Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sisäministeriön toimintamenot
              03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot
              20. Tietohallinnon yhteiset menot
              (22.) EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan
              23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
              24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
              29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:

Sisäministeriö

Sisäministeriö toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen, Hätäkeskuslaitoksen sekä maahanmuuttohallinnon strategisia tavoitelinjauksia ja toiminnallisia tulostavoitteita, jotka on tarkemmin kerrottu pääluokan eri lukujen perusteluissa.

Hallinnonalan tietohallinto

Sisäministeriön tietohallinto vastaa ministeriön ja hallinnonalan yhteisen tietohallinnon kehittämisestä, strategisesta ohjauksesta, valvonnasta ja tietoturvallisuudesta. Sen tulosohjaukseen kuuluva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) hankkii, kehittää ja ylläpitää hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut.

EU:n rahastot

Sisäministeriö vastaa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007 kansallisesta hallinnoinnista. Vuoden 2016 aikana yleisohjelmaa toimenpanevista rahastoista rahoitettavien hankkeiden toimeenpano on päättynyt ja viimeiset vuosiohjelmat raportoidaan.

Rahoitusohjelmakaudelle 2014—2020 on perustettu EU:n sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa: Sisäisen turvallisuuden rahasto ja Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu kahteen rahoitusvälineeseen: ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline ja poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline. Sisäisen turvallisuuden rahastosta voidaan rahoittaa hankkeita tai toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa ja rajavalvontaa, tuetaan jäsenvaltion valmiuksia poliisiyhteistyön, rikollisuuden torjunnan ja ehkäisemisen sekä kriisinhallinnan alueilla EU:n sisäisen turvallisuuden strategian mukaisesti. Tuen tavoitteena on jäsenvaltioiden toimintakyvyn vahvistaminen, todistajien ja rikosten uhrien suojelu- ja tukitoimien kehittäminen, yhteistyön ja koordinaation edistäminen tiedonvaihdon osalta, eurooppalaisen lainvalvontaviranomaiskulttuurin edistäminen koulutuksen kautta, riskien ja uhkien perusteellisen kartoittamisen vahvistaminen jäsenvaltioissa, tehokkaampi koordinaatio EU- ja kansallisella tasolla kriisien osalta ja jäsenvaltioiden kriittisten infrastruktuurierojen suojelukapasiteetin vahvistaminen kaikilla aloilla. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan tukea toimia, jotka vahvistavat ja kehittävät yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tukevat laillista maahanmuuttoa ja edistävät kotoutumista, kehittävät palauttamisstrategioita ja lisäävät jäsenvaltioiden yhteisvastuuta ja vastuunjakoa. Sisäministeriö vastaa rahastojen kansallisesta hallinnoinnista.

Siviilikriisinhallinta

Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia kehitetään ja ylläpidetään, jotta lähetettävien asiantuntijoiden osallistumistaso ja asiantuntemus vastaavat Suomen prioriteetteja. Siviilikriisinhallintatoiminnoissa edistetään kokonaisvaltaisuutta yhteistyöllä sotilaallisten ja siviilivoimavarojen käytössä. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä kanssakäymistä ja tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta.

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 817 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa.
 • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
 • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
 • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
 • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Henkilötyövuodet256210203
Sairauspoissaolot (pv/htv)7,57,57,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,73,83,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot22 55816 90915 017
Bruttotulot920500200
Nettomenot21 63816 40914 817
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 941  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 077  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
POHAn vuokramenot (siirto momentille 26.10.01)-355
Poliittinen toiminta (HO 2015)-65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 26.10.01 (2 htv)175
Siirto momentilta 26.30.01 (1 htv)65
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01)-250
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv)-894
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
Palkkaliukumasäästö-97
Palkkausten tarkistukset112
Toimintamenojen tuottavuussäästö-108
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)8
Yhteensä-1 592

2016 talousarvio14 817 000
2015 I lisätalousarvio-295 000
2015 talousarvio16 409 000
2014 tilinpäätös21 774 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 14 817 000 euroon nähden on 40 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 118 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 78 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.


