl. rajatarkastustoiminta2)192011
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk273090
Suoritteet   
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl1 046 888980 0001 000 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, %202017
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)9,410,09,0

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

2) 2015 alkaen rajatarkastustoiminta kirjattu omalle koodilleen

Hälytystoiminta2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv)880828848
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa87 26188 19489 952
Henkilötyövuodet1 1901 1821 180
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa110 370110 777111 740
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa169148172
Palvelukyky ja laatu   
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min9,510,110,1
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min17,918,018,7
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä)70,972,070,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä)92,290,089,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)3,1-3,2
Suoritteet   
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl25 23725 00025 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl653 140750 000650 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl1 046 888980 0001 000 000

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Rikostorjunta

Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen heikkenevät. Tämä osaltaan heikentää omaisuusrikosten selvitysasteita. Tämä on huolestuttavaa ottaen huomioon mm. voimakas kasvutrendi ulkomaisen ns. hit and run -tyyppisen omaisuusrikollisuuden vallatessa yhä enemmän alaa Suomen rikollisuuskentässä. Poliisin mahdollisuudet aikaa ja resursseja vaativaan pitkäjänteiseen työhön piilorikollisuuden paljastamiseksi tulevat jonkin verran heikkenemään. Tämä tulee näkymään etenkin törkeän huumerikollisuuden vähentyneenä paljastamisena. Resurssien vähentyminen voi näkyä selvitysasteen heikkenemisen ja piiloon jäävän rikollisuuden lisääntymisen lisäksi myös pidentyneinä tutkinta-aikoina. On myös huomioitava, että v. 2014 alussa tulleet keskeiset esi- ja poliisitutkintaa säätelevät säädösuudistukset (poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolait) sekä niiden ohella EU:n piirissä annetun käännös- ja tulkkausdirektiivin voimaan saattaminen asettavat poliisille velvoitteita, jotka ovat omiaan jo sinällään pidentämään tutkinta-aikoja.

PTR-toiminnan rakennetta on uudistettu vuoden 2014 alussa ja toiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia. PTR-toiminnassa tapahtuvassa rikostorjunnassa poliisin yksiköt ovat kiinteästi mukana päivittäistoiminnassa, poliisiyksiköihin on perustettu RTA-yksiköitä.

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)757372
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa282 552284 426261 526
Henkilötyövuodet3 8853 9293 662
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa360 645360 599342 699
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa1 2421 2551 293
Palvelukyky ja laatu   
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään47,545,043,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk112113115
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään36,135,934,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään75,775,674,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään469453500
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet427417330
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl737373
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl950950950
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,9-2,9
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,6-2,6
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,8-2,8
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,7-2,6
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,6-2,6
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,7-2,7
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,5-3,3
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet404050
Suoritteet   
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset621 248667 293640 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä290 455287 432265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa58,25545
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa47,74535
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl1 973 1 8441 600
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl2 2012 1332 200
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl643573560
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl35 29932 84733 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä8641 049830

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja tukee poliisin ennalta estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Ulkomaalaislupa-asioiden toimivallan siirtoa Maahanmuuttovirastolle valmistellaan. Lisäksi saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle v. 2016 alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus, kehittäminen ja kysyntää vastaava resursointi varmistetaan.

Lupahallinto2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv)1 6511 6931 540
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa64 37061 00051 725
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa   
Henkilötyövuodet843852756
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa60 63461 00051 725
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa444244
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, %106100100
Palvelukyky ja laatu  
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41)3,3-3,3
Suoritteet   
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl1 392 1281 442 7001 164 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä)857 267936 000980 000
— Ajoluvat355 524326 000-
— Aseluvat55 43257 000 60 000
— Turva-alan luvat56 84161 00062 000
— Ulkomaalaisluvat55 04350 00050 000
— Muut luvat12 02112 70012 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupavalvonta2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään)206205205
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa-5 8166 6158 777
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa16 64416 80817 200
Suoritteet   
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl-72 00072 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrä sovitetaan määrärahapuitteisiin. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuottavuus   
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv192290413
Julkaisut/tutkimuksen htv:t3,03,83,5
Taloudellisuus   
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa25 90025 20025 000
Henkilötyövuodet203199193
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa278230200
Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa276260260
Palvelukyky ja laatu   
Perustutkintokoulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, %94,797,097,0
Suoritteet   
Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden13,46,09,0
Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä146320160
Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä13315467

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa134 987134 496130 788
Henkilötyövuodet1 0431 0551 016
    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa46 62446 30244 611
Henkilötyövuodet710701675
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa58 09658 06358 085

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan tarkasteluun.

