Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 5 593 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja 2 §:n muuttamisesta. Muutoksella jatketaan valtioneuvoston jäsenten palkkioiden 5 %:n alennusta.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku -68
Poliittinen toiminta (HO 2015) -1 983
Siirto momentilta 23.01.01 75
Siirto momentilta 26.01.01 75
Siirto momentilta 27.01.01 75
Siirto momentilta 28.01.01 150
Siirto momentilta 29.01.01 75
Siirto momentilta 30.01.01 75
Siirto momentilta 32.01.01 150
Siirto momentilta 33.01.01 150
Siirto momentilta 35.01.01 75
Yhteensä -1 151

2016 talousarvio 5 593 000
2015 talousarvio 6 744 000
2014 tilinpäätös 5 175 842

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 18 000 euroa talousarvioesityksen 5 593 000 euroon nähden aiheutuu palkkion alennuksesta ja tarkistuksesta sivukulujen laskentaan. Yhteensä valtioneuvoston jäsenten seitsemän prosentin palkkiovähennys on vaikutukseltaan 125 000 euroa.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2015 vp). Palkkioihin on ehdotettu kahden prosentin suuruista vähennystä, joka vastaa vuositasolla noin viikon palkkiota. Kun talousarvioesityksen yhteydessä jatkettiin valtioneuvoston jäsenten viiden prosentin palkkion alennusta, on valtioneuvoston jäsenten palkkioihin kohdistuva alennus yhteensä seitsemän prosenttia. Laki on määräaikainen ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja olemaan väliaikaisesti voimassa 31 päivään toukokuuta 2019, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle.


2016 talousarvio 5 575 000
2015 talousarvio 6 744 000
2014 tilinpäätös 5 175 842

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.