2016 talousarvio14 857 000
2015 IV lisätalousarvio104 000
2015 I lisätalousarvio-295 000
2015 talousarvio16 409 000
2014 tilinpäätös21 774 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 134 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-134 000
2016 talousarvio14 857 000
2015 tilinpäätös16 218 000
2014 tilinpäätös21 774 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 134 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 76 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen EU:n pysyvään edustustoon perustettavan maahanmuuton erityisasiantuntijan menoihin.


2016 III lisätalousarvio-76 000
2016 II lisätalousarvio-134 000
2016 talousarvio14 857 000
2015 tilinpäätös16 218 000
2014 tilinpäätös21 774 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 76 000 euroa.

03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 000 euroa.

Selvitysosa: Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) tuottaa valtioneuvostolle ja turvallisuusviranomaisille korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintäteknisiä (ICT) palveluja sekä niihin liittyviä integraatiopalveluja.

HALTIKin palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä palvelu- ja asiantuntijatuloilla rahoitetaan toiminnasta aiheutuvat menot.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

HALTIKin keskeisin tavoite on palvelutuotannon turvaaminen asiakastarpeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti. Turvallisuusverkon käyttäjillä on merkittäviä tietohallintohankkeita ja järjestelmien kokonaisuudistuksia, joiden onnistuminen on kriittisten järjestelmien ylläpidon ohella koko kehyskauden tärkeimpiä tavoitteita.

Palvelukohtaiset tavoitteet:

 • — Tietoliikennepalvelu tuottaa muiden palveluiden käytön edellyttämät tietoliikenneyhteydet ja palvelut. Tietoliikenteen palvelutaso säilytetään korkealla tasolla ja poikkeamatilanteiden lukumäärää kyetään pienentämään.
 • — Datacenterpalvelu tuottaa kapasiteetti- ja laitetilapalveluita, joilla säilytetään ja varmistetaan tietojärjestelmien kokonaistoimivuus korkealla tasolla.
 • — Integraatio- ja sovellusalustapalveluilla mahdollistetaan asiakkaiden tietojärjestelmien joustava sijoitus sekä järjestelmäriippumaton tiedonvaihto.
 • — Tietojärjestelmien ylläpitopalvelu painottuu turvallisuuskriittisten tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.
 • — Päätelaitepalvelu tuottaa vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden elinkaarimallin mukaisen palvelun taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaasti.
 • — Viestintäpalvelu varmistaa, että sisäisen turvallisuuden toimijoiden viestintäratkaisujen käytettävyys säilyy korkealla tasolla ja viranomaisten tavoitettavuus on teknisesti mahdollista.
 • — ServiceDesk -palvelu tuottaa yhtenäisen prosessin mukaiset toimivat palvelut tehokkaasti.
 • — Aluepalvelu tuottaa tietoteknisiä tukipalveluita alueellisesti asiakkaiden operatiivisten tehtävien tukemiseksi joustavasti ja tehokkaasti.
 • — HALTIK toteuttaa turvallisuusverkon käyttäjien keskeiset kehityshankkeet menestyksekkäästi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden toimenpiteet
 • — Tietoliikenteen häiriötön toiminta turvataan kaikissa oloissa ja verkkoturvallisuutta parannetaan.
 • — Keskitetään palvelimia ja rationalisointia pääsaleihin jatketaan.
 • — Kehitetään järjestelmien käytön tukea ja ongelmanratkaisua edelleen.
 • — Palvelupyynnöt vastaanotetaan asiakkaan näkökulmasta yhdessä virtuaalisesti toimivassa palvelupisteessä.
 • — Parannetaan palvelun laatua ja kehitetään toimintaa edistämällä palvelunhallinnan prosesseja.
 • — Projektitoiminnan laatua parannetaan yhtenäistämällä projektikäytäntöjä, testausprosesseja ja käyttöönottamalla järjestelmäarkkitehtuurien hallinnan ja järjestelmäkehityksen työkaluja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet mittareilla esitettynä2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuettavien päätelaitteiden lkm/htv164228229
Virtualisointisuhde (loogisia palvelimia/fyysinen palvelin)5,776,006,20
Vastaanotetut palvelupyynnöt/htv11 06411 00011 000
Vastaanotetut palvelupyynnöt (SLA-%)92,887,588,0
Suoritteet ja julkishyödykkeet   
Tuettavat päätelaitteet, kpl19 30930 00030 000
Videoneuvottelut, kpl178 982250 000260 000
Vastaanotetut palvelupyynnöt, kpl221 278240 000240 000
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys (1—5)2,903,033,10
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
Henkiset voimavarat2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Työtyytyväisyysindeksi3,03,53,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv10,487,8
Henkilöstö yhteensä, htv411420375
— josta vakinaisessa palvelussuhteessa352358316
Naisia, %-osuus323636