Henkiset voimavarat2014
toteutuma1)
2015
arvio
2016
tavoite
    
Henkilötyövuodet2)10 0789 9669 716
Naisia, %-osuus29,429,529,5
Poliisimiehet, htv7 4267 3257 100
Naisia, %-osuus15,615,715,7
Opiskelijat, htv3)166161173
Naisia, %-osuus27,727,824,8
Muu henkilöstö, htv2 4862 4802 443
Naisia, %-osuus70,670,770,7
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla10,310,410,4
Sairauspoissaolot, pv/htv10,410,010,0
Työtyytyväisyysindeksi--3,3

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 219 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150 htv. Vuoden 2015 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv (75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja).

2) Vuoden 2014 ja 2015 htv-määrässä mukana Suojelupoliisi (n. 240 htv)

3) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot805 473812 680786 467
Bruttotulot85 41178 50068 495
Nettomenot720 062734 180717 972
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta14 293  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle25 653  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot72 51070 12060 115
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset70 00970 12060 115
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)2 501--
Kustannusvastaavuus, %104100100

Määrärahan tasokorotus vajaat 20 milj. euroa vuonna 2016 on osa sisäisen turvallisuuden resurssien lisäystä ja sillä on tarkoitettu rahoitettavan myös Vitja-tietojärjestelmän tarpeita ja maan ylimmän johdon henkilösuojauksen tehostamistarpeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
POHAn vuokramenot (siirto momentilta 26.01.01)355
Poliisin terrorismin torjunnan lisämääräraha vuodelle 2015-2 700
Poliisiopiskelijoiden ateriatuen muutos-26
Poliisiopiskelijoiden korkeakoulutuen muutos-312
PORA-hanke (siirto momentilta 28.40.01)75
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv)-175
Siirto momentille 26.10.02-19 006
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)-120
Turvapaikkamenojen lisäys4 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-266
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-6 048
Palkkaliukumasäästö-2 384
Palkkausten tarkistukset4 296
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)19 953
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3 611
Toimintamenosäästö (HO 2015)-4 112
Vuokramenojen indeksikorotus570
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-697
Tasomuutos-6 500
Yhteensä-16 208

2016 talousarvio717 972 000
2015 III lisätalousarvio1 366 000
2015 I lisätalousarvio770 000
2015 talousarvio734 180 000
2014 tilinpäätös731 422 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 729 191 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 717 972 000 euroon nähden on 11 219 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 9 000 000 euroa turvapaikanhakijamäärän voimakkaan kasvun johdosta tarvittavina lisäresursseina poliisin alkuvaiheen rekisteröintiin, tutkintaan, maastapoistamistoiminnon palkkakustannuksiin, laitehankintoihin ja muihin menoihin, 3 200 000 euroa harmaan talouden torjuntaohjelman erillisrahoituksen jatkamiseen, johon käytetään lisäksi 3 200 000 euroa momentin sisäisin siirroin ja yhteensä 1 019 000 euroa siirtona momenteilta 26.01.01, 26.20.01, 26.30.01, 26.30.02 ja 26.40.01 liittyen poliisille perustettavaan ICT-keskukseen sekä vähennyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentille 26.20.01 sisäisen turvallisuuden määrärahan uudelleenallokointina.


