Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 6 494 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahasta 5 924 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä kahteen meneillään olevaan tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen. Pääasialliset syyt määrärahan kasvuun ovat OPCAT-tehtävän edellyttämien asiantuntijoiden käyttöön varatut palkkiot sekä em. tietojärjestelmän kehittämishankkeet. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 570 000 euroa. Pääasialliset syyt määrärahan kasvuun ovat yhden viran, vammaisoikeuden erityisasiantuntijan, perustaminen uusien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä viestintä- ja tiedotuspalveluun varattavat määrärahat. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin.

Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan 5.4.2013 hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Suljettujen ja hoitolaitosten valvontatehtävä edellyttää lisäresursseja. Määrärahassa on otettu huomioon asiantuntijapalkkioiden kasvu. Lisäksi eduskunta hyväksyi 3.3.2015 oikeuasiamieslain muutoksen, jolla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006 tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen rakenteen tehtävistä huolehtiminen säädettiin Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan sekä oikeusasiamiehen tehtäväksi. Tehtävänä on yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta. Tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä tehtäväalueella ja henkilöstön osaamisen vahvistamista.

Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa v. 2012 ja ihmisoikeusvaltuuskunta nimitettiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksellä 29.3.2012 ja siinä on lain mukaan 20—40 jäsentä. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskunnan ja sen jaostojen sihteeristönä toimii Ihmisoikeuskeskus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Uusien tehtävien johdosta lisäys toimintamenoihin280
Yhteensä280

2016 talousarvio6 494 000
2015 talousarvio6 214 000
2014 tilinpäätös5 902 342

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 6 494 000 euroa.