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot65 85763 00060 700
Bruttotulot65 62562 97860 678
Nettomenot2322222
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta230  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle19  

2016 talousarvio22 000
2015 talousarvio22 000
2014 tilinpäätös21 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 000 euroa.

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 8 917 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin, Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin sekä S-TUVE-verkon ylläpitomenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Sisäiset palveluostot (TUVE)6 400 000
Verkkomaksut (S-TUVE)2 400 000
Muut sisäministeriön hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot117 000
Yhteensä8 917 000

2016 talousarvio8 917 000
2015 talousarvio8 917 000
2014 tilinpäätös12 890 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 8 917 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin, Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin sekä S-TUVE-verkon ylläpitomenoihin.

(22.) EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio4 603 000
2014 tilinpäätös21 500 000

23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) enintään 33 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteisrahoitteisesta toiminnasta saatavat tulot.

Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutuvat menot.

Selvitysosa: Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus vastaa sisäministeriön ohjauksessa kokonaisvaltaisesti siviilikriisinhallinnan operatiivisesta toiminnasta: koulutuksesta, rekrytoinnista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, materiaali- ja logistiikkavalmiuksista sekä vaadittavasta tilannekuvasta.

Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvien henkilöiden aiheuttamat menot maksetaan momentilta 24.10.21.

Sisäministeriö asettaa toiminnalle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

 • — Kriisinhallintakeskus kouluttaa Suomen osallistumistasoa vastaavan määrän siviiliasiantuntijoita lähetettäväksi siviilikriisinhallintatehtäviin.
 • — Kriisinhallintakeskus lähettää vuositasolla asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin valtioneuvoston linjausten mukaisesti.
 • — Naisten osuus lähetettävistä asiaintuntijoista pysyy edelleen Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskitasoa korkeammalla.
 • — Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien toiminta on suunnitelmallista ja kustannustehokasta kohdistuen perustehtäviin.

Toiminnan tunnuslukuja

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Siviilikriisinhallintakoulutettavapäivät2 2391 4001 400
Koulutettavapäivän hinta361375375
Hyväksytyt/ehdolle asetetut asiantuntijat0,440,60,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot1 4811 7891 509
Bruttotulot385070
Nettomenot1 4431 7391 439
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta99  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle95  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kriisinhallintakeskus, kertaluonteisen erän poisto-300
Yhteensä-300

2016 talousarvio1 439 000
2015 talousarvio1 739 000
2014 tilinpäätös1 439 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) enintään 33 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteisrahoitteisesta toiminnasta saatavat tulot.

Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutuvat menot.

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 13 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 513—516/2014) toteuttamiseen

2) edellä mainittujen rahastojen toteuttamiseen tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin kohdennettavan, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä rahastojen toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) hankkeisiin ja toimiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen Euroopan unionin asetusten salliessa

4) siirtomenojen maksamiseen.

Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa: Rahoitusohjelmakaudelle 2014—2020 perustettiin EU:ssa sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa: sisäisen turvallisuuden rahasto sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Jäsenvaltion velvollisuudet rahastoihin liittyen määritellään rahastokohtaisissa asetuksissa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 513/2014, 515/2014 ja 516/2014) sekä hallinnointia koskevassa horisontaaliasetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014). Sisäministeriö vastaa rahastojen kansallisesta koordinoimisesta ja toimii rahastojen nimettynä vastuu- ja tarkastusviranomaisena.

Komissiosta saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.26.98. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Rahastoista rahoitettavilla hankkeilla ja toimilla tulee pääsääntöisesti olla kansallista rahoitusta niiden toimeenpanoa varten.

Sisäisen turvallisuuden rahasto jakaantuu kahteen rahoitusvälineeseen: ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

Rahastot, joissa on perusosa, sisältävät myös ns. muuttuvan osan. Tällöin rahastoista on mahdollista saada kansallisiin ohjelmiin perusosan lisäksi rahoituksen muuttuvaa osaa tiettyjen erityistoimen toteuttamiseen sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta uudelleensijoitettujen pakolaisten vastaanottamiseen. Erityistoimista mahdollisesti saatavan rahoitusosuuden suuruus ei ole vielä tiedossa. Kunkin maan rahoitusosuudet määritellään rahastokohtaisissa asetuksissa.

Uudelleensijoitettujen pakolaisten vastaanotosta saatava rahoitus voi kasvattaa merkittävästi Suomen rahastosta saamaa määrärahaa. Rahoitus myönnetään jäsenvaltioille kahden vuoden välein ja sen saamiseksi pakolaisten on tullut saapua Suomeen rahoituksen myöntämistä edeltävällä kahden vuoden ajanjaksolla. Yhdestä uudelleensijoitetusta pakolaisesta maksettava kertakorvaus on 6 000 euroa tai EU:n uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisten ryhmien osalta 10 000 euroa pakolaista kohti.

Teknisen avun suuruus tulee koostumaan perusosan lisäksi noin 5 %:n osuudesta jäsenvaltiolle myönnetyn rahaston kokonaissummasta (perusosa + muuttuva osa). Teknistä apua käytetään yksinomaan rahastojen hallinnoinnista vastuuviranomaiselle aiheutuviin kustannuksiin.

Vuosina 2014—2020 toteutettavien sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien rahoituksen kokonaismääräksi arvioidaan muodostuvan noin 113 milj. euroa.

Vuosien 2014—2015 maksatukset siirtyvät osittain vuodelle 2016 ohjelmien viivästyneen käynnistymisen takia.

Koko ohjelmakauden 2014—2020 arvioidut rahoitusosuudet (perusosat) (1 000 euroa)

Rahastot 
  
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, perusosa23 489
Sisäisen turvallisuuden rahasto, ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline, perusosa1)36 935
Sisäisen turvallisuuden rahasto, poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline15 682

1) Jäsenvaltio voi käyttää enintään 40 prosenttia perusosasta rahoittaakseen operatiivista tukea.

Rahastojen arvioidut maksatukset vuonna 2016 (1 000 euroa)

 2016
  
Sisäisen turvallisuuden rahasto7 000
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto6 080
Yhteensä13 080

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksatusaikataulujen muuttuminen8 384
Tasomuutos-1 592
Yhteensä6 792

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio13 080 000
2015 talousarvio6 288 000
2014 tilinpäätös10 480 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 47 260 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 34 180 000 euroa talousarvioesityksen 13 080 000 euroon nähden aiheutuu AMIF-ohjelman hätärahoitustoimenpiteiden rahoituksesta, EU:n turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista, uudelleensjoittamistoimista sekä AMIF- ja ISF-rahasto-ohjelmien käynnistymisestä. Määrärahan suuruutta tarkennetaan tarvittaessa EU-rahoituksen varmistuttua. EU:lta saatavaa lisärahoitusta suunnataan kasvaneisiin valtion ja muun julkisen puolen turvapaikkamenoihin.

Komissiosta saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.26.98.


