Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) eikä avioliittoasetuksen (820/1987) mukaisesti perittäviä maksuja.

Perustetaan 1.4.2016 lukien yksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan yksi hovioikeudenlaamannin (T16) virka.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tuomioistuinmaksulaiksi sekä talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Tuomioistuinmaksulain muutoksella on tarkoitus korottaa mm. oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusasioiden käsittelystä perittäviä maksuja sekä laajentaa maksullisuuden soveltamisalaa. Muutoksilla toteutetaan tuomioistuinmaksutulojen vähintään 20 prosentin kokonaisvastaavuus tuomioistuinten kokonaismenotasosta. Muutosten tuloja lisääväksi vaikutukseksi arvioidaan 15 milj. euroa vuodessa. Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2016.

Lokakuun alusta 2015 lukien tulee voimaan laki oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun muuttamisesta (386/2015). Muutoksenhakua koskevia säädöksiä muutetaan siten, että aiempaa suurempi osuus hovioikeuteen tulevista asioista kuuluu jatkokäsittelylupamenettelyn piiriin. Uudistuksen arvioidaan mahdollistavan vuositasolla 2 milj. euron kustannussäästöt. Muutoksen arvioidaan vähentävän työmäärää ja siten mahdollistavan lainkäyttöhenkilöstön virkojen vähentämisen. Säästöjä arvioidaan saatavan palkkausmenojen vähentymisen lisäksi hallinnon yleiskustannusten alentumisesta.

Hovioikeuksiin saapui yhteensä 10 176 asiaa v. 2014 (9 689 asiaa v. 2013). Saapuvien asioiden määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla v. 2016. Vuonna 2014 saapuneista asioista oli 37 % siviiliasioita ja 63 % rikosasioita. Keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt 5,8 kuukauteen. Asioista 60 % käsiteltiin alle 6 kuukaudessa ja 11 % viipyi hovioikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hovioikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään 1,1 kuukautta koko maan keskiarvon v. 2014. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot pienenevät. Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden osuus vireillä olevista asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksiin saapui v. 2014 noin 491 000 rikos- ja siviilioikeudellista asiaa. Siviilioikeudellisia asioita saapui noin 412 000, joista 85 % tuli vireille suppealla haastehakemuksella. Näitä ns. summaarisia asioita on viime vuosina ollut paljon ja taloudellisen tilanteen vuoksi asiamäärä säilynee korkeana.

Pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden. Yksinkertaiset rikosasiat voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta. Kirjallisesti ratkaistavien rikosasioiden osuuden arvioidaan v. 2016 olevan aiempien vuosien tasolla (n. 33 %).

Rikosasioiden pääkäsittelyn peruuntumisten osalta tavoitteena on, että peruuntumisosuus vähenee nykyisestä noin 20 prosentista. Istuntojen peruuntumistarpeen arvioidaan vähentyvän muun muassa videokuulemisia lisäämällä. Videoyhteyksien käytännöjärjestelyjä pyritään yhdenmukaistamaan asiaa selvittäneen työryhmän esitysten mukaisesti.

Vuoden 2014 lopussa vanhoja, yli vuoden vireillä olleita laajoja riita-asioita oli 3 235 kappaletta eli 38 % vireillä olevista laajoista riita-asioista. Tavoitteena on, että vanhojen asioiden osuus on v. 2016 tätä pienempi. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa v. 2014 oli 4,1 kuukautta ja pääkaupunkiseudun suurissa käräjäoikeuksissa 4,3—8,4 kuukautta. Vuonna 2016 tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista.

Vuoden 2014 lopussa yli vuoden vireillä olleita rikosasioita oli 2 877 kappaletta eli 16 % vireillä olevista asioista. Tavoitteena on, että vanhojen vireillä olevien asioiden osuus on v. 2016 tätä pienempi.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon. Keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 9 kuukautta niissä asioissa, joissa esitutkinta ja syyteharkinta ovat kestäneet yhteensä yli kaksi vuotta. Sama tavoite koskee kaikkia rikosasioita ja tukee näin ollen harmaan talouden torjuntaohjelman tavoitteita. Varsinaisten rikosasioiden käsittelyyn kohdennetaan voimavaroja ruuhkautumisen välttämiseksi siten, että niitä ratkaistaan yhtä paljon kuin niitä saapuu.

Asiantuntija-avusteinen lasten huoltoriitojen sovittelumenettely otettiin käyttöön 1.5.2014 lukien koko maassa. Menettely vakinaistetaan ja sitä sovelletaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa v. 2016.

Hallinto-oikeuksiin saapui 20 488 asiaa v. 2014. Vuonna 2014 suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuolto (30 %), ulkomaalaisasiat (17 %) ja verot (11 %). Vuonna 2016 asiarakenteessa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia aiempaan nähden.

Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,0 kuukautta v. 2014. Asioista 43 % käsiteltiin alle kuudessa kuukaudessa ja 24 % viipyi hallinto-oikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään 1,3 kuukautta koko maan keskiarvon v. 2014. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot säilyvät kohtuullisina. Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden osuus vireillä olevista asioista pysyy alle 10 prosentissa (vuoden 2014 lopussa 1 723 asiaa eli 12 %).

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään ja niitä käsittelee yksinomaan Helsingin hallinto-oikeus. Turvapaikka-asioita saapui yli 1 000 v. 2014. Turvapaikka-asioiden määrän oletetaan kasvavan merkittävästi v. 2016. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Vakuutusoikeuteen saapui 6 765 asiaa v. 2014 (6 696 v. 2013). Asiamäärän arvioidaan pysyvän lähes samalla tasolla.