2016 talousarvio729 191 000
2015 III lisätalousarvio1 366 000
2015 I lisätalousarvio770 000
2015 talousarvio734 180 000
2014 tilinpäätös731 422 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentilta on siirretty 19,006 milj. euroa suojelupoliisin toimintamenoja sen omalle uudelle toimintamenomomentille (mom. 26.10.02), joten momentin määräraha 729,191 milj. euroa on 14,02 milj. euroa enemmän kuin vastaavat toimintamenot vuonna 2015. Momentilla on otettu huomioon lisäyksenä mm. 17,953 milj. euron osuus sisäministeriön hallinnonalalle osoitetusta yhteensä 28,5 milj. euron sisäisen turvallisuuden lisämäärärahasta. Valiokunta pitää kaiken kaikkiaan erittäin tarpeellisena sisäiseen turvallisuuteen ehdotettuja määrärahalisäyksiä ja toteaa, että viranomaisilla tulee olla realistiset mahdollisuudet hoitaa niille osoitetut tehtävät.

Poliisimiesten määrän arvioidaan budjettiesitystä täydentävän esityksen myötä laskevan hieman aiempien vuosien tasosta. Määrä on kuitenkin selvästi suurempi kuin mitä lokakuussa 2015 arvioitiin. Valiokunta toteaa, että esitettyyn määrärahan korottamiseen ja samalla poliisimiesten määrään vaikuttaa oleellisesti turvapaikanhakijoiden määrän kasvu. Lisävoimavaroja kohdistetaan mm. poliisin suorittamaan alkuvaiheen rekisteröintiin, tutkintaan, maastapoistamistoiminnon palkkakustannuksiin ja laitehankintoihin. Kokonaiskustannusten minimoimiseksi valiokunta pitää tarpeellisena, että koko turvapaikkaprosessi on riittävästi resursoitu ja toimii tehokkaasti. Samalla on kuitenkin välttämätöntä säilyttää riittävä turvallisuuden taso myös poliisin muiden tehtävien osalta.

Valiokunta pitää erittäin myönteisenä, että hallitus päätti jatkaa poliisin harmaan talouden torjunnan erillisrahoitusta 6,4 milj. eurolla vuonna 2016. Tehostamisrahalla on ollut huomattava merkitys poliisin suorituskykyyn. Summa on noin 20 prosenttia poliisin talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan vuosittaisista kokonaiskustannuksista, ja sen avulla noin 80 rikostutkijaa voi jatkaa työtään. Valiokunta korostaa, että talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan panostaminen on valtion talouden kannalta kannattavaa. Vuosina 2012—2014 poliisi on saanut haltuun omaisuutta yhteensä 123,9 milj. euron arvosta, joka vastaa noin 95 000 euroa/henkilötyövuosi, kun yhden henkilötyövuoden kustannus on noin 65 000 euroa. Valiokunta pitääkin tarpeellisena, että rahoitusta jatketaan koko kehyskauden ajan.

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa paikallispoliisitoimintaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuneiden tehtävien hoitoon.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 729 491 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu automaattisten nopeusvalvontalaitteiden uusimisesta ja lisäämisestä niin, että laitteet mahdollistavat entistä tarkemmin nopeuksien ylittämisen valvonnan.


2016 I lisätalousarvio1 700 000
2016 talousarvio729 491 000
2015 III lisätalousarvio1 366 000
2015 I lisätalousarvio770 000
2015 talousarvio734 180 000
2014 tilinpäätös731 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 895 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 000 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 Vitja-hankkeen rahoitukseen sekä vähennyksenä 5 026 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 69 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen ja 800 000 euroa siirtona momentille 26.40.01 turvapaikkatutkinnan keskittämisen johdosta, mihin liittyen hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 64/2016).


2016 II lisätalousarvio-895 000
2016 I lisätalousarvio1 700 000
2016 talousarvio729 491 000
2015 tilinpäätös736 316 000
2014 tilinpäätös731 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 895 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 26.01.50 poliisin todistajansuojeluohjelman mukaisen sopeutumisavustuksen maksamiseen.


2016 III lisätalousarvio-10 000
2016 II lisätalousarvio-895 000
2016 I lisätalousarvio1 700 000
2016 talousarvio729 491 000
2015 tilinpäätös736 316 000
2014 tilinpäätös731 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.