2016 talousarvio47 260 000
2015 IV lisätalousarvio8 000 000
2015 talousarvio6 288 000
2014 tilinpäätös10 480 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 47 260 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 513—516/2014) toteuttamiseen

2) edellä mainittujen rahastojen toteuttamiseen tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin kohdennettavan, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä rahastojen toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) hankkeisiin ja toimiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen Euroopan unionin asetusten salliessa

4) siirtomenojen maksamiseen.

Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 63 019 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.29-122
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-1 388
Tasomuutos4 000
Yhteensä2 490

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio63 019 000
2015 talousarvio60 529 000
2014 tilinpäätös69 715 872

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 63 019 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 11 981 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että määrärahan taso on ollut riittämätön vastaamaan tämän hetkiseen toimintamenojen tasoon ja mm. hankkeiden arvonlisäveron käsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.


2016 II lisätalousarvio11 981 000
2016 talousarvio63 019 000
2015 tilinpäätös80 393 632
2014 tilinpäätös69 715 872

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 11 981 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu mm. turvapaikanhakijoiden arvonlisäverollisten vastaanottopalveluiden menojen merkittävästä kasvusta, Rajavartiolaitoksen maksamista yhteisöarvonlisäveromenoista sekä poliisin suurivolyymisiin toimintoihin ja hankkeisiin liittyvistä arvonlisäveromenoista.


2016 III lisätalousarvio40 000 000
2016 II lisätalousarvio11 981 000
2016 talousarvio63 019 000
2015 tilinpäätös80 393 632
2014 tilinpäätös69 715 872

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
Suomen meripelastusseura204 000
Ålands Sjöräddningssällskap11 000
Yhteensä215 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Järjestötukien säästö (HO 2015)-33
Yhteensä-33

2016 talousarvio215 000
2015 talousarvio248 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.


2016 talousarvio215 000
2015 talousarvio248 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
Suomen meripelastusseura204 000
Ålands Sjöräddningssällskap11 000
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus10 000
Yhteensä225 000

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 26.10.01 todistajansuojeluohjelman mukaisen sopeutumisavustuksen maksamiseen.


2016 III lisätalousarvio10 000
2016 talousarvio215 000
2015 tilinpäätös248 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
Suomen meripelastusseura204 000
Ålands Sjöräddningssällskap11 000
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus10 000
Yhteensä225 000

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 017 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF6), IGC7), IOM, ICMPD8), COSPAS-SARSAT9) ja ICAO PKD10)) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Poliisin kansainvälisessä yhteistyössä ja sen kehittämisessä erityinen pääpaino on EU:n puitteissa suoritettavalla poliisiyhteistyöllä sekä lainsäädännön että käytännön toiminnan tasolla. Huomiota kiinnitetään myös lähialueyhteistyön, YK:n ja Euroopan neuvoston sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden piirissä tapahtuvaan poliisin toimialaan liittyvään kehitykseen.

IGC:ssä käsitellään kaikkia kansainvälisten maahanmuuttovirtojen hallintaan liittyviä merkittäviä kysymyksiä. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on hallitustenvälinen järjestö, joka harjoittaa laaja-alaista siirtolaisuuteen liittyvää toimintaa. ICMPD on riippumaton hallitustenvälinen tutkimuslaitos. Se pyrkii edistämään kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ja keskittyy Länsi- ja Itä-Euroopan kannalta tärkeisiin maahanmuuttokysymyksiin ja toimii Budapest-prosessin sihteeristönä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Interpol526 000
FATF30 000
IGC120 000
IOM265 000
ICMPD5 000
COSPAS-SARSAT45 000
ICAO PKD26 000
Yhteensä1 017 000

2016 talousarvio1 017 000
2015 talousarvio1 017 000
2014 tilinpäätös757 013

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 017 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF6), IGC7), IOM, ICMPD8), COSPAS-SARSAT9) ja ICAO PKD10)) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Policy Planners Network -järjestölle maksettavan jäsenmaksun maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio1 017 000
2015 tilinpäätös802 484
2014 tilinpäätös757 013

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Policy Planners Network -järjestölle maksettavan jäsenmaksun maksamiseen.