Markkinaoikeuteen saapuneiden asioiden määrä tulee kasvamaan v. 2016, kun eurooppalaisen patenttituomioistuimen jaosto perustetaan markkinaoikeuden yhteyteen.

Työtuomioistuimeen on 2000-luvulla saapunut vuosittain 100—190 asiaa. Vuonna 2014 saapuneiden asioiden määrä oli 157 ja asiamäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla v. 2016.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 seuraavat alustavat arviot ja toiminnalliset tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite/arvio
    
Hovioikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl9 94210 0009 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk5,86,06,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)1 5601 7001 700
Tuottavuus (työmäärä/htv)555555
    
Käräjäoikeudet   
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl499 575450 000460 000
— Rikosasiat54 24660 00060 000
— Laajat riita-asiat10 51310 50010 500
— Summaariset asiat360 517300 000300 000
    
Keskimääräinen käsittelyaika, kk   
— Rikosasiat4,13,84,0
— Laajat riita-asiat10,110,010,0
— Summaariset asiat2,52,52,5
— Velkajärjestelyasiat5,86,06,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)632640650
Tuottavuus (työmäärä/htv)115120125
    
Hallinto-oikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl19 72721 40024 400
Keskimääräinen käsittelyaika, kk8,08,07,5
Taloudellisuus (€/työmäärä)1 0941 0801 100
Tuottavuus (työmäärä/htv)747373
    
Vakuutusoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl6 7607 0007 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk13,112,012,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)1 1671 1001 100
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)656868
    
Markkinaoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl941700950
Keskimääräinen käsittelyaika, kk5,86,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)4 1245 0004 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)211620
    
Työtuomioistuin   
Ratkaistut asiat, kpl191180180
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,26,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)5 0015 4005 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)222121

Tuomioistuinten suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän noin 45,48 milj. euroa momentille 12.25.10. Niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista edellä mainitun lain perusteella maksuja peritään, voidaan maksuilla kattaa noin 49 %.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot248 436248 210255 323
Bruttotulot713500500
Nettomenot247 723247 710254 823
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta24 383  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle36 709  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Yleiset tuomioistuimet  
Hovioikeudet37 500
Käräjäoikeudet139 000
Työtuomioistuin1 000
Yhteensä177 500
  
Hallintotuomioistuimet 
Hallinto-oikeudet37 300
Markkinaoikeus4 000
Vakuutusoikeus8 000
Yhteensä49 300
  
Tietohallinto- ja muut menot28 023
Yhteensä254 823

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aineistopankkihanke (AIPA) (siirto momentilta 28.70.20)6 000
Harmaan talouden torjunta-1 561
Jatkokäsittelylupauudistus (HO)-2 000
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asiat 2
Teollis- ja tekijänoikeusasioiden (IPR) keskittäminen markkinaoikeuteen-300
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)-64
Turun HO:n (Akatemiatalo) peruskorjauksesta aiheutuva vuokramenojen kasvu200
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvät menot2 800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-86
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-2 623
Palkkaliukumasäästö-797
Palkkausten tarkistukset1 412
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)6 391
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 234
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 124
Vuokramenojen indeksikorotus345
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-248
Yhteensä7 113

2016 talousarvio254 823 000
2015 I lisätalousarvio116 000
2015 talousarvio247 710 000
2014 tilinpäätös260 048 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 261 264 000 euroa.

Perustetaan 1.4.2016 lukien kolme hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kolme hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan neljännen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 254 823 000 euroon nähden on 6 441 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärän ennakoitua suuremmasta kasvusta ja 1 441 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaation­hallintajärjestelmähankkeen (HAIPA) menoihin. Tarkoitus on lisätä hallinto-oikeuksien henkilöstövoimavaroja väliaikaisesti vuoden 2016 ajaksi.

HAIPA-hankkeen tavoitteena on hallinto- ja erityistuomioistuinten koko oikeusprosessiin liittyvän aineiston käsittely sähköisessä muodossa.


2016 talousarvio261 264 000
2015 IV lisätalousarvio150 000
2015 I lisätalousarvio116 000
2015 talousarvio247 710 000
2014 tilinpäätös260 048 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa kaikkein ruuhkautuneimpien tuomioistuinten toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 262 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) eikä avioliittoasetuksen (820/1987) mukaisesti perittäviä maksuja.

Perustetaan 1.4.2016 lukien kolme hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kolme hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 1 526 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.8.2016 lukien voidaan perustaa kaksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa ja yksi käräjätuomarin (T13) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa ja yksi käräjäoikeuden laamannin (T15) virka.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 226 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 1 752 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-1 526 000
2016 talousarvio262 764 000
2015 tilinpäätös247 976 000
2014 tilinpäätös260 048 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 1 526 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.8.2016 lukien voidaan perustaa kaksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa ja yksi käräjätuomarin (T13) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa ja yksi käräjäoikeuden laamannin (T15) virka.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.12.2016 lukien voidaan perustaa yksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan yksi hovioikeudenlaamannin (T16) virka.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio-100 000
2016 II lisätalousarvio-1 526 000
2016 talousarvio262 764 000
2015 tilinpäätös247 976 000
2014 tilinpäätös260 048 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.12.2016 lukien voidaan perustaa yksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan yksi hovioikeudenlaamannin (T16) virka.